Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Námořní politika: nová strategie růstu a zaměstnanosti v oblasti Atlantského oceánu

Brusel 25. listopadu 2011 – V pondělí 28. listopadu představí komisařka pro námořní záležitosti a rybolov Maria Damanakiová v Lisabonu novou námořní strategii růstu a zaměstnanosti v oblasti Atlantského oceánu, kterou právě přijala Evropská komise. Strategie, jež vymezuje úkoly a příležitosti regionu a podává přehled stávajících iniciativ na podporu růstu a tvorby pracovních míst, bude provedena v rámci akčního plánu v roce 2013. Komise vyzývá zúčastněné strany, aby pomohly navrhnout konkrétní projekty, které budou moci využít finančních prostředků EU. Komise chce usnadnit přípravu zmíněného akčního plánu, a proto zorganizuje řadu workshopů a diskusních skupin, na nichž se bude podílet široké spektrum účastníků – tzv. „atlantické fórum“. Nová strategie se připravuje v rámci integrované námořní politiky EU a vychází z podobných strategií pro oblasti Baltského moře, Severního ledového oceánu a Středozemního moře. Komisařka Damanakiová předloží strategii na lisabonské konferenci o Atlantském oceánu na vysoké úrovni a doprovodném dni zúčastněných stran, které se konají ve dnech 28.–29. listopadu. Zde také proběhne první diskuse.

Komisařka Maria Damanakiová, odpovědná za námořní záležitosti a rybolov, uvedla: „Evropa nutně potřebuje inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění v nové nízkouhlíkové „modré ekonomice“, a to růst orientovaný na budoucnost. Nově vznikající námořní odvětví se mohou stát jedním z pilířů strategie Evropa 2020 pro růst a zaměstnanost. Platforma pro spolupráci, kterou nabízí naše integrovaná námořní politika, může oblasti Atlantského oceánu díky její vynikající kvalitě napomoci dosáhnout mezinárodní proslulosti.“

Komise vyzývá všechny zúčastněné strany – národní, regionální a místní orgány, odvětví, občanskou společnost a skupiny odborníků, aby svými odbornými znalostmi a nápady přispěly k vytváření akčního plánu v rámci „atlantického fóra“. To bude obsahovat řadu workshopů zaměřených na úkoly a možnosti vymezené ve strategii a také diskusní fórum on-line. Fórum bude zahájeno v roce 2012 a poté, co přispěje k akčnímu plánu, svou činnost v roce 2013 ukončí. Provádění strategie nepředpokládá dodatečné finanční prostředky a opatření budou podpořena ze stávajících a budoucích fondů EU.

Velký potenciál „modrého růstu“

Atlantský oceán má velký potenciál v oblasti větrné a přílivové energie a energie z mořských vln. Odhaduje se, že do roku 2020 by v oblasti Atlantiku mohlo být umístěno přibližně 20 % kapacity evropských větrných elektráren instalovaných na moři. Těžba z mořského dna by mohla napomoci uspokojit část poptávky EU po surovinách. Akvakultura v pobřežních vodách je slibným odvětvím a v atlantických přístavech se vykládá třetina veškerých ryb ulovených rybářským loďstvem EU.

Většina těchto iniciativ je však stále v plenkách a je nutné je podpořit, aby se z nich stala udržitelná odvětví. Zde mohou pozitivně zasáhnout veřejné orgány a jiné zúčastněné strany v této oblasti a EU může pomoci zajistit nadnárodní synergie. Mnoho již bylo vykonáno, ale tyto akce musí být zefektivněny a posíleny účinným využíváním stávajících a budoucích fondů EU.

Územní plánování námořních prostor například může podpořit akvakulturu, neboť poskytuje investorům větší právní jistotu a zabraňuje konfliktům v oblasti námořních prostor. Znalosti v námořní oblasti a Evropská námořní síť pro pozorování a sběr dat (EMODNET) mohou poskytnout námořní data, která jsou při přijímání informovaných rozhodnutí nezbytná. Lepší integrace v oblasti námořního dohledu může pomoci rychleji reagovat na hrozby a mimořádné situace od přírodních katastrof po pirátství, a tak posílit bezpečnost Atlantského oceánu.

Nová odvětví se však nemohou rozvinout bez kvalifikovaných pracovních sil. Je třeba podpořit seskupení akademiků a námořních odvětví. Pracovníci potřebují pomoc a rekvalifikaci, aby se mohli přesunout z upadajících odvětví, jako je rybolov, do nově vznikajících. Pokud jde o cestovní ruch, má oblast Atlantského oceánu rovněž mnoho co nabídnout rekreantům – její kultura, kuchyně a přírodní krásy představují přednosti, kterých lze dále využít.

Souvislosti

Do oblasti působnosti strategie spadají pobřeží a teritoriální a výsostné vody pěti členských států EU (Francie, Irska, Portugalska, Španělska a Spojeného království a jejich zámořských území, tj. Azor, Kanárských ostrovů, Francouzské Guyany, Guadeloupe, Madeiry, Martiniku a ostrovů Saint-Barthélemy a Saint-Martin), jakož i mezinárodní vody. Strategie se nevztahuje na Severní moře nebo Severní ledový oceán, pro které existuje samostatná strategie.

Rozvoj politiky EU pro oblast Atlantského oceánu je v souladu s integrovanou námořní politikou EU, jejímž cílem je koordinace všech politik EU s námořním rozměrem, aby byla zajištěna udržitelnost životního prostředí a kvalita životních podmínek pobřežních oblastí a podpořen růstový potenciál námořního průmyslu. Pro Baltské moře, Severní ledový oceán a Středozemní moře byly již strategie přijaty.

Další informace:

Internetové stránky integrované námořní politiky pro Atlantský oceán

Lisabonská konference o Atlantském oceánu

Kontaktní osoby:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar