Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT MT RO

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności

Bruksela, dnia 29 listopada 2011 r. Praktyki umowne między przedsiębiorstwami, konkurencyjność w przemyśle rolno-spożywczym oraz monitorowanie cen żywności będą głównymi zagadnieniami prac Forum Wysokiego Szczebla do spraw Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności w 2012 r. Dzisiaj, rok od początkowego spotkania, uczestnicy Forum przyjęli sprawozdanie śródokresowe.

W szczególności Forum przyjęło z zadowoleniem zasady dobrej praktyki uzgodnione przez jedenaście organizacji tego sektora. Zasady te stanowią dla łańcucha dostaw żywności istotny krok naprzód w zwalczaniu nieuczciwych praktyk w stosunkach między przedsiębiorstwami. Obecnie należy stworzyć narzędzia do skutecznego wdrażania i egzekwowania tych zasad, aby doprowadzić do rzeczywistej poprawy na rynku. W ramach dążenia do lepszych uregulowań prawnych Komisja poprosiła przedstawicieli łańcucha dostaw żywności do przedstawienia na Forum realnych opcji wdrażania do czerwca 2012 r.

Uczestnicy Forum podkreślili także inne pozytywne zmiany, takie jak prace dotyczące społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz programu na rzecz zrównoważonego rozwoju w kontekście konkurencyjności.

We wspólnym oświadczeniu wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, Antonio Tajani, oraz komisarze Michel Barnier, John Dalli i Dacian Cioloş, powiedzieli: „Robimy znaczące, stałe postępy. Teraz musimy zwiększyć tempo prac, aby osiągnąć założone cele. Praca tego Forum nabiera coraz większego znaczenia w obecnej sytuacji gospodarczej: potrzebujemy sprawnego i konkurencyjnego łańcucha żywnościowego, z korzyścią dla naszych producentów, wytwórców, sprzedawców detalicznych i konsumentów.”

Dodatkowe informacje:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/competitiveness/forum_food/index_en.htm

Kontekst

Celem Forum Wysokiego Szczebla jest wspieranie Komisji w procesie opracowywania polityki dotyczącej sektora rolno-spożywczego oraz zapewnienie odpowiedzialnej konkurencyjności całego łańcucha dostaw żywności.

Komisja Europejska ustanowiła Forum w 2010 r.1 (IP/10/1510), by kontynuować i rozszerzać prace dawnej Grupy Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Europejskiego Przemysłu Rolno-Spożywczego. Celem Forum jest pomoc Komisji we wspieraniu zrównoważonej konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w europejskim rolno-spożywczym łańcuchu dostaw. Forum doradza również Komisji w zakresie wdrażania komunikatu „Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie” (COM (2009) 591).

Forum składa się z 45 członków reprezentujących państwa członkowskie, europejskie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, przetwarzaniem lub dystrybucją żywności, stowarzyszenia zawodowe oraz organizacje pozarządowe reprezentujące interesy obywateli.

Na czele Forum stoi wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani wraz z komisarzami Michelem Barnierem (rynek wewnętrzny i usługi), Dacianem Cioloşem (rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich) i Johnem Dallim (zdrowie i polityka konsumencka).

Kontakt:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52

1 :

Decyzja Komisji 2010/C 210/03. (Dz.U. nr C210 z 3.8.2010, s. 4).


Side Bar