Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Θαλάσσια πολιτική: νέα στρατηγική για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας στην περιοχή του Ατλαντικού ωκεανού

Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2011 – Τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, στη Λισαβόνα, η αρμόδια για τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία Επίτροπος κα Δαμανάκη θα παρουσιάσει μια νέα θαλάσσια στρατηγική για ανάπτυξη και απασχόληση στην περιοχή του Ατλαντικού ωκεανού, την οποία ενέκρινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη στρατηγική προσδιορίζονται προκλήσεις και ευκαιρίες στην υπόψη περιοχή, γίνεται δε απολογισμός υφιστάμενων πρωτοβουλιών που μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η στρατηγική θα υλοποιηθεί μέσω ενός σχεδίου δράσης το 2013. Η Επιτροπή καλεί τους εμπλεκόμενους παράγοντες να βοηθήσουν στη μελέτη συγκεκριμένων έργων που θα ήταν ικανά να τύχουν χρηματοδότησης από την ΕΕ. Η Επιτροπή θα διευκολύνει την κατάρτιση του εν λόγω σχεδίου δράσης μέσω σειράς εργαστηρίων και ομάδων συζήτησης στις οποίες θα μπορεί να συμμετάσχει ευρύ φάσμα παραγόντων - το «Ατλαντικό Βήμα». Η νέα στρατηγική αναπτύσσεται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ και αποτελεί συνέχεια όμοιων στρατηγικών για τις περιοχές της Βαλτικής Θάλασσας, του Αρκτικού Ωκεανού και της Μεσογείου. Η Επίτροπος κα Δαμανάκη θα παρουσιάσει τη στρατηγική στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου της Λισαβόνας για τον Ατλαντικό και ημερίδα εμπλεκόμενων παραγόντων, στις 28-29 Νοεμβρίου, όπου θα πραγματοποιηθεί μια πρώτη συζήτηση.

Η αρμόδια για τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία Επίτροπος κα Μαρία Δαμανάκη δήλωσε: «Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως νέες μακρόπνοες μορφές έξυπνης, αειφόρου και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης σε μια νέα «γαλάζια οικονομία» χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Οι αναδυόμενοι θαλάσσιοι κλάδοι παρουσιάζουν πολύ καλές προοπτικές να καταστούν ένας από τους πυλώνες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για ανάπτυξη και απασχόληση. Το συλλογικό βάθρο που προσφέρεται μέσω της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής μας μπορεί να βοηθήσει στο να καταστήσει την περιοχή του Ατλαντικού πασίγνωστη διεθνώς για τη θαλάσσια αριστεία της.»

Η Επιτροπή προσκαλεί όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες – εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, τον κλάδο, την κοινωνία των πολιτών και «δεξαμενές» σκέψης – να συνεισφέρουν την εμπειρογνωσία και τις ιδέες τους στο σχέδιο δράσης μέσω του «Ατλαντικού Βήματος». Το σχέδιο δράσης θα περιλάβει σειρά εργαστηρίων εστιασμένων στις προκλήσεις και ευκαιρίες που περιγράφονται στη στρατηγική, και σε φόρουμ συζήτησης μέσω υπολογιστή. Το Βήμα θα εγκαινιαστεί το 2012 και θα τερματιστεί το 2013, αφού θα έχει συμβάλει στο σχέδιο δράσης. Η στρατηγική δεν προβλέπει επιπρόσθετη χρηματοδότηση για την υλοποίησή της: οι δράσεις θα στηριχθούν από τα υφιστάμενα και μελλοντικά ταμεία της ΕΕ.

Η «γαλάζια ανάπτυξη» έχει πλούσιο δυναμικό

Ο Ατλαντικός Ωκεανός διαθέτει υψηλό δυναμικό για αιολική, παλιρροιακή και ενέργεια κυμάτων. Εκτιμάται ότι έως το 2020 ποσοστό περίπου 20% της υπεράκτιας αιολικής δυναμικότητας της Ευρώπης θα μπορούσε να είναι συγκεντρωμένη στην περιοχή του Ατλαντικού. Η εκμετάλλευση κοιτασμάτων από τον βυθό της θάλασσας θα μπορούσε να συντελέσει στην κάλυψη μέρους της ζήτησης πρώτων υλών στην ΕΕ. Οι υδατοκαλλιέργειες στην ανοικτή θάλασσα αποτελούν τομέα με προοπτικές, το ένα τρίτο δε του συνόλου των ψαριών που συγκεντρώνει ο αλιευτικός στόλος της ΕΕ εκφορτώνεται σε λιμάνια του Ατλαντικού.

Οι περισσότερες όμως από τις εν λόγω ευκαιρίες ευρίσκονται ακόμη στο αρχικό τους στάδιο και χρειάζεται να διευκολυνθούν ώστε να μεγαλώσουν και γίνουν αυτοσυντηρούμενοι κλάδοι. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο παρεμβαίνουν οι δημόσιες αρχές και οι λοιποί εμπλεκόμενοι παράγοντες στην περιοχή, ενώ η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει στη διασφάλιση συνεργειών σε διακρατικό επίπεδο. Πολλά έχουν ήδη γίνει, αλλά οι δράσεις αυτές χρειάζεται να απλουστευθούν και ενισχυθούν μέσω της αποδοτικής χρήσης των υφιστάμενων και μελλοντικών ταμείων της ΕΕ.

Για παράδειγμα, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός μπορεί να δώσει ώθηση στην υδατοκαλλιέργεια, επειδή προσφέρει στους επενδυτές μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και αποτρέπει τις διαμάχες για θαλάσσιο χώρο. Οι θαλάσσιες γνώσεις και το ευρωπαϊκό δίκτυο θαλάσσιων παρατηρήσεων και δεδομένων (EMODNET) μπορεί να παράσχει θαλάσσια δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Η καλύτερη ενοποίηση της θαλάσσιας επιτήρησης μπορεί να συντείνει στην ταχύτερη ανταπόκριση σε απειλές και έκτακτες ανάγκες, που κυμαίνονται από φυσικές καταστροφές έως πράξεις πειρατείας, καθιστώντας έτσι ασφαλέστερο τον Ατλαντικό ωκεανό.

Οι νέοι όμως κλάδοι δεν μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Θα πρέπει να δοθεί στήριξη σε ομάδες ακαδημαϊκών κύκλων και θαλάσσιων κλάδων, οι δε εργαζόμενοι χρειάζονται υποβοήθηση και επανεκπαίδευση, πράγμα που θα τους βοηθήσει να εγκαταλείψουν παρακμάζοντες κλάδους, όπως η αλιεία, και να στραφούν σε αντίστοιχους αναδυόμενους. Όσον αφορά τον τουρισμό, η περιοχή του Ατλαντικού μπορεί να προσφέρει πολλά στους παραθεριστές. Ο πολιτισμός της, η γαστριμαργική της παράδοση και οι φυσικές καλλονές αποτελούν προσόντα προς περαιτέρω αξιοποίηση.

Ιστορικό

Στο πεδίο εφαρμογής της στρατηγικής υπάγονται οι ακτές, τα χωρικά ύδατα και τα ύδατα δικαιοδοσίας πέντε κρατών μελών της ΕΕ (Γαλλία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, και τα υπερπόντια εδάφη τους, δηλαδή οι Αζόρες, τα Κανάρια νησιά, η Γαλλική Γουιάνα, η Γουαδελούπη, η Μαδέρα, η Μαρτινίκα, ο Άγιος Βαρθολομαίος και ο Άγιος Μαρτίνος), καθώς και τα διεθνή ύδατα. Η στρατηγική δεν καλύπτει τη Βόρεια Θάλασσα ή τον Αρκτικό Ωκεανό. Για τον τελευταίο υπάρχει χωριστή στρατηγική.

Η κατάστρωση στρατηγικής για τον Ατλαντικό συνδυάζεται τέλεια με την ενοποιημένη θαλάσσια πολιτική για την ΕΕ, η οποία στοχεύει στον συντονισμό όλων των ενωσιακών πολιτικών με θαλάσσια διάσταση, για τη διασφάλιση περιβαλλοντικής αειφορίας και ποιότητας βιοτικών συνθηκών στις παράκτιες περιφέρειες, ενώ παράλληλα προωθεί το δυναμικό ανάπτυξης των θαλάσσιων κλάδων. Έχουν ήδη θεσπιστεί στρατηγικές για τη Βαλτική Θάλασσα, τον Αρκτικό Ωκεανό και τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδες της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής για τον Ατλαντικό ωκεανό

Διάσκεψη της Λισαβόνας για τον Ατλαντικό

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar