Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – lehdistötiedote

Meripolitiikka: Atlantin valtameren alueen uusi kasvu- ja työllisyysstrategia

Bryssel 25. marraskuuta 2011 – Meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki esittelee maanantaina 28. marraskuuta 2011 Lissabonissa uuden Atlantin valtameren alueen kasvu- ja työllisyysstrategian, jonka Euroopan komissio on juuri hyväksynyt. Siinä selvitetään alueen haasteet ja mahdollisuudet ja tarkastellaan nykyisiä aloitteita, joilla kasvua ja työpaikkojen luomista voidaan tukea. Strategia pannaan täytäntöön toimintasuunnitelmalla vuonna 2013. Komissio pyytää sidosryhmien apua suunniteltaessa konkreettisia hankkeita, jotka voivat saada EU:n rahoitusta. Komissio aikoo edistää toimintasuunnitelman kehittämistä erilaisten työpajojen ja keskusteluryhmien avulla perustamalla 'Atlantin foorumin', johon osallistuu laaja joukko sidosryhmiä. Uusi strategia sisältyy osana EU:n yhdennettyyn meripolitiikkaan, ja siinä noudatetaan samankaltaisia periaatteita kuin Itämeren, Pohjoisen jäämeren ja Välimeren alueiden strategioissa. Komissaari Damanaki esittelee strategian Lissabonissa 28. ja 29. marraskuuta järjestettävässä korkean tason konferenssissa, jossa asiasta käydään myös ensimmäiset keskustelut.

Meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki totesi: "Eurooppa tarvitsee kiireellisesti uudenlaisia kauaskantoisia älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun toimintalinjoja uuden matalahiilisen meritalouden alalla. Kehittyvällä meriteollisuudella on kaikki mahdollisuudet tulla yhdeksi kasvuun ja työllisyyteen tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian pilareista. Yhdennetyn meripolitiikan tarjoama yhteistyöfoorumi voi auttaa lisäämään Atlantin alueen merialan huippuosaamisen kansainvälistä arvostusta."

Komissio kehottaa kaikkia sidosryhmiä – kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia, elinkeinoelämää, kansalaisyhteiskuntaa ja asiantuntijaryhmiä – yhdistämään Atlantin foorumin puitteissa osaamisensa ja näkemyksensä toimintasuunnitelman edistämiseksi. Foorumi käsittää erilaisia työpajoja, joissa käsitellään strategiassa hahmoteltuja haasteita ja mahdollisuuksia, sekä verkkokeskustelufoorumin. Se avataan vuonna 2012 ja päätetään vuotta myöhemmin, kun sen tulokset ovat käytettävissä toimintasuunnitelmaa varten. S trategiaan ei sisälly lisärahoitusta täytäntöönpanoon, vaan toimiin myönnetään tukea EU:n nykyisistä ja tulevista varoista.

'Sininen kasvu' tarjoaa paljon mahdollisuuksia

Atlantin valtameren tuuli-, aalto- ja vuorovesienergiapotentiaali on huomattava. Arviolta vuoteen 2020 mennessä noin 20 % Euroopan rannikoiden tuulivoimakapasiteetista saattaa olla peräisin Atlantin alueelta. Merenpohjan kaivostoiminta voi auttaa täyttämään osan EU:n raaka-ainekysynnästä. Avomerellä harjoitettava vesiviljely on lupaava ala, ja yksi kolmasosa kaikista EU:n kalastuslaivaston pyytämistä saaliista puretaan Atlantin rannikon satamissa.

Useimmat näistä mahdollisuuksista ovat kuitenkin vasta taipaleensa alussa ja edellyttävät tukea voidakseen kehittyä itsenäisiksi elinkeinoaloiksi. Tämä vaatii alueiden viranomaisten ja muiden sidosryhmien osallistumista. EU voi puolestaan auttaa varmistamaan synergian kansainvälisellä tasolla. Tähän mennessä on jo tapahtunut paljon, mutta näitä toimia on virtaviivaistettava ja lujitettava EU:n nykyisten ja tulevien varojen tehokkaan käytön avulla.

Esimerkiksi vesiviljelyä voidaan edistää merten aluesuunnittelulla, koska se tarjoaa sijoittajille paremman oikeusvarmuuden ja estää merialueisiin liittyvät ristiriidat. Meriasioiden tuntemus ja Euroopan meripoliittinen seurantakeskus ja tietoverkko (EMODNET) voivat antaa meriasioihin liittyvää tietoa, joka on ratkaisevan tärkeää harkitun päätöksenteon kannalta. Merivalvonnan tehokkaampi yhdentäminen voi auttaa reagoimaan nopeammin luonnonmullistusten tai merirosvouksen kaltaisiin uhkiin ja hätätilanteisiin ja näin lisätä turvallisuutta Atlantin valtamerellä.

Uudet elinkeinot voivat kuitenkin kehittyä ainoastaan ammattitaitoisen työvoiman avulla. Korkeakoulujen ja meriteollisuusalan keskittymiä olisi tuettava, ja työntekijöille olisi tarjottava apua ja uudelleenkoulutusta, jotta he voisivat siirtyä kalastuksen kaltaisilta taantuvilta elinkeinoaloilta nopeammin kehittyville aloille. Matkailun saralla Atlantin alueella on runsaasti tarjottavaa lomanviettäjille. Alueen kulttuuri, gastronomia ja luonto ovat arvoja, joita voidaan edelleen hyödyntää.

Taustaa

Viiden EU:n jäsenvaltion (Ranska, Irlanti, Portugali, Espanja ja Yhdistynyt kuningaskunta sekä niiden merentakaiset alueet, ts. Azorit, Kanariansaaret, Ranskan Guyana, Guadeloupe, Madeira, Martinique, Saint-Barthélemy ja Saint-Martin) rannikot, aluevedet ja lainkäyttövaltaan kuuluvat vedet sisältyvät kaikki strategian soveltamisalaan. Strategia ei kata Pohjanmerta eikä Pohjoista jäämerta, joista jälkimmäiselle on olemassa oma erillinen strategia.

Atlantin strategian kehittäminen on erottamaton osa EU:n yhdennettyä meripolitiikkaa, jonka tavoitteena on koordinoida kaikkea merellisiin näkökohtiin liittyvää poliittista päätöksentekoa EU:ssa, jotta voidaan varmistaa ympäristön kestävyys ja rannikkoalueiden elinolosuhteiden laatu samalla kun edistetään merielinkeinojen kasvupotentiaalia. Myös Itämerta, Pohjoista jäämerta ja Välimerta varten on jo hyväksytty omat strategiat.

Lisätietoja:

Integrated Maritime Policy pages on the Atlantic Ocean (Atlantin valtamerta käsittevät yhdennetyn meripolitiikan sivut)

Lisbon Atlantic Conference (Atlantin valtamerta käsittelevä konferenssi Lissabonissa)

Yhteyshenkilöt:

Oliver Drewes (+32-2) 299 24 21

Lone Mikkelsen (+32-2) 296 05 67


Side Bar