Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Námorná politika - nová stratégia pre rast a zamestnanosť v oblasti Atlantického oceánu

V Bruseli 25. novembra 2011 – Komisárka zodpovedná za námorné záležitosti a rybné hospodárstvo, Maria Damanaki, predstaví v pondelok 28. novembra v Lisabone novú námornú stratégiu pre rast a zamestnanosť v oblasti Atlantického oceánu, ktorú Európska komisia práve prijala. Vymedzujú sa v nej výzvy a príležitosti v danom regióne a sumarizujú sa existujúce iniciatívy, ktoré môžu napomôcť rast a vytváranie pracovných miest. Táto stratégia sa bude vykonávať prostredníctvom akčného plánu v roku 2013. Komisia sa obracia na zainteresované strany s výzvou, aby pomohli navrhnúť konkrétne projekty, ktoré budú môcť využiť financovanie zo zdrojov EÚ. Na uľahčenie vypracovania tohto akčného plánu Komisia zorganizuje tzv. „Atlantické fórum“ v podobe viacerých pracovných seminárov a diskusných skupín, ktoré budú otvorené širokému spektru účastníkov. Táto nová stratégia sa vyvíja v rámci integrovanej námornej politiky EÚ a predchádzali jej podobné stratégie pre oblasti Baltského mora, Severného ľadového oceánu a Stredozemného mora. Komisárka Damanaki predstaví stratégiu v dňoch 28. – 29. novembra v Lisabone na konferencii na vysokej úrovni týkajúcej sa Atlantického oceánu a pri príležitosti dňa venovaného zúčastneným stranám, kde sa uskutoční prvá diskusia v tejto súvislosti.

Komisárka Maria Damanaki zodpovedná za námorné záležitosti a rybné hospodárstvo uviedla, že: „Európa súrne potrebuje nové prvky inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v kontexte novej nízkouhlíkovej tzv. „modrej ekonomiky“. Novo vytvárajúce sa námorné odvetvia sa bezpochyby môžu stať jedným z pilierov stratégie Európa 2020 pre rast a zamestnanosť. Prostredníctvom našej integrovanej námornej politiky vzniká platforma na spoluprácu, ktorá môže prispieť k tomu, aby oblasť Atlantického oceánu získala za svoju výnimočnosť v námorných záležitostiach medzinárodné uznanie.“

Komisia vyzýva všetky zainteresované strany – vnútroštátne, regionálne a miestne orgány, zástupcov odvetvia, občianskej spoločnosti a think tankov – aby v rámci „Atlantického fóra“ prispeli k príprave akčného plánu svojimi odbornými znalosťami a nápadmi. Toto fórum bude zahŕňať sériu pracovných seminárov o výzvach a príležitostiach načrtnutých v stratégii a internetové diskusné fórum. Fórum začne svoju činnosť v roku 2012 a po tom, čo z neho vzídu príspevky k akčnému plánu, sa v roku 2013 rozpustí. Na vykonávanie stratégie sa neplánujú žiadne dodatočné finančné prostriedky, akcie sa podporia z existujúcich a budúcich zdrojov EÚ.

Veľký potenciál pre tzv. „modrý rast“

Atlantický oceán má veľké možnosti v oblasti veternej energie, energie z vĺn a prílivovej energie. Odhaduje sa, že do roku 2020 by sa mohlo okolo 20 % európskej kapacity veternej energie na mori umiestniť v atlantickej oblasti. Hlbokomorská ťažba by mohla prispieť k uspokojeniu časti dopytu EÚ, pokiaľ ide o suroviny. Akvakultúra na otvorenom mori predstavuje sľubne sa rozvíjajúci sektor a tretina všetkých rýb ulovených rybárskou flotilou EÚ sa vykladá v atlantických prístavoch.

Mnohé z týchto príležitostí sú však zatiaľ len v počiatočnom štádiu a treba ich rozvíjať, aby dospeli do autonómnych odvetví. Práve tu je priestor pre verejné orgány a iné zainteresované strany v oblasti, pričom EÚ môže pomôcť zabezpečiť súčinnosť na nadnárodnej úrovni. Veľa práce sa už vykonalo, ale tieto akcie si vyžadujú zefektívnenie a posilnenie prostredníctvom účinného využívania existujúcich a budúcich zdrojov EÚ.

Napríklad námorné priestorové plánovanie môže podporiť akvakultúru, keďže dáva investorom väčšiu právnu istotu a predchádza sporom o námorný priestor. Poznatky z námornej oblasti a Európska námorná monitorovacia a dátová sieť (EMODnet) môžu poskytnúť námorné údaje nevyhnutné na prijímanie podložených rozhodnutí. Vhodnejším zapojením námorného dohľadu sa umožní rýchlejšie reagovanie na hrozby a mimoriadne udalosti, počnúc prírodnými katastrofami až po pirátstvo, a Atlantický oceán sa tak stane bezpečnejším prostredím.

Nové odvetvia sa však nemôžu rozvíjať bez kvalifikovanej pracovnej sily. Mala by sa podporovať spolupráca medzi akademikmi a námornými odvetviami. Pracovníci potrebujú pomoc a rekvalifikačnú odbornú prípravu na prechod z upadajúcich odvetví, akým je rybárstvo, do novo rozvíjajúcich sa. Pokiaľ ide o cestovný ruch, oblasť Atlantického oceánu má toho veľa čo ponúknuť dovolenkujúcim: jeho kultúra, gastronómia a prírodné krásy sú veľkým pozitívom, z ktorého možno ťažiť.

Súvislosti

Do rozsahu pôsobnosti tejto stratégie patria pobrežné vody, územné vody a vody pod jurisdikciou piatich členských štátov EÚ (Francúzska, Írska, Portugalska, Španielska a Spojeného kráľovstva a ich zámorských území, t.j. Azor, Kanárskych ostrovov, Francúzskej Guyany, Guadeloupe, Madeiry, Martinique, Saint-Barthélemy a Saint-Martin), ako aj medzinárodné vody. Táto stratégia sa nevzťahuje na Severné more ani na Severný ľadový oceán. Pre Severný ľadový oceán existuje samostatná stratégia.

Vývoj stratégie pre Atlantickú oblasť je v súlade s integrovanou námornou politikou EÚ, ktorej cieľom je koordinovať všetky politiky EÚ s námornou dimenziou, aby sa zabezpečila udržateľnosť životného prostredia a kvalita životných podmienok v pobrežných oblastiach a aby sa zároveň podporil rastový potenciál námorného priemyslu. Už boli prijaté stratégie pre Baltské more, Severný ľadový oceán a Stredozemné more.

Ďalšie informácie:

Integrovaná námorná politika pre Atlantický oceán

Atlantická konferencia v Lisabone

Kontaktné osoby:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar