Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

„Хоризонт 2020“: Комисията предлага 80 млрд. EUR инвестиции в научни изследвания и иновации за стимулиране на растежа и заетостта

Брюксел, 30 ноември 2011 г. — Европейската комисия представи днес пакет от мерки за насърчаване на научните изследвания, иновациите и конкурентоспособността в Европа. Комисар Мойра Гейгън-Куин представи програмата „Хоризонт 2020“, по която са предвидени 80 млрд. EUR1 за инвестиции в научноизследователска дейност и иновации. Комисар Андрула Василиу представи Стратегическа иновационна програма за Европейския институт за иновации и технологии (EIT), която ще бъде финансирана с 2,8 млрд. EUR по програмата „Хоризонт 2020“. Успоредно с това, заместник-председателят Антонио Таяни обяви допълнителна нова програма за насърчаване на конкурентоспособността и иновациите в МСП, с допълнителен бюджет от 2,5 млрд. EUR. Програмите за финансиране обхващат периода 2014—2020 г.

При представянето на „Хоризонт 2020“, Мойра Гейгън-Куин, комисар по въпросите на изследователската дейност, иновациите и науката, заяви: „Нуждаем се от нова визия за европейските научни изследвания и иновации в драматично променилата се икономическа обстановка. „Хоризонт 2020“ стимулира пряко икономиката и ни подсигурява с научна и технологична база и промишлена конкурентоспособност за в бъдеще, с обещанието за едно по-разумно, по-устойчиво и по-приобщаващо общество“.

За първи път с „Хоризонт 2020“ цялото финансиране от ЕС на научноизследователската дейност и иновациите бива обединено в една-единствена програма. Тя е повече от всякога съсредоточена върху превръщането на пробивите в областта на науката в иновационни продукти и услуги, които осигуряват възможности за бизнес и променят положително живота на хората. Едновременно с това тя намалява драстично бюрокрацията, като опростява правилата и процедурите за привличане на най-добрите изследователи и на по-широк кръг от иновационни предприятия.

„Хоризонт 2020“ ще насочва средствата по три ключови направления. Подкрепа за ролята на ЕС като световен лидер в областта на науката, със специален бюджет от 24,6 млрд. EUR, включително увеличение на финансирането с 77 % за отбелязалия големи успехи Европейски съвет за научни изследвания (ERC). Осигуряване на водещи позиции за промишлеността в областта на иновациите с бюджет от 17,9 млрд. EUR. В това число сериозни инвестиции в размер на 13,7 млрд. EUR в ключови технологии, както и по-лесен достъп до капитали и подпомагане за МСП. И накрая 31,7 млрд. EUR са предназначени за решаването на важните за всички европейци проблеми в шест основни области: здравеопазване, демографски промени и качество на живот; продоволствена сигурност, устойчиво селско стопанство, мореплавателски и морски изследвания и биоикономика; сигурна, чиста и ефективна енергия; интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт; дейности в областта на климата, ефикасно използване на ресурси и суровини; и приобщаващи, иновативни и сигурни общества.

Контекст

„Хоризонт 2020“ е основен стълб на „Съюз за иновации“ — водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“ за укрепване на конкурентоспособността на Европа в световен мащаб. Европейският съюз е световен лидер в много технологии, но е изправен пред нарастваща конкуренция както от утвърдените участници на пазара, така и от разрастващите се икономики. Предложението на Комисията предстои да бъде обсъдено от Съвета и Европейския парламент с оглед приемането му преди края на 2013 г.

Финансирането по „Хоризонт 2020“ ще е по-достъпно благодарение на опростената структура на програмата, на единен набор от правила и по-малко бюрокрация. „Хоризонт 2020“ ще означава: драстично опростяване на възстановяванията чрез въвеждане на единна фиксирана ставка за непреките разходи и само две ставки при финансирането — за научни изследвания и пазарно ориентирани дейности съответно; единна точка за достъп за участниците; по-малък обем на документацията при подготовката на предложенията и премахване на ненужните проверки и одити. Ключова цел е намаляването на времето до финансиране след подаването на заявлението средно със 100 дни, което означава по-бързо започване на работа по проектите.

Комисията ще положи значителни усилия за отварянето на програмата за повече участници от цяла Европа, като проучи полезните взаимодействия с финансирането по линия на кохезионната политика на ЕС. „Хоризонт 2020“ ще набележи местата с потенциал за върхови постижения в изоставащите региони и ще им предложи политически насоки и подкрепа, докато структурните фондове на ЕС могат да се използват за подобряване на инфраструктурата и оборудването.

3,5 млрд. EUR ще бъдат заделени за по-интензивно и по-мащабно използване на финансови инструменти, които привличат кредитиране от финансови институции в частния сектор. Тези инструменти се доказаха като изключително ефективни за стимулиране на частните инвестиции в иновациите, които водят пряко до растеж и работни места. В полза на малките и средни предприятия (МСП) са заделени около 8,6 млрд. EUR, с което те получават признание за изключително важната си роля в областта на иновациите.

Програмата „Хоризонт 2020“ ще инвестира близо 6 млрд. EUR за създаване на капацитет в европейската промишленост за ключови базови технологии (КБТ). Те включват: фотониката, информационните и телекомуникационни технологии, нанотехнологиите, авангардните материали, напредналите производствени системи и биотехнологиите. Развитието на тези технологии изисква мултидисциплинарен подход и сериозни инвестиции на знания и капитали.

Съгласно предложението на Комисията 5,75 млрд. EUR (повишение с 21 %) ще бъдат отпуснати за дейностите по програмата „Мария Кюри“, по която от създаването ѝ през 1996 г са били подпомогнати обучението, мобилността и специализацията на повече от 50 000 изследователи.

Като неразделна част от „Хоризонт 2020“, EIT ще играе важна роля, като събере реномирани институции от висшето образование, научноизследователски центрове и различни предприятия за изграждане на предприемачите на бъдещето и за гарантиране на световната конкурентоспособност на европейския „триъгълник на знанието“. Комисията реши да увеличи значително помощта си за EIT и предложи бюджет от 2,8 млрд. EUR за периода 2014—2020 г. (в сравнение с бюджета от 309 млн. EUR в началото на програмата през 2008 г.). EIT се основава на новаторската идея за трансгранични центрове за публично-частни партньорства, известни като общности за знания и иновации (KIC). Към трите съществуващи KIC, съсредоточени около устойчивата енергетика (KIC InnoEnergy), изменението на климата (Climate KIC) и информационното общество (EIT ICT Labs), ще бъдат добавени нови шест в периода 2014—2020 г. (виж IP/11/1479 и

MEMO/11/851).

Финансирането на Европейския съвет за научни изследвания (ERC) ще се увеличи с 77 % до 13,2 млрд. EUR. ERC подкрепя най-талантливите и креативни учени в техните авангардни изследвания от най-високо ниво в Европа в рамките на тази международно призната и уважавана програма.

Международното сътрудничество ще получи също допълнителен стимул с „Хоризонт 2020“ за укрепване на високите постижения и привлекателността на Съюза в областта на научните изследвания за съвместно преодоляване на глобалните предизвикателства и в услуга на външните политики на ЕС.

Съвместният изследователски център (JRC), вътрешната научна служба на Европейската комисия, ще продължи да предоставя научна и техническа подкрепа за политиката на ЕС във всички области — от околната среда, селското стопанство и рибарството до нанотехнологиите и ядрената безопасност.

Към „Хоризонт 2020“ ще се добавят и други мерки за доизграждане на Европейското изследователско пространство — истински единен пазар на знанията, научните изследвания и иновациите до 2014 г. (IP/11/1025, MEMO/11/597).

За повече информация виж MEMO/11/848

Програма за конкурентоспособност и малки и средни предприятия: IP/11/1476 и MEMO/11/852

Европейски институт за иновации и технологии (EIT): IP/11/1479 и MEMO/11/851

„Хоризонт 2020“: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home

„Съюз за иновации“: http://ec.europa.eu/innovation-union

„Европа 2020“: http://ec.europa.eu/europe2020

Digital Agenda:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Програма за конкурентоспособност и иновации:

http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

Уебсайт на EIT: http://eit.europa.eu

За контакт :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

По постоянни цени от 2011 г. 90 млрд. EUR предвид прогнозната инфлация за периода 2014—2020 г.


Side Bar