Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Horizont 2020: Komisia navrhuje investovať 80 miliárd EUR do výskumu a inovácií s cieľom podporiť rast a tvorbu pracovných miest

Brusel 30. novembra 2011 – Európska komisia dnes predstavila balík opatrení na podporu výskumu, inovácií a konkurencieschopnosti v Európe. Komisárka Máire Geoghegan-Quinnová oznámila program Horizont 2020, program na zabezpečenie investícií do výskumu a inovácií v hodnote 80 miliárd EUR1. Komisárka Androulla Vassiliouová predložila strategický inovačný program pre Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), na ktorý sa v rámci Horizontu 2020 vyčlenila suma 2,8 miliardy EUR. Podpredseda Antonio Tajani zároveň oznámil vytvorenie nového doplňujúceho programu s dodatočným rozpočtom 2,5 miliardy EUR na podporu konkurencieschopnosti a inovácií v MSP. Programy financovania sú naplánované na obdobie 2014 až 2020.

Komisárka zodpovedná za výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová pri prezentácii Horizontu 2020 uviedla: „V týchto radikálne zmenených hospodárskych podmienkach potrebujeme novú víziu pre európsky výskum a inovácie.“ Horizont 2020 poskytuje priamy stimul pre hospodárstvo a zaisťuje našu vedeckú a technologickú základňu a priemyselnú konkurencieschopnosť pre budúcnosť, pretože sľubuje inteligentnejšiu, udržateľnejšiu a inkluzívnejšiu spoločnosť.“

Horizont 2020 prvýkrát spája celé financovanie výskumu a inovácií zo zdrojov EÚ do jediného programu. Viac ako kedykoľvek predtým sa zameriava na premenu vedeckých objavov na inovatívne výrobky a služby, ktoré poskytujú obchodné príležitosti a menia životy ľudí k lepšiemu. Zároveň radikálne obmedzuje byrokraciu vďaka zjednodušeniu pravidiel a postupov, čo by malo prilákať viac špičkových výskumníkov a širšiu škálu inovatívnych podnikov.

Horizont 2020 sústredí finančné prostriedky na tri kľúčové ciele. Podporí vedúce postavenie EÚ vo svete v oblasti vedy prostredníctvom rozpočtových prostriedkov vo výške 24,6 miliardy EUR vrátane zvýšenia finančných prostriedkov o 77 % pre veľmi úspešnú Európsku radu pre výskum (ERC). Vďaka rozpočtu vo výške 17,9 miliardy EUR sa pomôže zaistiť vedúce postavenie priemyslu v oblasti inovácie. To zahŕňa významné investície vo výške 13,7 miliardy EUR do kľúčových technológií, ako aj lepší prístup ku kapitálu a podporu MSP. A nakoniec rozpočet 31,7 miliardy EUR sa vyčlenil na riešenie najväčších problémov týkajúcich sa všetkých Európanov, ktoré sa môžu rozdeliť na týchto šesť kľúčových tém: zdravie, demografické zmeny a dobré životné podmienky; potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský a námorný výskum a bioekonomika; bezpečná, čistá a účinná energia; inteligentná, ekologická a integrovaná doprava; opatrenia v oblasti klímy, účinné využívanie zdrojov a suroviny a inkluzívna, inovatívna a bezpečná spoločnosť.

Kontext

Horizont 2020 je kľúčovým pilierom Inovácie v Únii, hlavnej iniciatívy stratégie Európa 2020, ktorej cieľom je posilniť konkurencieschopnosť Európy v celosvetovom meradle. Európska únia však aj napriek svojmu prvenstvu v mnohých technologických oblastiach čelí čoraz vyššej konkurencii zo strany tradičných veľmocí a krajín s rýchlo sa rozvíjajúcim hospodárstvom. O návrhu Komisie bude rokovať Rada a Európsky parlament s cieľom prijať ho do konca roku 2013.

Financovanie prostredníctvom Horizontu 2020 bude prístupnejšie vďaka tejto jednoduchšej programovej štruktúre, jednotnému súboru pravidiel a menšej miere byrokracie. Horizont 2020 bude znamenať: radikálne zjednodušené úhrady zavedením jednotnej paušálnej sadzby na nepriame náklady na výskum a iba dvoch sadzieb financovania na činnosti súvisiace s trhom; jediný prístupový bod pre účastníkov,; menej papierovania pri príprave návrhov a žiadne zbytočné kontroly a audity. Jedným z kľúčových cieľov je skrátiť lehotu na získanie finančných prostriedkov po rozhodnutí o udelení grantu v priemere o 100 dní, čo by znamenalo, že projekty môžu začať skôr.

Komisia vynaloží veľké úsilie, aby po preverení súčinnosti s finančnými prostriedkami v rámci politiky súdržnosti EÚ bolo možné otvoriť program väčšiemu počtu účastníkov z celej Európy. Horizont 2020 určí potenciálne centrá excelentnosti v regiónoch s nižšou výkonnosťou a ponúkne im politické poradenstvo a podporu, zatiaľ čo na modernizáciu infraštruktúry a vybavenia sa budú môcť použiť štrukturálne fondy EÚ.

Suma 3,5 miliardy EUR bude určená na odstupňované a rozšírené využívanie finančných nástrojov, ktoré umožnia vypožičať si finančné prostriedky od finančných inštitúcií súkromného sektora. Zo skúseností vyplýva, že tieto nástroje veľmi účinne podnecujú súkromné investície do inovácií, čo priamo podporuje hospodársky rast a vytváranie pracovných miest. Malé a stredné podniky (MSP) budú môcť využívať finančné prostriedky vo výške približne 8,6 miliardy EUR, ktoré sa im vyčlenili ako vyjadrenie uznania zásadnej úlohy, ktorú zohrávajú v oblasti inovácií.

Horizont 2020 investuje približne 6 miliárd EUR do rozvoja spôsobilostí európskeho priemyslu v rámci kľúčových podporných technológií (KET). Patria medzi ne: fotonika a mikro- a nanoelektronika, nanotechnológie, najnovšie materiály a výrobné a spracovateľské systémy a biotechnológia. Rozvoj týchto technológií si vyžaduje multidisciplinárny prístup založený na znalostiach a kapitálovej náročnosti.

V rámci návrhu Komisie sa 5,75 miliardy EUR (+ 21 %) vyčlení na akcie Marie Curie, v rámci ktorých sa od ich zavedenia v roku 1996 podporilo odborné vzdelávanie, mobilita a rozvoj zručností viac ako 50 000 výskumných pracovníkov.

Dôležitú úlohu ako neoddeliteľnú súčasť programu Horizont 2020 bude hrať EIT, v ktorom sa spoja najlepšie inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, výskumné strediská a podniky, aby vytvorili podnikateľský sektor zajtrajška a zaistili, že sa európsky „vedomostný trojuholník“ vyrovná svetovej špičke. Komisia sa rozhodla podstatne zvýšiť svoju podporu EIT návrhom rozpočtu vo výške 2,8 miliardy EUR na obdobie 2014 – 2020 (zvýšenie oproti 309 miliónom EUR od jeho zavedenia v roku 2008). EIT je založený na novátorskej koncepcii stredísk cezhraničného partnerstva súkromného a verejného sektora známych ako znalostné a inovačné spoločenstvá (ZIS). Jeho tri súčasné ZIS zamerané na udržateľnú energiu (ZIS InnoEnergy), zmenu klímy (Climate ZIS) a informačnú a komunikačnú spoločnosť (EIT ICT Labs), sa v období 2014 – 2020 rozšíria o šesť nových spoločenstiev (pozri IP/11/1479 a MEMO/11/851).

Financovanie Európskej rady pre výskum (ERC) sa zvýši o 77 % na 13,2 miliardy EUR. ERC podporuje v rámci medzinárodne uznávaného a rešpektovaného programu najtalentovanejších a najtvorivejších vodcov, aby mohli vykonávať hraničný výskum najvyššej kvality v Európe.

V záujme posilnenia vynikajúcej úrovne a zvýšenia príťažlivosti výskumu v EÚ sa v programe Horizont 2020 bude aj naďalej podporovať medzinárodná spolupráca s cieľom spoločne riešiť globálne problémy a podporovať vonkajšie politiky EÚ.

Spoločné výskumné centrum (JRC), interný vedecký útvar Európskej komisie, bude naďalej poskytovať vedeckú a technickú podporu pre tvorbu politík EÚ od ochrany životného prostredia, cez poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo až po nanotechnológie a jadrovú bezpečnosť.

Do roku 2014 sa program Horizont 2020 doplní o ďalšie opatrenia na dokončenie Európskeho výskumného priestoru, skutočného jednotného trhu v oblasti poznatkov, výskumu a inovácií (IP/11/1025, MEMO/11/597).

Ďalšie informácie nájdete v MEMO/11/848

Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky: IP/11/1476 a MEMO/11/852

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT): IP/11/1479 a MEMO/11/851

Horizont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home

Inovácia v Únii: http://ec.europa.eu/innovation-union

Európa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_sk.htm

Digitálna agenda:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP):

http://ec.europa.eu/cip/index_sk.htm

Internetová stránka EIT: http://eit.europa.eu

Kontaktné osoby:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Stále ceny roku 2011. 90 miliárd  EUR po zohľadnení odhadovanej inflácie za obdobie 2014 – 2020.


Side Bar