Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Inre säkerhet: EU behöver bättre verktyg för att bekämpa brottslighet, terrorism och extremism

Bryssel den 25 november 2011 – Enligt en Eurobarometer-undersökning som Europeiska kommissionen offentliggör idag anser fyra av tio EU-invånare att EU behöver bättre verktyg för att bekämpa brottslighet, terrorism och extremism. Idag offentliggör kommissionen också den första rapporten om strategin för den inre säkerheten som lanserades förra året. Rapporten lyfter fram frågor som måste behandlas ytterligare och redovisar de framsteg som gjorts.

EU måste kunna bemöta säkerhetsrisker allt eftersom de uppstår och utvecklas. I juli i år utförde en högerextremist i Norge en förödande terrorattack. I augusti gjorde myndigheterna i Storbitannien ett kokainbeslag på 1,2 ton, ett av de största någonsin. I hela EU sker it-attacker mot organisationers och privatpersoners datorsystem. Dessa händelser är skarpa påminnelser om att det är hög tid att agera mot dessa hot mot den inre säkerheten.

Attackerna i Norge tidigare i år gjorde det glasklart att vårt samhälle står inför hot mot säkerheten som växer i omfattning och blir allt mer sofistikerade. Ingen medlemsstat kan agera mot hoten på egen hand – vi måste samarbeta för att nå våra mål för säkerheten och bemöta den oro för sin säkerhet som människor känner, sade Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor.

En färsk opinionsundersökning från Eurobarometer visar att fyra av tio européer vill att EU ska göra mer för att bekämpa de säkerhetsutmaningar som tas upp i strategin för den inre säkerheten. Många européer tror också att hoten kommer att intensifieras inom de närmaste tre åren och it-brottsligheten ses som den säkerhetsutmaning som kommer att bli viktigare (se MEMO/11/829).

Detta är inte långt från sanningen eftersom rapporten om strategin för den inre säkerheten visar att minst tre nya hot är särskilt oroväckande. För det första internet, en integrerad och oumbärlig del av vår vardag, som allt oftare blir en virtuell plattform för flera kriminella verksamheter och ett instrument i terroristpropagandan. För det andra innebär den pågående ekonomiska krisen att myndigheterna har färre resurser till sitt förfogande för att bekämpa inre säkerhetshot. För det tredje har den senaste tidens händelser i de kringliggande länderna, bl.a. den mycket positiva, demokratiska utvecklingen i arabvärlden, även skapat omfattande migrationsströmmar. Detta ökar i sin tur trycket på EU:s yttre gräns och kan i vissa fall skapa förutsättningar för en ökning av brottsliga aktiviteter.

Som en konkret uppföljning av de prioriteter som identifierats i strategin för den inre säkerheten kommer kommissionen 2012 bl.a. att anta ett paket om beslag och återvinning av kriminella tillgångar, anordna en högnivåkonferens om bekämpande av våldsam radikalisering och utveckla en övergripande europeisk strategi för it-säkerhet.

Bakgrund

Som en del av Stockholmsprogrammet antog kommissionen i november 2010 ett beslut om genomförandet av säkerhetsstrategin och angav fem mål för EU för de närmaste fyra åren (se IP/10/1535 och MEMO/10/598).

Den första årsrapporten som offentliggörs idag betonar framsteg inom följande områden:

  • Kampen mot organiserad brottslighet: Två viktiga framsteg utgörs av kommissionens förslag till EU-lagstiftning om insamling av passageraruppgifter från flyg till och från EU:s territorium och paketet för korruptionsbekämpning som antogs i juni 2011. Det behövs ett utökat samarbete på det rättsliga och rättsvårdande området och de administrativa strategierna för att bekämpa den grova brottsligheten måste utvecklas.

  • Terrorism och radikalisering: Kommissionen har bildat EU:s nätverk för kunskapsspridning om radikalisering och antagit ett meddelande om EU:s system för att spåra finansiering av terrorism. Det behövs mer arbete för att införa en administrativ ram för att frysa terroristers tillgångar och förbättra landtransportsäkerheten.

  • It-brottslighet: Grunden har lagts för Europeiska centrumet mot it-brottslighet och nationella incidenthanteringsorganisationer (Cert). Flertalet medlemsstater måste nu skyndsamt ratificera Budapestkonventionen som tillhandahåller en ram för internationellt samarbete på området.

  • Gränsförvaltning: Betydande framsteg har gjorts 2011 med informationssystemet för viseringar (VIS), och med Frontex-operationen ”Hermes” (migrationsströmmar i Medelhavsområdet) och ”Rabit” (på den grekisk-turkiska gränsen), samt med kommissionens förslag för ett förbättrat system för utvärdering och övervakning av Schengenområdet och arbetet med att inrätta det europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur) som ska tas i drift 2013. Kommissionen kommer 2012 att lägga fram förslag om hur samordningen av de gränskontroller som utförs av olika nationella myndigheter (polisen, gränskontrolltjänstemännen och tullen) ska kunna förbättras.

  • Kris- och katastrofhantering. Med hjälp av Europol, Frontex, EU:s gemensamma lägescentral (Sitcen) och Europeiska kommissionens övervaknings- och informationscentrum kan EU utnyttja expertis som samlar in information, analyserar och gör hotbedömningar och beredskapsplaner inom den inre säkerhetens olika områden. Under de närmaste åren måste EU gradvis utforma en övergripande riskhanteringspolitik som grundar sig på samordnade hot- och riskbedömningar. Det är mycket viktigt att medlemsstaterna, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten samarbetar för att nå detta mål.

  • Den externa dimensionen av EU:s säkerhet. Flera initiativ togs fram 2011 för att främja interinstitutionellt samarbete och samordning vad gäller terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration i västra Balkanområdet, Afrikas horn och Sahelområdet. Europeiska utrikestjänsten och kommissionen utarbetade också ett gemensamt dokument om att knyta samman den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) och aktörerna inom frihet, säkerhet och rättvisa, vilket omfattar möjligheter till samarbete mellan GSFP:s polisinsatser och Europol.

Mer information

Rapporten om strategin för inre säkerhet:

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_201111_en.htm#20111125

Den särskilda Eurobarometerundersökningen om inre säkerhet:

MEMO/11/829

Webbplats för Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_sv.htm

Webbplats för generaldirektoratet för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar