Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Vnútorná bezpečnosť: EÚ potrebuje lepšie nástroje na boj proti trestnej činnosti, terorizmu a extrémizmu

Brusel 25. novembra 2011 – Štyria z desiatich občanov EÚ sa domnievajú, že EÚ potrebuje lepšie nástroje na boj proti organizovanej trestnej činnosti, terorizmu a extrémizmu – to vyplýva z prieskumu Eurobarometra, ktorý dnes uverejnila Európska komisia. Komisia dnes tiež vydala prvú správu o stratégii vnútornej bezpečnosti, ktorej vykonávanie sa začalo v minulom roku. V tejto správe naznačila okruhy problémov, ktorým je potrebné naďalej sa venovať, a vyhodnotila doteraz dosiahnutý pokrok.

EÚ musí byť pripravená reagovať na nové a meniace sa bezpečnostné hrozby. V júli tohto roka vykonal v Nórsku pravicový extrémista ničivý teroristický útok. V auguste zhabali verejné orgány v Spojenom kráľovstve rekordné množstvo kokaínu (1,2 tony). V EÚ stúpa počet počítačových útokov na verejné aj súkromné počítačové systémy. Tieto udalosti nám neúprosne pripomínajú, že je potrebné prijať opatrenia proti hrozbám v oblasti vnútornej bezpečnosti.

„Útoky v Nórsku v tomto roku mimoriadne jasne ukázali, že naša spoločnosť čelí bezpečnostným hrozbám, ktorých rozmery a premyslenosť stále narastajú. Nie je v silách žiadneho členského štátu, aby týmto hrozbám čelil sám – musíme pracovať spoločne, aby sme dosiahli naše ciele v oblasti bezpečnosti a účinným spôsobom zareagovali na obavy európskych občanov týkajúce sa ich bezpečnosti,“ vyhlásila Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti.

Nedávny prieskum verejnej mienky Eurobarometer ukázal, že štyria z desiatich Európanov by chceli, aby sa v EÚ urobilo viac pre zvládnutie bezpečnostných výziev, ktoré boli naznačené v stratégii vnútornej bezpečnosti. Mnoho európskych občanov je tiež presvedčených, že tieto hrozby sa v najbližších troch rokoch ešte zintezívnia, pričom považujú počítačovú kriminalitu za bezpečnostnú výzvu, pri ktorej je najväčšia pravdepodobnosť ďalšieho zhoršenia (pozri MEMO/11/829).

Tento názor nie je ďaleko od pravdy, pretože aj správa o stratégii vnútornej bezpečnosti ukazuje, že existujú minimálne tri nové závažné hrozby. Po prvé, internet, ktorý je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou nášho každodenného života, sa stáva sprostredkovateľským článkom pre širokú škálu trestnej činnosti a nástrojom teroristickej propagandy. Po druhé, dosah súčasnej hospodárskej krízy spôsobuje, že verejné orgány majú na boj s vnútornými bezpečnostnými hrozbami k dispozícii menej finančných prostriedkov. Po tretie, nedávny politický vývoj v susedstve EÚ vrátane prevažne pozitívnych a demokratických udalostí arabskej jari spôsobil značné pohyby obyvateľstva. Tým sa zas vyvíja tlak na vonkajšie hranice EÚ a v niektorých prípadoch sa vytvárajú podmienky na zvýšenú trestnú činnosť.

V priamej nadväznosti na priority stanovené v stratégii vnútornej bezpečnosti Európska komisia v roku 2012 prijme okrem iných opatrení súbor predpisov v oblasti konfiškácie a vymáhania majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti, zorganizuje konferenciu na vysokej úrovni o boji proti násilnému extrémizmu a rozpracuje celkovú európsku stratégiu pre internetovú bezpečnosť.

Kontext

V novembri 2010 Komisia prijala ako súčasť Štokholmského programu stratégiu vnútornej bezpečnosti a stanovila päť priorít EÚ na nadchádzajúce štyri roky (pozri IP/10/1535 a MEMO/10/598).

Prvá výročná správa, ktorá bola dnes uverejnená, vyzdvihuje pokrok dosiahnutý v týchto oblastiach:

  • boj proti organizovanej trestnej činnosti: významný pokrok predstavoval v júni 2011 prijatý návrh Komisie týkajúci sa právnych predpisov EÚ o zhromažďovaní osobných záznamov o cestujúcich v leteckej doprave, ktorí vstupujú na územie EÚ alebo ho opúšťajú, a prijatie balíka o boji proti korupcii. Ďalší pokrok bude potrebný v spolupráci v oblasti súdnictva a presadzovania práva a v súvislosti s vypracovaním administratívneho prístupu k boju proti závažnej trestnej činnosti,

  • terorizmus a radikalizácia: Komisia zriadila európsku sieť na zvyšovanie povedomia o radikalizácii a prijala oznámenie o európskom systéme na sledovanie financovania terorizmu. Je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie v súvislosti s rámcom pre administratívne opatrenia týkajúce sa zmrazovania majetku teroristov a zvyšovania bezpečnosti pozemnej dopravy,

  • počítačová kriminalita: dosiahol sa pokrok pri zriaďovaní Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite a tímov reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT). Niektoré členské štáty budú musieť v nasledujúcich rokoch prijať neodkladné opatrenia vedúce k ratifikácii Budapeštianskeho dohovoru, ktorý poskytuje rámec pre medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti,

  • riadenie hraníc: v roku 2011 sa dosiahol významný pokrok zriadením vízového informačného systému (VIS); vyslaním misie v rámci operácií HERMES agentúry FRONTEX (migračné toky v Stredozemí) a rozmiestnením rýchlych pohraničných zásahových tímov RABIT (na grécko-tureckej hranici); ako aj vďaka návrhom Komisie na zlepšenie schengenského hodnotiaceho a monitorovacieho systému a na zriadenie Európskeho systému hraničného dozoru (EUROSUR) do roku 2013. V roku 2012 predloží Komisia návrhy na zlepšenie vzájomnej koordinácie pri hraničných kontrolách vykonávaných rôznymi vnútroštátnymi orgánmi, teda políciou, pohraničnou strážou a colnými orgánmi,

  • krízové riadenie a zvládanie katastrof: prostredníctvom organizácií ako Europol, Frontex, Spoločné situačné centrum EÚ (SitCen) a Monitorovacie a informačné centrum Komisie (MIC) má EÚ možnosť využívať odborné znalosti z procesu zberu a analyzovania informácií, posudzovania hrozieb a núdzových reakcií v rôznych oblastiach vnútornej bezpečnosti. V budúcnosti musí Európa postupne prejsť k formulovaniu jednotnej politiky riadenia rizík, ktorá prepája posudzovanie hrozieb a rizík s formulovaním a realizáciou politík. Spolupráca medzi členskými štátmi, Komisiou a Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) bude v tejto súvislosti nevyhnutná,

  • vonkajší rozmer bezpečnosti EÚ: v roku 2011 bolo vypracovaných niekoľko iniciatív podporujúcich posilnenie medziinštitucionálnej spolupráce a koordinácie v oblasti boja proti terorizmu, medzinárodnej trestnej činnosti a nelegálnej migrácii v krajinách západného Balkánu, Afrického rohu a sahelskej oblasti. Európska služba pre vonkajšiu činnosť a Komisia tiež zverejnili spoločný dokument na zlepšenie väzieb medzi subjektmi Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) a aktérmi v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (SVV) vrátane možností spolupráce medzi policajnými misiami SBOP a Europolom.

Ďalšie informácie:

Správa o stratégii vnútornej bezpečnosti:

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_201111_en.htm#20111125

Správa o špeciálnom prieskume Eurobarometra o vnútornej bezpečnosti:

MEMO/11/829

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar