Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Havpolitik: ny strategi for vækst og beskæftigelse i Atlanterhavsområdet

Bruxelles, den 25. november 2011 – På mandag, d. 28. november, fremlægger Maria Damanaki, kommissær for maritime anliggender og fiskeri, i Lissabon en ny havstrategi for vækst og beskæftigelse i Atlanterhavsområdet, som netop er blevet vedtaget af Europa-Kommissionen. Den peger på de udfordringer og muligheder, området står over for, og gør status over, hvilke af de igangværende initiativer der kan støtte væksten og jobskabelsen. Strategien vil blive gennemført via en handlingsplan i 2013. Kommissionen opfordrer de berørte parter til at medvirke til at udforme konkrete projekter, som vil kunne opnå EU-finansiering. Kommissionen vil forberede udarbejdelsen af handlingsplanen via en række workshopper og diskussionsgrupper, nemlig "det atlantiske forum", som vil være åben for deltagelse fra en bred vifte af deltagere. Den nye strategi er udarbejdet under EU's integrerede havpolitik og følger den samme strategi som for Østersøen, Arktis og Middelhavet. Kommissær Maria Damanaki præsenterer strategien på en Atlanterhavskonference på højt plan i Lissabon den 28.-29. november, hvor der vil være en første drøftelse af den.

Maria Damanaki, kommissær for maritime anliggender og fiskeri, udtalte: "Europa har et presserende behov for en ny fremadskuende intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i en ny kulstoffattig "blå økonomi". De nye haverhverv har alle muligheder for at blive en af hjørnestenene i Europa 2020-strategien for vækst og beskæftigelse. Den samarbejdsbaserede platform, som vores integrerede havpolitik frembyder, kan bidrage til at gøre Atlanterhavsområdet internationalt kendt for maritim ekspertise."

Kommissionen opfordrer alle berørte parter – nationale, regionale og lokale myndigheder, erhvervet, civilsamfundet og tænketanke – til at bidrage med deres ekspertise og idéer til handlingsplanen via det atlantiske forum. Det vil omfatte en række workshopper med fokus på de udfordringer og muligheder, der skitseres i strategien, og et onlinediskussionsforum. Forummet vil blive lanceret i 2012 og nedlagt igen i 2013, når det har ydet sit bidrag til handlingsplanen. Det forventes ikke, at strategien skal tildeles yderligere finansiering til gennemførelsen: aktionerne vil blive støttet via eksisterende og fremtidige EU-midler.

Stort potentiel for "blå vækst"

Atlanterhavet har et stort potentiel inden for vindkraft og bølge- og tidevandsenergi. Det skønnes, at i 2020 vil omkring 20 % af Europas offshorevindkraftkapacitet befinde sig i Atlanterhavsområdet. Havbundsminedrift kunne bidrage til at opfylde noget af EU's efterspørgsel efter råvarer. Offshoreakvakultur er en lovende sektor, og en tredjedel af al fisk, der fanges af EU's fiskerflåde, landes i atlantiske havne.

De fleste af disse muligheder befinder sig dog stadig i begynderstadiet og skal passes og plejes for at vokse til at blive selvbærende erhvervssektorer. Det er her, de offentlige myndigheder og andre berørte parter skal træde ind, og EU kan hjælpe med til at sikre synergier på tværs af landegrænserne. Der gøres allerede meget, men denne indsats skal strømlines og styrkes gennem en effektiv brug af eksisterende og fremtidige EU-midler.

F.eks. kan maritim fysisk planlægning sætte skub i akvakulturen, da det vil give investorerne større retssikkerhed og forebygge konflikter omkring havarealerne. Maritim viden og det europæiske havobservations- og havdatanetværk (EMODNET) kan tilvejebringe de havrelaterede data, der er altafgørende for at træffe informerede beslutninger. Via en bedre integration af havovervågningen vil man kunne reagere hurtigere på trusler og nødsituationer, lige fra naturkatastrofer til sørøveri, og derved gøre Atlanterhavet sikrere.

Der kan dog ikke udvikles nye erhverv uden en faglært arbejdsstyrke. Der bør ydes støtte til samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og haverhvervene, og arbejdstagerne skal tilbydes hjælp og omskoling, så de kan overflyttes fra erhverv i tilbagegang, f.eks. fiskeriet, til erhverv i fremgang. Hvad turisme angår, har Atlanterhavsområdet meget at byde ferierende på. Dets kultur, køkken og naturskønhed er aktiver, som kan udnyttes yderligere.

Baggrund

Fem medlemsstaters (Frankrig, Irland, Portugal, Spanien og Det Forenede Kongerige og deres oversøiske territorier, nemlig Azorerne, De Kanariske Øer, Fransk Guyana, Guadeloupe, Madeira, Martinique, Saint Barthélemy og Saint-Martin) kyster, territorialfarvande og jurisdiktionsfarvande samt internationale farvande falder ind under strategiens anvendelsesområde. Strategien omfatter ikke Nordsøen eller Det Arktiske Ocean. Der findes en særskilt strategi for sidstnævnte.

Strategien for Atlanterhavsområdet hænger sammen med EU's integrerede havpolitik, som tager sigte på at koordinere alle EU-politikker med en maritim dimension, så der sikres miljømæssig bæredygtighed og høj kvalitet i levevilkårene i kystområderne, og vækstpotentiellet i haverhvervene fremmes. Der er allerede vedtaget strategier for Østersøen, Det Arktiske Ocean og Middelhavet.

Yderligere oplysninger:

Sider om Atlanterhavet under den integrerede havpolitik

Atlanterhavskonferencen i Lissabon

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar