Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Морска политика: нова стратегия за растеж и заетост в Атлантика

Брюксел, 25 ноември 2011 г. – В понеделник, 28 ноември, в Лисабон, Мария Даманаки, комисарят, отговарящ за морското дело и рибарството, ще представи нова морска стратегия за растеж и заетост в територията на Атлантическия океан, която Европейската комисия наскоро прие. Стратегията определя предизвикателствата и възможностите в региона и се изброява съществуващите инициативи, които подпомагат растежа и създаването на работни места. Стратегията ще се прилага посредством План за действие през 2013 г. Комисията призовава заинтересованите страни да създадат конкретни проекти, които биха могли да получат финансиране от ЕС. Комисията ще спомогне за развитието на Плана за действие чрез серия от семинари и дискусионни групи, отворени за широк кръг участници — „Атлантически форум“. Новата стратегия се развива в рамките на Интегрираната морска политика на ЕС и следва подобни стратегии за териториите на Балтика, Арктика и Средиземноморието. Комисар Даманаки ще представи стратегията на лисабонската среща на високо равнище „Атлантическа конференция и среща на заинтересованите страни“, организирана на 28 и 29 ноември 2011 г. Там ще се състоят и първите дискусии.

Комисар Мария Даманаки, която отговаря за морското дело и рибарството, заяви: „Европа спешно се нуждае от нови дългосрочни хоризонти за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в рамките на природосъобразна синя икономика с ниски нива на емисии. Нововъзникващите морски индустрии разполагат с много шансове да се превърнат в стълбове на стратегията за растеж и заетост „Европа 2020“. Платформата за сътрудничество, предложена в нашата интегрирана морска политика, може да спомогне за превръщането на Атлантическия регион в международно признат регион заради отличните си морски постижения.“

Комисията приканва всички заинтересовани страни — национални, регионални и местни органи, индустрията, гражданското общество и мозъчни тръстове — да сътрудничат в рамките на своя опит и идеи на Плана за действие чрез „Атлантическия форум“. В него ще се проведе набор от семинари, съсредоточени върху предизвикателствата и възможностите, изтъкнати в стратегията, както и онлайн форум за обсъждания. Форумът ще стартира през 2012 г. и ще се „разпусне“ през 2013, след като е спомогнал за Плана за действие. Стратегията не предвижда допълнително финансиране за изпълнението си: действията ще бъдат подпомагани от съществуващите и бъдещите фондове на ЕС.

Голям потенциал за „син растеж“

В Атлантическия океан има голям потенциал за добив на енергия от вятър, вълни и приливи. Оценява се, че до 2020 г. около 20 % от мощностите на офшорната вятърна енергия биха могли да бъдат в Атлантическия регион. Дейностите по разработване на морското дъно биха могли да покрият търсенето на ЕС за суровини. Офшорната аквакултура е обещаващ сектор; една трета от рибата, уловена с риболовния флот на държавите от ЕС, се разтоварва в атлантически пристанища.

Все пак повечето от тези възможности са още в началния си стадий и следва да се поддържат и развият в самостоятелни индустрии. Тук могат да се включат обществените органи и други заинтересовани лица в региона; също ЕС може да помогне за осигуряване на синергия на наднационално равнище. Вече е направено много и тези действия следва да се организират по-добре и да се засилят посредством резултатно използване на съществуващи и бъдещи фондове на ЕС.

Морското пространствено планиране например може да доведе до скок в аквакултурата, тъй като то осигурява на инвеститорите правна сигурност и предотвратява конфликти за морско пространство. Морските познания и Европейската мрежа за наблюдение и данни за морската среда (EMODNET) могат да предоставят морски данни, незаменими за вземането на информирани решения. По-добрата интеграция на морското наблюдение може да подпомогне по-бързия отклик спрямо заплахи и спешни случаи: от природни бедствия до пиратство, с цел да стане Атлантическият океан по-безопасен.

Новите индустрии обаче не могат да се развиват без обучена работна сила. Нужно е да се подпомагат клъстърите между академичните среди и морските индустрии, също и работниците се нуждаят от съдействие, както и да им се помага да се преместят от индустриите в упадък, като например рибарството, към нововъзникващите. По отношение на туризма Атлантическият регион може да предложи много на почиващите. Предстои да се използват още повече културата, кухнята и природната му красота.

История на досието

В обхвата на стратегията влизат бреговете, териториалните води, както и водите под юрисдикция на пет държави-членки на ЕС (Франция, Ирландия, Португалия, Испания и Обединеното кралство, както и техните отвъдморски територии, т.е.: Азорските о-ви, Канарските о-ви, Френска Гвиана, Гваделупа, Мадейра, Мартиника, Сен Бартелеми и Сен Мартен), както и международните води. Стратегията не включва Северно море или Арктическия океан. За тях има отделна стратегия.

Разработването на стратегия за Атлантика съвпада с интегрираната морска политика за ЕС, която е насочена към координиране на всички политики на ЕС с морско измерение, за да се гарантира екологична устойчивост и качество на условията на живот в крайбрежните региони, като същевременно се насърчава потенциалът за растеж на морските отрасли. Вече са приети стратегии за Балтийско море, Арктическия океан и Средиземно море.

За повече информация:

Страници за Интегрирана морска политика относно Атлантическия океан

Атлантическа конференция в Лисабон

За контакти:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar