Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio –Lehdistötiedote

Horisontti 2020: Komissio ehdottaa kasvun ja työpaikkojen lisäämiseksi 80 miljardin euron investointeja tutkimukseen ja innovointiin

Bryssel, 30. marraskuuta 2011 – Euroopan komissio on tänään esitellyt toimenpidepaketin, jolla pyritään lisäämään tutkimusta, innovointia ja kilpailukykyä Euroopassa. Kyseessä on Horisontti 2020 – tutkimuksen ja innovoinnin tukemiseen tähtäävä 80 miljardin euron investointipuiteohjelma1. Asiasta ilmoitti tänään komissaari Máire Geoghegan-Quinn. Komissaari Androulla Vassiliou on esittänyt strategista innovointi-ohjelmaa Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutille EIT:lle, jolle osoitetaan Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 2,8 miljardia euroa. Samassa yhteydessä komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani on ilmoittanut täydentävästä uudesta ohjelmasta, jolla edistetään pk-yritysten kilpailukykyä ja innovointia 2,5 miljardin euron lisäbudjetilla. Rahoitusohjelmat kattavat vuodet 2014–2020.

”Rajusti muuttuneessa taloustilanteessa tarvitsemme uuden vision eurooppalaista tutkimusta ja innovointia varten,” sanoi tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn puiteohjelmaa esitellessään. ”Horisontti 2020 virkistää taloutta suoraan ja turvaa Euroopan tieteen ja teknologian perustan ja teollisen kilpailukyvyn tulevaisuutta silmällä pitäen. Se auttaa meitä etenemään kohti älykkäämpää, kestävämpää ja osallistavampaa yhteiskuntaa.”

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa kootaan ensimmäistä kertaa kaikki EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitus yhden ohjelman alle. Siinä keskitytään entistä enemmän tieteellisten läpimurtojen jalostamiseen innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi, jotka tarjoavat liiketoimintamahdollisuuksia ja muuttavat ihmisten elämää parempaan suuntaan. Samalla siinä vähennetään merkittävästi byrokratiaa yksinkertaistamalla sääntöjä ja menettelyjä, jotta mukaan saataisiin enemmän huippututkijoita ja laajempi valikoima innovatiivisia yrityksiä.

Horisontti 2020:ssä rahoitus keskitetään kolmen päätavoitteen ympärille. Siinä tuetaan omalla 24,6 miljardin euron budjetilla EU:n asemaa tieteen maailmanjohtajana. Esimerkiksi hyvin menestyksekkääksi osoittautuneen Euroopan tutkimusneuvoston ERC:n rahoitusta lisätään 77 prosentilla. Teollisuuden innovointijohtajuuden turvaamista tuetaan 17,9 miljardin euron budjetilla. Tämä sisältää 13,7 miljardin euron mittavan investoinnin avainteknologioihin, toimenpiteitä pääoman saatavuuden lisäämiseksi sekä tukea pk-yrityksille. Lisäksi on varattu 31,7 miljardia euroa kaikkia eurooppalaisia koskettavien huolenaiheiden tutkimukseen. Avainteemoja on kuusi: terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi; elintarviketurva, kestävä maatalous, merien ja merenkulun tutkimus ja biotalous; turvallinen, puhdas ja tehokas energia; älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne; ilmastotoimet, resurssitehokkuus ja raaka-aineet; osallisuutta edistävät, innovatiiviset ja turvalliset yhteiskunnat.

Tausta

Horisontti 2020 on yksi kulmakivistä innovaatiounionissa, joka on Euroopan globaalin kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävä Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke. Vaikka EU on useiden teknologioiden alalla maailman huipulla, se joutuu kilpailemaan yhä kovemmin sekä perinteisten kilpailijoidensa että kehittyvien talouksien kanssa. Komission ehdotus menee nyt neuvoston ja Euroopan parlamentin käsittelyyn ja se on määrä hyväksyä vuoden 2013 loppuun mennessä.

Rahoituksen hakeminen tulee Horisontti 2020 -puiteohjelmassa olemaan helpompaa, koska ohjelman rakennetta on yksinkertaistettu, käytössä on yhdet yhteiset säännöt ja byrokratiaa on vähennetty. Horisontti 2020 tuo mukanaan seuraavat parannukset: merkittävästi yksinkertaisemmat maksujärjestelyt, kun käyttöön tulee yksi ainoa korvausprosentti epäsuorille kustannuksille ja vain kaksi eri rahoitusosuutta (yksi tutkimukselle ja yksi markkinoita lähellä oleville toiminnoille), yksi keskitetty asiointipiste osallistujia varten, vähemmän paperitöitä ehdotusten valmistelussa, ei tarpeettomia valvonta- ja tarkastusvaatimuksia. Yksi päätavoitteista on lyhentää rahoituksen odotusaikaa avustushakemuksen tekemisestä keskimäärin 100 päivällä, jolloin hankkeet voitaisiin käynnistää nopeammin.

Komissio pyrkii voimakkaasti avaamaan puiteohjelmaa useammille osallistujille eri puolilta Eurooppaa hyödyntämällä synergiavaikutuksia EU:n koheesiopolitiikan rahoituksen kanssa. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa pyritään tunnistamaan potentiaalisia huippuosaamisen keskittymiä alisuoriutuvilla alueilla ja tarjoamaan niille toimintapoliittista neuvontaa ja tukea, kun taas infrastruktuurien ja laitteistojen parantamiseen voidaan käyttää EU:n rakennerahastoja.

Sellaisten rahoitusvälineiden käyttöä, joilla on vipuvaikutus yksityisen sektorin rahoituslaitoksilta saatavaan lainarahoitukseen, lisätään ja laajennetaan 3,5 miljardilla eurolla. Ne ovat osoittautuneet erittäin tulokselliseksi tavaksi edistää yksityisiä innovointi-investointeja, jotka tuottavat suoraan kasvua ja työpaikkoja. Pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on keskeinen rooli innovoinnissa, on varattu noin 8,6 miljardia euroa.

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa investoidaan lähes 6 miljardia euroa eurooppalaisen teollisuuden valmiuksien kehittämiseen keskeisissä mahdollistavissa teknologioissa. Näitä ovat fotoniikka ja mikro- ja nanoelektroniikka, nanoteknologiat, kehittyneet materiaalit ja kehittynyt valmistus ja prosessointi sekä bioteknologia. Näiden teknologioiden kehittäminen edellyttää monitieteistä osaamis- ja pääomaintensiivistä lähestymistapaa.

Komission ehdotuksessa 5,75 miljardia euroa osoitetaan Marie Curie -toimille (lisäystä 21 prosenttia), joilla on vuodesta 1996 lähtien tuettu yli 50 000 tutkijan koulutusta, liikkuvuutta ja harjoittelujaksoja.

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT on olennainen osa Horisontti 2020 -puiteohjelman toimintaa ja tärkeässä asemassa saattaessaan yhteen huipputason korkeakouluja, tutkimuskeskuksia ja yrityksiä huomisen yrittäjyyden luomiseksi ja sen varmistamiseksi, että eurooppalainen ”osaamiskolmio” on maailman kärkeä. Komissio on päättänyt lisätä merkittävästi tukeaan EIT:lle ehdottamalla sille vuosiksi 2014–2020 yhteensä 2,8 miljardin euron budjettia (perustamisvuonna 2008 rahoitus oli 309 miljoonaa euroa). EIT perustuu aivan uudenlaisille rajat ylittäville julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksille, joita kutsutaan osaamis- ja innovointiyhteisöiksi (Knowledge and Innovation Community, KIC). Tällä hetkellä toiminnassa on kolme yhteisöä, joissa aiheina ovat kestävä energia (KIC InnoEnergy), ilmastonmuutos (Climate KIC) ja tieto- ja viestintäteknologia (EIT ICT Labs). Kaudella 2014–2020 on tarkoitus perustaa kuusi uutta yhteisöä (ks. IP/11/1479 ja MEMO/11/851).

Euroopan tutkimusneuvoston ERC:n rahoitusta lisätään 77 prosentilla 13,2 miljardiin euroon. ERC tukee lahjakkaimpien ja luovimpien tutkijoiden tieteen eturintamassa tekemää huippututkimusta Euroopassa ohjelmassa, joka on saanut kansainvälistä tunnustusta ja mainetta.

Horisontti 2020 -puiteohjelmassa tuetaan myös edelleen kansainvälistä yhteistyötä, jossa tähdätään EU:n huippuosaamisen ja houkuttelevuuden vahvistamiseen tutkimuksen alalla, maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseen yhdessä ja EU:n ulkopolitiikan tukemiseen.

Yhteinen tutkimuskeskus JRC, joka on Euroopan komission oma tutkimuslaitos, jatkaa tieteellistä ja teknistä tukeaan EU:n päätöksenteolle kaikilla aloilla ympäristöstä, maataloudesta ja kalastuspolitiikasta nanoteknologiaan ja ydinturvallisuuteen.

Puiteohjelmaa täydennetään lisätoimin, joilla pyritään vuoteen 2014 mennessä saamaan valmiiksi eurooppalainen tutkimusalue ERA, joka muodostaa todelliset osaamisen, tutkimuksen ja innovoinnin sisämarkkinat (IP/11/1025, MEMO/11/597).

Lisätietoja: MEMO/11/848.

Ohjelma yritysten kilpailukyvyn ja pienten ja keskisuurten yritysten tueksi: IP/11/1476 ja MEMO/11/852

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT): IP/11/1479 ja MEMO/11/851

Horisontti 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home

Innovaatiounioni: http://ec.europa.eu/innovation-union

Eurooppa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020

Digitaalistrategia:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

EIT:n verkkosivut: http://eit.europa.eu

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Vuoden 2011 kiinteinä hintoina. Kokonaismäärä 90 miljardia euroa, jos otetaan huomioon inflaatioennuste vuosille 2014–2020.


Side Bar