Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Spotřebitelé: Komise předkládá návrhy pro rychlejší, jednodušší a levnější řešení sporů s obchodníky

Brusel 29. listopadu 2011 – V roce 2010 měl jeden z pěti spotřebitelů v Evropě problémy při nákupu zboží a služeb na jednotném trhu. Pokud vám prodejce odmítne opravu vašeho laptopu, který přestal v záruční době fungovat, nebo pokud se nemůžete dohodnout s cestovní kanceláří na odškodnění za vaši zkaženou dovolenou, existují způsoby, jak takovou situaci vyřešit, aniž by bylo nutné obracet se na soud. Bohužel je však v současnosti v EU mimosoudní řešení sporů možné pouze v některých odvětvích podnikání nebo jen v některých oblastech. Evropská komise dnes představila nový balíček legislativních návrhů, který by měl tuto otázku upravovat, a měl by sloužit k tomu, aby všichni spotřebitelé v EU měli možnost vyřešit své problémy, aniž by se museli obracet na soud, přičemž nebude záležet na tom, jakého druhu výrobků nebo služeb se smluvní spor týká, nebo kde byly výrobky nebo služby v rámci jednotného evropského trhu pořízeny (tzn. zda doma, či v zahraničí). Komise chce pro spotřebitele nakupující online z jiné země EU vytvořit jednotnou celoevropskou online platformu, která umožní vyřešit celý smluvní spor jen po internetu a ve lhůtě do 30 dnů.

Z hlediska spotřebitelů je alternativní řešení sporů rychlejší, levnější a jednodušší než soudní řízení. Odhaduje se, že široký přístup ke kvalitnímu alternativnímu řešení sporů v celé EU ušetří spotřebitelům ročně přibližně 22,5 miliard EUR. Rovněž obchodníci mohou alternativní řešení sporů využít v oblasti péče o zákazníky a k posílení svého dobrého jména. Komise chce, aby nový legislativní balíček přispěl k posílení důvěry spotřebitelů v celounijní jednotný trh, který spotřebitelům přináší větší možnosti výběru a příhodnější ceny, a tím přispívá k podnícení hospodářského růstu EU.

Komisař pro zdraví a spotřebitele John Dalli k tomu uvedl: „Není možné, aby tolik problémů spotřebitelů zůstávalo nevyřešených jen kvůli tomu, že spotřebitelé nemají k dispozici žádné účinné prostředky k řešení svých sporů s obchodníky. To dopadá na jejich peněženky a podlamuje jejich důvěru. Rovněž tím dochází ke zpomalení hospodářského růstu v Evropě. Návrhy, které dnes předkládám, poslouží po svém přijetí evropským spotřebitelům k tomu, aby mohli využít jednoduché, rychlé a levné způsoby k řešení svých problémů, aniž by záleželo na tom, kde a jak byly výrobky nebo služby v EU nakoupeny.“

Co bylo dnes přijato?

 • Směrnice o alternativním řešení sporů zajistí, aby byly k dispozici kvalitní mimosoudní subjekty, které mohou projednat všechny smluvní spory mezi spotřebitelem a obchodníkem. Podle uvedeného návrhu:

 • Subjekty alternativního řešení sporů musejí splňovat určitá kvalitativní kritéria, tj. řádnou kvalifikaci, nestrannost, transparentnost, účinnost a spravedlnost.

 • Obchodník bude zákazníka informovat o subjektu alternativního řešení sporů, který může vyřešit případný smluvní spor mezi nimi.

 • Subjekty alternativního řešení sporů budou řešit spory ve lhůtě do 90 dnů.

  Nařízení o online řešení sporů vytvoří celoevropskou online platformu, která bude pro spotřebitele a obchodníky představovat jednotné kontaktní místo pro online řešení sporů, které se týkají online nákupů v jiné zemi EU. Toto jednotné evropské kontaktní místo:

 • zašle automaticky stížnost spotřebitele příslušnému subjektu alternativního řešení sporů

 • bude usilovat o to, aby spor byl vyřešen do 30 dnů.

Co nařízení přináší spotřebitelům a obchodníkům?

 • Spotřebitelům bude zpřístupněn účinný a levný způsob k řešení sporů s obchodníky, aniž by se dělal rozdíl podle druhu zboží nebo služeb, které nakoupili, způsobu jejich nákupu (online nebo offline) a místa nákupu v rámci EU (ve své zemi nebo v zahraničí).

 • Spotřebitelé budou mít při nákupu online z jiných zemí Unie možnost vyřešit celý svůj spor s obchodníkem z EU pouze prostřednictvím internetu.

 • Odhaduje se, že takto spotřebitelé ušetří přibližně 0,2 % HDP EU (22,5 miliard EUR).

 • Pro obchodníky bude přístup k alternativnímu řešení sporů klíčový při řízení oblasti vztahů se zákazníky a pro zlepšování pověsti firmy a rovněž přinese úsporu u nákladů na soudní řízení.

 • Spotřebitelé a obchodníci po celé Evropě budou mít záruku, že všechny evropské mimosoudní subjekty, kterým bude příslušet projednávání jejich sporů, budou splňovat stejná kritéria. Půjde o transparentní, vysoce kvalifikované, nestranné, účinné a spravedlivé subjekty.

 • V konečném důsledku se zvýšená důvěra odrazí u spotřebitelů, kteří se budou chovat při vyhledávání nabídek zboží a nejlepších cen v rámci jednotného trhu EU aktivněji, což přispěje k posílení konkurenceschopnosti a podnícení hospodářského růstu.

Souvislosti

Alternativní řešení sporů využívá nestrannou osobu (jako je například rozhodce, mediátor nebo ochránce práv). Ve srovnání s využitím klasického soudu je levnější, rychlejší a jednodušší.

V současnosti existuje v EU více než 750 subjektů alternativního řešení sporů. V některých zemích EU však tyto subjekty existují pouze v některých regionech nebo jen v určitých odvětvích (například odvětví finančních služeb či telekomunikací, máme-li uvést jen některá z nich). Povědomí spotřebitelů a obchodníků o alternativním řešení sporů zůstává i nadále nízké. Zatím nebyly vytvořeny žádné systémy online řešení sporů, které by byly k dispozici spotřebitelům nakupujícím po internetu v zahraničí.

Náklady nevyřešených spotřebitelských sporů se odhadují na 0,4 % HDP EU. V tom jsou zahrnuty i peněžní prostředky, k jejichž ztrátě došlo v souvislosti s problémy, které měli evropští spotřebitelé při nákupech z jiných zemí EU, přičemž se odhaduje, že tato ztráta se pohybuje v rozmezí 500 milionů až 1 miliardy EUR.

Další kroky

Evropský parlament a Rada se vyslovily pro přijetí balíčku do konce roku 2012 v rámci prioritních opatření podle Aktu o vnitřním trhu (viz IP/11/469). Uvedený balíček je rovněž součástí jednoho z opatření v rámci Digitální agendy pro Evropu. Členské státy budou mít po přijetí 18 měsíců k tomu, aby provedly směrnici o alternativním řešení sporů. To znamená, že institut kvalitního mimosoudního alternativního řešení sporů by měl být v celé EU k dispozici během druhého pololetí roku 2014. Jednotná celoevropská platforma pro online řešení sporů bude plně zprovozněna až šest měsíců po uvedené lhůtě (tj. počátkem roku 2015), neboť k jejímu fungování bude v určitých případech nutné zřídit mimosoudní subjekty nebo zkvalitnit jejich fungování.

Další informace

Otázky a odpovědi týkající se návrhu: MEMO/11/840

Podrobnější údaje: http://ec.europa.eu/consumer-adr

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar