Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Notranja varnost: EU potrebuje boljše instrumente v boju proti kriminalu, terorizmu in ekstremizmu

Bruselj, 25. novembra 2011 – Štirje od desetih državljanov EU menijo, da Unija potrebuje boljše instrumente v boju proti organiziranemu kriminalu, terorizmu in ekstremizmu. To so podatki raziskave Eurobarometra, ki jo je danes objavila Evropska komisija. Hkrati je Komisija danes objavila prvo poročilo o strategiji notranje varnosti, ki jo je sprejela lani. V njem je izpostavila vprašanja, ki jih je treba še obravnavati, ter ocenila dosežen napredek.

EU mora biti pripravljena na vedno nove in razvijajoče se oblike ogrožanja varnosti. Julija letos je desničarski skrajnež na Norveškem izvedel uničujoč teroristični napad. Avgusta so javni organi v Združenem kraljestvu zasegli rekordne 1,2 tone kokaina. Računalniški napadi v čedalje večji meri uničujejo javne in zasebne računalniške sisteme po vsej EU. Vse to so močni opomini, kako pomembno je ukrepati proti ogrožanju notranje varnosti.

„Napadi na Norveškem julija letos so jasno pokazali, da se naša družba sooča z grožnjami varnosti, ki postajajo čedalje večje in čedalje bolj premišljene. Nobena država članica ne more na te grožnje odgovoriti sama – skupaj moramo ukrepati, da bi dosegli naše varnostne cilje in učinkovito odgovoriti na skrbi evropskih državljanov glede njihove varnosti, " je izjavila Cecilia Malmström, evropska komisarka za notranje zadeve.

Rezultati najnovejše javnomnenjske raziskave Eurobarometra kažejo, da štirje od desetih državljanov od EU pričakujejo, da poveča svoja prizadevanja za reševanje groženj varnosti, ki so bile ugotovljene v strategiji notranje varnosti. Mnogi državljani EU tudi verjamejo, da se bodo grožnje v naslednjih treh letih okrepile, najverjetneje pa se bo stanje najbolj poslabšalo na področju kibernetske kriminalitete (glej MEMO/11/829).

Državljani se ne motijo, saj je iz poročila o strategiji notranje varnosti razvidno, da so se pojavile vsaj tri grožnje, ki jih je treba podrobno proučiti. Kot prvo, internet, ki je zdaj sestavni in nepogrešljivi del našega vsakdanjika, na spletu olajšuje širok razpon kaznivih dejanj in omogoča teroristično propagando. Kot drugo, zaradi nenehnih gospodarskih kriz imajo javni organi manj sredstev za boj proti ogrožanju notranje varnosti. Kot tretje, najnovejša dogajanja v sosednjih državah EU, vključno z izjemno pozitivnim, demokratičnim razvojem arabske pomladi, so sprožila precejšnje selitve ljudi. Vse to povzroča pritisk na zunanje meje EU ter v nekaterih primerih ustvarja pogoje za povečanje števila kaznivih dejanj.

Evropska komisija bo v letu 2012 konkretno ukrepala na podlagi prednostnih ciljev, opredeljenih v strategiji o notranji varnosti, in bo med drugim sprejela paket o zaplembi in odvzemu premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji, organizirala konferenco na visoki ravni, ki bo posvečena boju proti nasilnemu ekstremizmu, ter razvila krovno evropsko strategijo za internetno varnost.

Ozadje

Komisija je novembra 2010 v okviru stockholmskega programa sprejela dokument Izvajanje strategije notranje varnosti¸v katerem je izpostavila pet prednostnih nalog EU za naslednja štiri leta (glej IP/10/1535 in MEMO/10/598).

Prvo letno poročilo, objavljeno danes, poudarja napredek na naslednjih področjih:

  • Boj proti organiziranemu kriminalu: Velik napredek predstavljata predlog Komisije za zakonodajo EU o zbiranju podatkov iz evidence imen letalskih potnikov, ki vstopajo na ozemlje EU ali izstopajo z njega, ter protikorupcijski sveženj, sprejet junija 2011. Dodaten napredek je potreben na področju sodelovanja med pravosodnimi organi in organi kazenskega pregona ter razvijanja upravnega pristopa za boj proti hudim kaznivim dejanjem.

  • Terorizem in radikalizacija: Komisija je vzpostavila evropsko omrežje za ozaveščanje o radikalizaciji in sprejela sporočilo o sistemu EU za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti. Nadaljnja prizadevanja so potrebna na področju okvira upravnih ukrepov za zamrznitev sredstev, pridobljenih s terorističnimi dejanji, in izboljšanja varnosti kopenskega prometa.

  • Kibernetska kriminaliteta: Napredek je bil dosežen pri vzpostavljanju evropskega centra za kibernetsko kriminaliteto in skupin za odzivanje na računalniške grožnje (CERT). Več držav članic bo moralo v prihodnosti sprejeti nujne ukrepe za ratifikacijo konvencije iz Budimpešte, ki zagotavlja okvir za mednarodno sodelovanje na tem področju.

  • Upravljanje meja: Leta 2011 je bil dosežen velik napredek, saj je začel delovati vizumski informacijski sistemi (VIS), izvajati so se začele operacije agencije FRONTEX, imenovane HERMES (migracijski tokovi v Sredozemlju) in RABIT (grško-turška meja), Komisija pa je pripravila predloga za izboljšanje schengenskega ocenjevanja in nadzora ter za vzpostavitev evropskega sistema nadzorovanja meja (EUROSUR) do leta 2013. Leta 2012 bo Komisija pripravila predlog za boljše usklajevanje mejnih kontrol med različni nacionalnimi organi (policija, mejne straže in carinski organi).

  • Obvladovanje izrednih razmer in nesreč. EU lahko preko agencij Europol in Frontex, Skupnega situacijskega centra EU (SitCen) ter Centra Komisije za spremljanje in informiranje (MIC) črpa strokovna znanja glede zbiranja informacij, analize, ocene ogroženosti in odzivanja na nesreče na različnih področjih notranje varnosti. Evropa mora v prihodnosti zlagoma zagotoviti usklajeno politiko obvladovanja tveganj, tako da bo oceno ogroženosti in tveganj povezala z oblikovanjem in izvajanjem politike. Pri tem je bistvenega pomena sodelovanje med državami članicami, Komisijo in Evropsko službo za zunanjepolitično delovanje (EEAS).

  • Zunanja razsežnost varnosti EU. V letu 2011 je bilo danih več pobud za okrepitev medinstitucionalnega sodelovanja in usklajevanja glede terorizma, nadnacionalnega kriminala in nezakonitega priseljevanja na Zahodnem Balkanu, v Afriškem rogu ter Sahelu. Komisija in EEAS sta izdali tudi skupni dokument o krepitvi povezav med nosilci na področju skupne varnostne in obrambne politike (SVOP) ter svobode, varnosti in pravice (JHA), vključno z možnostmi za sodelovanje med policijskimi misijami v okviru SVOP ter Europolom.

Dodatne informacije

Preberite poročilo o strategiji notranje varnosti:

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_201111_en.htm#20111125

Posebno poročilo Eurobarometra o notranji varnosti:

MEMO/11/829

Spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakti:

Michele Cercone +32 22980963

Tove Ernst +32 22986764


Side Bar