Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

"Apvārsnis 2020": izaugsmes veicināšanai un darbavietu radīšanai Komisija ierosina ieguldīt pētniecībā un inovācijā 80 miljardus eiro

Briselē, 2011. gada 30. novembrī. Eiropas Komisija šodien iepazīstināja ar pasākumu kopumu pētniecības, inovācijas un konkurētspējas veicināšanai Eiropā. Komisāre Moire Gēgena-Kvinna paziņoja par programmu "Apvārsnis 2020" — 80 miljardu1 vērtu programmu ieguldījumiem pētniecībā un inovācijā. Komisāre Andrula Vasiliu ir ierosinājusi Stratēģisko inovāciju programmu Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtam (EIT), kas no programmas "Apvārsnis 2020" saņems finansējumu 2,8 miljardu eiro apmērā. Vienlaikus Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni ir paziņojis par jaunu papildprogrammu MVU konkurētspējas un inovācijas veicināšanai, ar papildbudžetu 2,5 miljardu eiro apmērā.

Iepazīstinot ar programmu "Apvārsnis 2020", pētniecības, inovāciju un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna sacīja: "Mums nepieciešams jauns redzējums par pētniecību un inovācijām Eiropā, ekonomikas vidē, kas piedzīvojusi kardinālas pārmaiņas. "Apvārsnis 2020" tieši stimulē ekonomiku un stiprinās mūsu zinātnes un tehnoloģijas bāzi un rūpniecisko konkurētspēju nākotnē, tiecoties uz viedāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku sabiedrību."

"Apvārsnis 2020" pirmo reizi apvieno ES pētniecības un inovācijas finansējumu vienotā programmā. Vairāk nekā jebkad iepriekš programma ir vērsta uz to, lai zinātniskus lielatklājumus pārvērstu inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas rada uzņēmējdarbības iespējas un uzlabo cilvēku dzīvi. Vienlaikus tā būtiski samazina birokrātiju, vienkāršojot noteikumus un procedūras, lai piesaistītu vairāk augstākā līmeņa pētnieku un plašāku inovatīvu uzņēmumu loku.

"Apvārsnis 2020" līdzekļi būs paredzēti triju galveno mērķu sasniegšanai. Programma atbalstīs ES kā pasaules līdera zinātnē pozīciju ar īpaši šim nolūkam paredzētu budžetu 24,6 miljardu eiro apmērā, tostarp par 77 % palielinot ļoti sekmīgi strādājošās Eiropas Pētniecības padomes (EPP) finansējumu. Tas palīdzēs nodrošināt rūpniecības nozares vadošās pozīcijas inovāciju jomā ar budžetu 17,9 miljardu eiro apmērā. Tas ietver apjomīgu ieguldījumu svarīgākajās tehnoloģijās 13,7 miljardu eiro apmērā, kā arī labāku piekļuvi kapitālam un atbalstu MVU. Visbeidzot, 31,7 miljardi eiro tiks izmantoti, lai risinātu svarīgas visu Eiropas iedzīvotāju problēmas šādās sešās galvenajās jomās — veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība; pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība, jūras zinātniskā un tehniskā pētniecība un bioekonomika; droša, tīra un efektīva enerģija; vieds, videi nekaitīgs un integrēts transports; klimata politika, resursefektivitāte un izejmateriāli; un visiem atvērta, inovatīva un droša sabiedrība.

Pamatinformācija

"Apvārsnis 2020" ir svarīgs stratēģijas "Eiropa 2020" pamatiniciatīvas "Inovācijas savienība" pīlārs, kas vērsts uz Eiropas konkurētspējas stiprināšanu pasaules mērogā. Lai gan ES ir pasaules mēroga līderis daudzu tehnoloģiju jomā, tā saskaras ar aizvien pieaugošu konkurenci gan no tradicionālajiem konkurentiem, gan jaunietekmes valstīm. Komisijas priekšlikumu tagad apspriedīs Padome un Eiropas Parlaments, lai to varētu pieņem līdz 2013. gada beigām.

Vienkāršāka programmas arhitektūra, vienots noteikumu kopums un samazināta birokrātija ļaus vienkāršāk saņemt "Apvārsnis 2020" finansējumu. "Apvārsnis 2020" nozīmēs: radikāli vienkāršota izmaksu atlīdzināšana, ieviešot vienotu fiksētu likmi netiešajām izmaksām un tikai divas finansējuma likmes — attiecīgi pētniecībai un tirgum tuviem pasākumiem; vienots piekļuves punkts dalībniekiem, mazāk dokumentu, kas jāsagatavo, iesniedzot priekšlikumus; un nekādas nevajadzīgas pārbaudes un revīzijas. Viens no svarīgiem mērķiem ir vidēji par 100 dienām saīsināt laiku līdz finansējuma saņemšanai pēc tam, kad ir saņemts pieteikums piešķīruma saņemšanai, lai projektus varētu uzsākt ātrāk.

Komisija pieliks lielas pūles, lai programmā varētu piedalīties vairāk dalībnieku no visas Eiropas, šajā nolūkā pētot iespējas, ko sniedz sinerģija ar līdzekļiem ES kohēzijas politikā. "Apvārsnis 2020" noteiks potenciālus izcilības centrus vājākajos reģionos un piedāvās tiem konsultācijas par politiku un atbalstu, savukārt infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšanai var izmantot ES struktūrfondus.

3,5 miljardi eiro tiks paredzēti intensīvākai un plašākai finanšu instrumentu izmantošanai, kas uzlabo aizdevumu saņemšanas iespējas no finanšu iestādēm, kas darbojas privātajā sektorā, tādējādi veicinot izaugsmi un darbavietu skaita pieaugumu. Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) varēs saņemt aptuveni 8,6 miljardus eiro, tādējādi atzīstot to būtisko lomu inovāciju jomā.

"Apvārsnis 2020" ieguldīs gandrīz 6 miljardus eiro, lai attīstītu Eiropas rūpnieciskās spējas saistībā ar svarīgajām pamattehnoloģijām (SPT). Tās ir, piemēram, šādas: fotonika, mikro- un nanoelektronika, nanotehnoloģijas, uzlaboti materiāli, modernizēta ražošana un pārstrāde un biotehnoloģija. Šo tehnoloģiju attīstīšanai nepieciešama daudzdisciplīnu, kapitālintensīva un zināšanu intensīva pieeja.

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu 5,75 miljardi eiro (+21 %) tiks piešķirti Marijas Kirī vārdā nosauktajai programmai, ar kuru kopš tās izveidošanas 1996. gadā ir atbalstīta vairāk nekā 50 000 pētnieku apmācība, mobilitāte un prasmju uzlabošana.

EIT ir "Apvārsnis 2020" neatņemama sastāvdaļa, un tam būs svarīga loma, apvienojot izcilas augstākās izglītības iestādes, pētniecības centrus un uzņēmumus, lai gatavotu nākotnes uzņēmējus un nodrošinātu, ka Eiropas "zināšanu trīsstūris" ir starp pasaulē labākajiem. Komisija ir nolēmusi ievērojami pastiprināt atbalstu EIT, ierosinot, ka budžetam 2014.–2020. gadā jābūt 2,8 miljardi eiro (salīdzinājumā ar 309 miljoniem kopš tā dibināšanas 2008. gadā). EIT pamatojas uz novatorisku koncepciju par pārrobežu publiskās–privātās partnerības mezgliem, kas pazīstami ar nosaukumu zināšanu un inovācijas kopienas (ZIK). Trīs esošās ZIK, kuru uzmanības centrā ir ilgtspējīga enerģija (ZIK InnoEnergy), klimata pārmaiņas (Klimata ZIK) un informācijas un komunikācijas sabiedrība (EIT ICT Labs), 2014.–2020. gadā tiks papildinātas ar sešām jaunām (sk. IP/11/1479 un MEMO/11/851).

Eiropas Pētniecības padomes (EPP) finansējums tiks palielināts par 77 % un sasniegs 13,2 miljardus eiro. EPP atbalsta talantīgākos un radošākos zinātniekus, lai tie veiktu augstākās kvalitātes progresīvo pētniecību Eiropā, izmantojot starptautiski atzītu un respektētu programmu.

"Apvārsnis 2020" turpinās veicināt arī starptautisku sadarbību, lai stiprinātu ES pētniecības izcilību un pievilcību nolūkā kopīgi risināt pasaules mēroga problēmas un atbalstīt ES ārpolitikas virzienus.

Kopīgais pētniecības centrs (JRC), Eiropas Komisijas iekšējais zinātnes dienests, turpinās sniegt zinātnisku un tehnisku atbalstu ES politikas veidošanai visās jomās, sākot ar vidi, lauksaimniecību un zivsaimniecību un beidzot ar nanotehnoloģijām.

Programma "Apvārsnis 2020" tiks papildināta ar turpmākiem pasākumiem, lai līdz 2014. gadam pabeigtu veidot Eiropas Pētniecības telpu — patiesi vienotu zināšanu, pētniecības un inovāciju tirgu (IP/11/1025 , MEMO/11/597).

Sīkākai informācijai sk. MEMO/11/848

Uzņēmējdarbības konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programma: IP/11/1476 un MEMO/11/852

Eiropas Inovācijas un tehnoloģiju institūts (EIT): IP/11/1479 un MEMO/11/851

"Apvārsnis 2020":

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home

Inovācijas savienība: http://ec.europa.eu/innovation-union

Stratēģija "Eiropa 2020": http://ec.europa.eu/europe2020

Digitalizācijas programma:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

CIP programma: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

EIT tīmekļa vietne: http://eit.europa.eu

Kontaktpersonas :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Konstantas 2011. gada cenas. 90 miljardi eiro, ņemot vērā aplēsto inflāciju 2014.–2020. gadam.


Side Bar