Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja pragnie ułatwić zwrot narodowych dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem

Bruksela, dnia 29 listopada 2011 r. – Rosną obawy związane z nasilającym się nielegalnym handlem cennymi dobrami kultury, takimi jak obrazy, rzeźby, obiekty sakralne i przedmioty archeologiczne. Szczególnie narażone jest terytorium Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę jej rynek wewnętrzny bez granic i bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne. Według Interpolu większość kradzieży popełnianych jest we Francji, w Polsce, Niemczech i we Włoszech, jednak problem dotyczy wszystkich państw członkowskich.

W związku z powyższym Komisja Europejska zainicjowała konsultacje społeczne na temat sposobów poprawy opieki nad dobrami kultury i procedur zwrotu między państwami członkowskimi narodowych dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z ich terytorium. Konsultacje umożliwią poznanie opinii organów publicznych, obywateli i innych zainteresowanych stron na temat tego, jak najskuteczniej ułatwić taki zwrot.

Ochrona dóbr kultury opiera się w dużym stopniu na przepisach państw członkowskich. Unia Europejska również przyczynia się jednak do ich ochrony, zwłaszcza poprzez dyrektywę 93/7/EWG, która ustanawia mechanizm umożliwiający zwrot niektórych narodowych dóbr kultury, które zostały wyprowadzone niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego po 1993 r. Podczas wdrażania dyrektywy państwa członkowskie zwracały uwagę na pewne ograniczenia mające bezpośredni wpływ na jej skuteczność, takie jak roczny termin na wszczęcie procedury odzyskiwania.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani, odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorstwa, powiedział: „Nielegalny handel dobrami kultury to dziś poważny problem, który nie tylko ma ważny wymiar gospodarczy, ale także dotyka istoty naszej tożsamości kulturowej. Podzielam rosnące obawy obywateli i państw członkowskich i dokładam starań, aby sytuacja poprawiła się. Apeluję o udział w tej inicjatywie i przesyłanie wszelkich uwag i pomysłów”.

Zainteresowane strony mogą przesyłać uwagi na następujący adres:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulated-sectors/cultural-goods/

Konsultacje społeczne potrwają do dnia 5 marca 2012.

Więcej informacji na temat obecnej dyrektywy oraz sprawozdania z jej wdrażania:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulated-sectors/cultural-goods/index_en.htm

Kontekst

Dyrektywa Rady 93/7/EWG została przyjęta w celu zapewnienia zwrotu pewnych kategorii narodowych dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego i znajdujących się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Dyrektywa ma na celu osiągnięcie równowagi między swobodnym przepływem dóbr kultury w państwach członkowskich a zasadnym dążeniem poszczególnych państw członkowskich do ochrony ich narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej. Obowiązek zwrotu zawarty w dyrektywie stosuje się wyłącznie do obiektów wyprowadzonych niezgodnie z prawem od dnia 1 stycznia 1993 r.

Z informacji państw członkowskich wynika, że dyrektywa 93/7/EWG nie jest skuteczna. Główne problemy odnoszą się do jej zakresu oraz do warunków stosowania procedury zwrotu. Ponadto wydaje się, że współpraca i wymiana informacji między właściwymi organami krajowymi również wymaga poprawy. W związku z tym Komisja jest zdania, że konieczne jest zbadanie, jak najlepiej doprowadzić do zwrotu takich dóbr kultury w Unii Europejskiej.

Kontakt :

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar