Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Horizont 2020: Komise navrhuje investice ve výši 80 miliard EUR do výzkumu a inovací s cílem posílit růst a zaměstnanost.

Brusel 30. listopadu 2011 – Evropská komise dnes předložila soubor opatření na podporu výzkumu, inovací a konkurenceschopnosti v Evropě. Komisařka Máire Geoghegan-Quinnová představila program Horizont 2020, určený pro financování investic do výzkumu a inovací v celkové výši 80 miliard EUR1. Komisařka Androulla Vassiliou předložila strategický program inovací pro Evropský inovační a technologický institut (EIT), který z finančních prostředků programu Horizont 2020 získá 2,8 miliardy EUR. Místopředseda Komise Antonio Tajani v této souvislosti oznámil, že byl vytvořen doplňující nový program na podporu konkurenceschopnosti a inovací v malých a středních podnicích s dodatečným rozpočtem ve výši 2,5 miliardy EUR. Programy financování budou probíhat od roku 2014 do roku 2020.

Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová při předkládání programu Horizont 2020 uvedla: „V novém hospodářském prostředí, jež se dramaticky změnilo, potřebujeme pro evropský výzkum a inovace novou vizi. Horizont 2020 poskytuje hospodářství přímý podnět a zajišťuje naši vědeckou a technologickou základnu a průmyslovou konkurenceschopnost do budoucna, neboť slibuje inteligentnější, udržitelnější a otevřenější společnost.“

Horizont 2020 poprvé spojuje financování všech iniciativ EU v oblasti výzkumu a inovací v rámci jediného programu. Více než kdy jindy se zaměřuje na snahu proměnit vědecké objevy v inovativní produkty a služby, které poskytují obchodní příležitosti a mění život občanů k lepšímu. Zároveň díky zjednodušení pravidel a postupů výrazně omezuje administrativní zátěž, což by mělo přilákat více špičkových výzkumných pracovníků a širší škálu inovačních podniků.

Horizont 2020 soustředí finanční prostředky na tři hlavní cíle. Podpoří vedoucí postavení EU ve světě v oblasti vědy přiděleným rozpočtem v částce 24,6 miliardy EUR, včetně navýšení finančních prostředků ve výši 77 % pro velmi úspěšnou Evropskou radu pro výzkum (ERV). Rozpočtem ve výši 17,9 miliardy EUR pomůže zajistit vedoucí úlohu průmyslu v oblasti inovací. To obnáší významné investice do klíčových technologií v hodnotě 13,7 miliardy EUR, jakož i lepší přístup ke kapitálu a podporu pro malé a střední podniky. Kromě toho bude 31,7 miliardy EUR vyčleněno na řešení největších problémů, které znepokojují všechny Evropany a jež jsou společné pro šest klíčových témat: zdraví, demografické změny a dobré životní podmínky; zajišťování potravin, mořský a námořní výzkum, udržitelné zemědělství a biohospodářství; bezpečnou, čistou a účinnou energii; inteligentní, ekologickou a integrovanou dopravu; opatření v oblasti klimatu, účinné využívání zdrojů a surovin a otevřenou, inovativní a bezpečnou společnost.

Souvislosti

Horizont 2020 je hlavním pilířem Unie inovací, stěžejní iniciativy strategie Evropa 2020 zaměřené na posílení celosvětové konkurenceschopnosti Evropy. Evropská unie zaujímá vedoucí postavení v řadě technologií, ale čelí rostoucí konkurenci tradičních mocností i rozvíjejících se ekonomik. Návrh Komise bude nyní projednán v Radě a Evropském parlamentu, aby mohl být přijat do konce roku 2013.

Financování z programu Horizont 2020 bude díky jednodušší programové struktuře, jednotnému souboru pravidel a omezené byrokracii dostupnější. Horizont 2020 bude znamenat: radikálně zjednodušený systém vyplácení náhrad díky zavedení jednotné paušální sazby pro nepřímé platby a pouze dvou úrovní financování – jedné pro výzkum a druhé pro činnosti blízké trhu; jediný přístupový bod pro účastníky; méně papírování při přípravě návrhů a žádné zbytečné kontroly a audity. Jedním z hlavních cílů je zkrácení lhůty pro poskytnutí finančních prostředků po předložení žádosti o grant v průměru o 100 dní, což znamená, že projekty mohou být zahájeny rychleji.

Komise učiní vše pro to, aby po prověření součinnosti s prostředky v rámci politiky soudržnosti EU bylo možné otevřít program většímu počtu účastníků z celé Evropy. Horizont 2020 určí případná střediska s nejlepšími výsledky v regionech, které budou v tomto smyslu zaostávat, a nabídne jim politické poradenství a podporu, zatímco na modernizaci infrastruktury a vybavení mohou být použity strukturální fondy EU.

Částka 3,5 miliardy EUR bude věnována na odstupňované a rozšířené využívání finančních nástrojů, které stimulují půjčování od finančních institucí soukromého sektoru. Jak se ukázalo, tyto nástroje velmi účinně podněcují soukromé investice do inovací, které vedou přímo k růstu a vytváření pracovních míst. Malým a středním podnikům bude určeno přibližně 8,6 miliardy EUR jako výraz uznání zásadní úlohy, kterou hrají v oblasti inovací.

Horizont 2020 investuje téměř 6 miliard EUR do rozvoje evropské průmyslové kapacity v rámci klíčových technologií. Těmito klíčovými technologiemi jsou: fotonika a mikro- a nanoelektronika, nanotechnologie, nejnovější materiály a nejmodernější výrobní a zpracovatelské postupy a biotechnologie. Rozvoj těchto technologií vyžaduje multidisciplinární přístup založený na znalostech a kapitálové náročnosti.

Podle návrhu Komise bude vyčleněno 5,75 miliardy EUR (o 21 % více) na akce „Marie Curie“, v jejichž rámci byla od jejich zahájení v roce 1996 poskytnuta podpora na odbornou přípravu, mobilitu a rozvoj dovedností více než 50 000 výzkumných pracovníků.

Důležitou roli jako nedílná součást programu Horizont 2020 bude hrát Evropský inovační a technologický institut (EIT), v němž se spojí nejlepší instituce vyššího vzdělávání, výzkumná střediska a podniky, aby vytvořily podnikatelský sektor zítřka a zajistily, že se evropský „znalostní trojúhelník“ vyrovná světové špičce. Komise se rozhodla podstatně zvýšit svou podporu pro EIT návrhem rozpočtu ve výši 2,8 miliardy EUR na období 2014–2020 (oproti 309 milionům EUR od jeho zahájení v roce 2008). EIT je založen na novátorské koncepci středisek přeshraničního partnerství soukromého a veřejného sektoru známých jako znalostní a inovační společenství (KIC). Jeho tři stávající znalostní a inovační společenství, zaměřená na udržitelnou energii (KIC InnoEnergy), změnu klimatu (Climate KIC) a informační a komunikační společnost (EIT ICT Labs), budou v období 2014–2020 rozšířena o šest nových společenství (viz IP/11/1479MEMO/11/851).

Financování Evropské rady pro výzkum (ERV) se zvýší o 77 % na 13,2 miliardy EUR. ERV v rámci mezinárodně uznávaného a respektovaného programu podporuje nejtalentovanější a nejtvořivější vědce při provádění hraničního výzkumu nejvyšší kvality v Evropě.

V zájmu posílení vynikající úrovně a přitažlivosti výzkumu v EU bude v programu Horizont 2020 rovněž i nadále podporována mezinárodní spolupráce s cílem řešit společně globální problémy a podpořit vnější politiky EU.

Společné výzkumné středisko (JRC), interní vědecký útvar Evropské komise, bude nadále poskytovat vědeckou a technickou podporu tvorbě politik EU od ochrany životního prostředí, přes zemědělství a rybolov až po nanotechnologie a jadernou bezpečnost.

Do roku 2014 bude program Horizont 2020 doplněn o další opatření na dokončení Evropského výzkumného prostoru, skutečně jednotného trhu v oblasti znalostí, výzkumu a inovací (IP/11/1025 a MEMO/11/597).

Podrobnější informace viz MEMO/11/848.

Program pro konkurenceschopnost podniků a malé a střední podniky: IP/11/1476 a

MEMO/11/852

Evropský inovační a technologický institut (EIT): IP/11/1479 a MEMO/11/851

Horizont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home

Unie inovací: http://ec.europa.eu/innovation-union

Evropa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_cs.htm

Digitální agenda:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace:

http://ec.europa.eu/cip/index_cs.htm

Internetové stránky EIT: http://eit.europa.eu

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 22963388)

Carlo Corazza (+32 22951752)

Dennis Abbott (+32 22959258)

Monika Wcislo (+32 22955604)

Dina Avraam (+32 22959667)

1 :

Ve stálých cenách roku 2011. 90 miliard EUR při zohlednění odhadované inflace v letech 2014–2020.


Side Bar