Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Maritiem beleid: een nieuwe strategie voor groei en werkgelegenheid in het gebied van de Atlantische Oceaan

Brussel, 25 november 2011 – Op maandag 28 november zal commissaris Maria Damanaki, belast met Maritieme zaken en visserij in Lissabon een nieuwe maritieme strategie voor groei en werkgelegenheid in het gebied van de Atlantische Oceaan voorstellen die zopas door de Europese Commissie is goedgekeurd. In de strategie wordt een inventaris gemaakt van de uitdagingen en kansen in het gebied en van de bestaande initiatieven waarop kan worden voortgebouwd bij het creëren van groei en banen. De strategie zal in 2013 aan de hand van een actieplan ten uitvoer worden gelegd. De Commissie roept de hulp van belanghebbenden in voor het ontwerpen van concrete projecten die voor EU-financiering in aanmerking kunnen komen. Om de totstandkoming van het actieplan te stimuleren, voorziet de Commissie in een reeks workshops en discussiegroepen, waaraan deelnemers uit alle rangen en standen hun bijdrage kunnen leveren – het "Forum voor het Atlantische gebied". Deze nieuwe strategie is ontwikkeld in het kader van het geïntegreerd maritiem beleid van de EU en heeft vele raakpunten met soortgelijke strategieën voor de Oostzee, het Noordpoolgebied en het Mediterrane gebied. Commissaris Damanaki zal op 29 november in Lissabon de strategie voorstellen in het kader van de conferentie op hoog niveau over het gebied van de Atlantische Oceaan en de dag van de belanghebbenden, waar de discussie ook wordt geopend.

Commissaris Maria Damanaki, belast met Maritieme zaken en visserij, zei hierover het volgende: "Europa heeft dringend nood aan een langetermijnvisie op slimme, duurzame en inclusieve groei in een nieuwe koolstofarme "blauwe economie". De opkomende maritieme industrie heeft alles om een van de pijlers te worden van de Europa 2020-strategie voor groei en werkgelegenheid. Het in het kader van het geïntegreerd maritiem beleid geboden samenwerkingsplatform kan ertoe bijdragen dat de uitstekende maritieme kenmerken van het Atlantische gebied internationaal worden erkend".

De Commissie nodigt alle belanghebbenden - lidstaten, regio's, plaatselijke overheden, de industrie, het maatschappelijk middenveld en denktanks – uit om via het forum voor het Atlantische gebied hun ervaringen en ideeën in te brengen bij de opstelling van het actieplan. Er wordt voorzien in een aantal workshops rond de in de strategie geschetste uitdagingen en kansen, en in een online discussieplatform. Het forum wordt opgericht in 2012 en weer ontbonden in 2013, nadat het zijn bijdrage aan het actieplan heeft geleverd. De strategie voorziet niet in aanvullende financiering voor de tenuitvoerlegging van het plan: de acties worden gefinancierd uit de bestaande en toekomstige EU-fondsen.

Groot potentieel voor "blauwe groei"

De Atlantische Oceaan heeft heel wat potentieel voor het winnen van energie uit wind, golven en getijdenstromingen. Volgens schattingen zou tegen 2020 ongeveer 20% van de geïnstalleerde offshore-windcapaciteit van Europa zich in het Atlantische bekken kunnen bevinden. Via zandbankontginning zou deels kunnen worden voorzien in de EU-vraag naar grondstoffen. Offshore aquacultuur is een veelbelovende sector en een derde van alle door de EU‑visserijvloot gevangen vis wordt aangeland in de havens van het Atlantische gebied.

Maar in de meeste gevallen staan de ontwikkelingskansen nog in de kinderschoenen en moet nog een lange weg worden afgelegd voordat zelfbedruipende industrietakken een realiteit zijn. En hier komen de overheid en de andere belanghebbenden in het gebied in beeld; de EU krijgt de taak mee te zorgen voor de nodige synergieën op transnationaal vlak. Veel is al verwezenlijkt, maar de diverse acties moeten worden gestroomlijnd en verder gestimuleerd via een efficiënt gebruik van de huidige en toekomstige EU‑fondsen.

Zo kan bijvoorbeeld de maritieme ruimtelijke ordening een sterke injectie geven aan de aquacultuur, aangezien investeerders daardoor meer rechtszekerheid wordt geboden en conflicten bij de verdeling van de mariene ruimte worden voorkomen. Mariene kennis en het Europees marien observatie- en datanetwerk (EMODNET) kunnen zorgen voor de mariene gegevens die noodzakelijk zijn voor een stevig onderbouwde besluitvorming. Dankzij een betere integratie van maritiem toezicht kan sneller worden gereageerd op dreigingen en noodsituaties, gaande van natuurrampen tot piraterij, en kan de Atlantische Oceaan veiliger worden gemaakt.

Voor de ontwikkeling van nieuwe industrieën zijn evenwel geschoolde arbeidskrachten nodig. Clusters tussen onderwijsinstellingen en maritieme industrieën moeten worden gesteund en arbeidskrachten moeten de nodige ondersteuning en herscholing krijgen om de overstap te maken van industrietakken die op de terugweg zijn, zoals de visserij, naar de opkomende industrieën. Ook op toeristisch gebied heeft het Atlantische gebied heel wat te bieden. Cultuur, culinaire tradities en natuurlijke schoonheid zijn troeven die optimaal moeten worden uitgespeeld.

Achtergrond

De strategie heeft betrekking op de kusten, de territoriale en de onder de jurisdictie van vijf EU-lidstaten (Frankrijk, Ierland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, en hun overzeese gebieden, namelijk de Azoren, de Canarische eilanden, Frans Guyana, Guadeloupe, Madeira, Martinique, Saint-Barthélemy en Saint-Martin) vallende wateren. Zij heeft geen betrekking op de Noordzee en de Noordelijke IJszee. Voor deze laatste bestaat een aparte strategie.

De ontwikkeling van de Atlantische strategie spoort volledig met het geïntegreerd maritiem beleid van de EU, dat erop gericht is alle EU-beleidstakken met een maritieme dimensie te coördineren teneinde ecologische duurzaamheid en kwalitatieve levensomstandigheden in de kustgebieden te garanderen en het groeipotentieel van de maritieme industrie alle kansen te geven. Soortelijke strategieën zijn reeds goedgekeurd voor de Oostzee, de Arctische Oceaan en de Middellandse Zee.

Nadere informatie:

Integrated Maritime Policy pages on the Atlantic Ocean

Lisbon Atlantic Conference

Contact :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar