Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

EU-kommissionen föreslår snabbare, enklare och billigare tvistlösning för konsumenter

Bryssel den 29 november 2011 – En av fem konsumenter i EU stötte under 2010 på problem när de köpte varor och tjänster på den inre marknaden. Om försäljaren vägrar att reparera en dator som gått sönder under garantitiden eller om man inte kan enas med resebyrån om ersättning för en förstörd semester, finns det sätt att lösa tvisten utanför domstol. I EU finns det dock tyvärr bara tvistlösning utanför domstol i vissa branscher eller i vissa områden. För att åtgärda detta lägger kommissionen i dag fram ett paket med förslag till lagstiftning för att se till att alla konsumenter i EU kan lösa tvister utanför domstol, oavsett vilken vara eller tjänst som avtalstvisten gäller och oavsett var de köpte den på EU:s inre marknad (dvs. hemma eller utomlands). För konsumenter som handlar på internet från ett annat EU-land vill kommissionen inrätta en EU-onlineplattform som gör det möjligt att lösa avtalstvister helt på elektronisk väg inom 30 dagar.

Alternativ tvistlösning för konsumenter är snabbare, billigare och enklare än domstolsförfaranden. Beräkningar visar att allmän tillgång till alternativ tvistlösning av hög kvalitet i hela EU kommer att ge konsumenterna besparingar på ca €22,5 miljarder euro/år. Det kommer också att hjälpa företagen att hantera sina kundrelationer och förbättra sitt anseende. Kommissionen hoppas att de nya lagarna ska bidra till att öka konsumenternas förtroende för EU:s inre marknad, som ger dem större utbud och lägre priser, och därigenom bidra till EU-ekonomins tillväxt.

– Det är oacceptabelt att så många konsumentproblem förblir olösta på grund av att konsumenterna saknar effektiva sätt att lösa tvister med företag. Denna situation kostar dem pengar och minskar deras förtroende, och dessutom sänker den tillväxten i EU, säger hälso- och konsumentkommissionär John Dalli. När de förslag som jag lägger fram i dag har antagits kommer de att hjälpa konsumenterna i EU att få tillgång till enkla, snabba och billiga sätt att lösa sina problem, oavsett var och hur de köper en vara eller tjänst i EU.

Vad har antagits i dag?

 • Direktivet om alternativ tvistlösning kommer att säkerställa att det finns alternativa tvistlösningsorgan av hög kvalitet som kan behandla alla avtalstvister mellan konsumenter och företag. Enligt förslaget

 • ska de alternativa tvistlösningsorganen följa vissa kvalitetskriterier, dvs. de måste vara kvalificerade, opartiska, öppna, effektiva och rättvisa,

 • måste företagen informera konsumenterna om det organ som kan behandla en eventuell tvist mellan dem,

 • ska organen lösa tvisterna inom 90 dagar.

 • Genom förordningen om tvistlösning online inrättas en EU-onlineplattform som ger konsumenter och företag ett enda ställe där de på elektronisk väg kan lösa tvister om varor och tjänster som köpts online från ett annat EU-land. Plattformen kommer att

 • automatiskt skicka konsumentklagomålet till det behöriga nationella alternativa tvistlösningsorganet,

 • underlätta lösning av tvisten inom 30 dagar.

Vilka är fördelarna för konsumenter och företag?

 • Konsumenterna får tillgång till ett effektivt och billigt sätt att lösa tvister med företag, oavsett vilken vara eller tjänst de köper, hur de köper den (online eller offline) och var de köper den i EU (hemma eller utomlands).

 • Konsumenter som handlar online från andra EU-länder kan lösa avtalstvister med företag i EU helt på elektronisk väg.

 • Konsumenternas besparingar beräknas till ca 0,2 % av EU:s BNP (€22,5 miljarder euro).

 • För företagen kommer tillgång till alternativ tvistlösning att spela en avgörande roll för att hantera kundrelationerna och förbättra anseendet. Dessutom kan de spara pengar genom att undvika domstolsförfaranden.

 • Konsumenter och företag i hela EU kan vara säkra på att alla organ för tvistlösning utanför domstol i EU som behandlar deras tvister följer samma kriterier. Organen kommer att vara kvalificerade, öppna, opartiska, effektiva och rättvisa.

 • Slutligen kommer det ökade förtroendet att få konsumenterna att mer aktivt söka bra erbjudanden och de bästa priserna på hela den inre marknaden i EU, vilket i sin tur ökar konkurrensen och den ekonomiska tillväxten.

Bakgrund

Vid alternativ tvistlösning ingriper en neutral part (t.ex. en skiljeman, medlare eller ombudsman). Förfarandena är billigare, snabbare och enklare än domstolsförfaranden.

Det finns mer än 750 alternativa tvistlösningsorgan i EU. I vissa EU-länder finns det dock organ endast i vissa regioner eller i vissa branscher (t.ex. finans- eller telekombranscherna). Få konsumenter och företag känner till alternativ tvistlösning. Det finns inte tillräckligt med onlinesystem för tvistlösning för konsumenter som handlar på internet från andra länder.

Kostnaden för olösta konsumenttvister beräknas till 0,4 % av EU:s BNP. Denna siffra omfattar konsumenternas förluster p.g.a. problem när de handlar från andra EU-länder, som uppskattas till mellan 500 miljoner och 1 miljard euro.

Vad blir nästa steg?

Europaparlamentet och ministerrådet har för avsikt att anta paketet före slutet av 2012 som en prioriterad åtgärd i inremarknadsakten (se IP/11/469). Genom paketet slutförs också en av åtgärderna i den digitala agendan för Europa. Efter antagandet har EU-länderna 18 månader på sig för att genomföra direktivet om tvistlösning. Det bör alltså finnas alternativa tvistlösningsorgan av hög kvalitet överallt i EU andra halvåret 2014. EU-onlineplattformen för tvistlösning ska tas i drift sex månader senare (dvs. i början av 2015), eftersom alternativa tvistlösningsorgan vid behov måste inrättas eller förbättras för att plattformen ska fungera.

Mer information

Frågor och svar om förslagen: MEMO/11/840

Närmare upplysningar: http://ec.europa.eu/consumer-adr

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar