Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Interne veiligheid: EU heeft betere instrumenten nodig voor bestrijding van criminaliteit, terrorisme en extremisme

Brussel, 25 november 2011 – Vier op de tien EU-burgers vinden dat de EU betere instrumenten nodigt heeft om georganiseerde criminaliteit, terrorisme en extremisme te bestrijden. Dit blijkt uit een Eurobarometerenquête waarvan de Europese Commissie de resultaten vandaag heeft bekendgemaakt. Tegelijk publiceerde de Commissie het eerste verslag over de interneveiligheidsstrategie die vorig jaar is vastgesteld. Het verslag biedt een overzicht van de geboekte vooruitgang en van de punten die voor verbetering vatbaar zijn.

De EU moet voorbereid zijn op nieuwe veiligheidsdreigingen. In juli van dit jaar pleegde een rechts-extremist een verwoestende aanslag in Noorwegen. In augustus namen de Britse autoriteiten een partij van 1,2 ton cocaïne in beslag – een recordvangst. In de hele EU zijn openbare en particuliere computersystemen steeds vaker het doelwit van cyberaanvallen. Deze voorbeelden onderstrepen hoe belangrijk het is om bedreigingen van de interne veiligheid tegen te gaan.

"Uit de aanslagen in Noorwegen bleek eens te meer dat onze samenlevingen te maken hebben met steeds grootschaliger en complexer veiligheidsdreigingen. Geen enkele lidstaat kan op eigen kracht het hoofd bieden aan deze dreigingen we zullen de handen ineen moeten slaan om onze veiligheid te waarborgen en de zorgen van de Europese burger weg te nemen," aldus Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse zaken.

De nieuwe Eurobarometerenquête wijst uit dat vier op de tien Europeanen willen dat de EU méér doet om de veiligheidsproblemen op te lossen die in de interneveiligheidsstrategie worden beschreven. Veel Europeanen gaan er ook van uit dat de veiligheidsrisico's de komende drie jaar waarschijnlijk zullen toenemen. Vooral cybercriminaliteit wordt gezien als een groeiend gevaar (zie MEMO/11/829).

Die vrees is niet ongegrond. Volgens het verslag over de interneveiligheidsstrategie zijn ten minste drie dreigingen bijzonder zorgwekkend. De eerste dreiging betreft het internet. Dit medium is inmiddels niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, maar leent zich ook voor tal van criminele activiteiten en de verspreiding van terroristische propaganda. Ten tweede beschikken de overheden als gevolg van de aanhoudende economische crisis over steeds minder middelen voor de bestrijding van interne veiligheidsdreigingen. Ten derde zijn er door de recente, overwegend positieve ontwikkelingen in de nabijheid van de EU – zoals de democratisering in het kader van de Arabische Lente – grote mensenstromen op gang gebracht. Dit leidt tot druk op de buitengrenzen van de EU en werkt in sommige gevallen criminele activiteit in de hand.

Overeenkomstig de prioriteiten van de interneveiligheidsstrategie zal de Commissie in 2012 onder meer een wetgevingspakket inzake confiscatie en invordering van uit misdrijven verkregen vermogensbestanddelen goedkeuren, een topconferentie over de bestrijding van gewelddadig extremisme organiseren en een overkoepelende Europese strategie voor internetveiligheid ontwikkelen.

Achtergrond

In het kader van het programma van Stockholm keurde de Commissie de "EU-interneveiligheidsstrategie in actie" goed en stelde zij voor de volgende vier jaar vijf EU-prioriteiten vast (zie IP/10/1535 en MEMO/10/598).

In het eerste jaarverslag, dat vandaag is uitgebracht, wordt de vooruitgang beschreven op de volgende gebieden:

  • bestrijding van georganiseerde criminaliteit: het voorstel van de Commissie voor wetgeving inzake het verzamelen van persoonsgegevens van passagiers die van of naar de EU vliegen en het corruptiebestrijdingspakket (goedgekeurd in juni 2011) zijn een belangrijke stap vooruit. Op het gebied van justitiële en politiële samenwerking en de ontwikkeling van een administratieve aanpak van de bestrijding van zware criminaliteit is verdere vooruitgang nodig;

  • terrorisme en radicalisering: de Commissie heeft een EU-netwerk voor voorlichting over radicalisering opgezet en een mededeling goedgekeurd over een Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering. Daarnaast moet er een kader komen voor administratieve maatregelen inzake het bevriezen van tegoeden van terroristen en de verbetering van de veiligheid van vervoer over land;

  • cybercriminaliteit: er zijn vorderingen geboekt bij de oprichting van een Europees centrum voor de bestrijding van cybercriminaliteit en de samenstelling van computercalamiteitenteams (CERT). Verschillende lidstaten moeten haast maken met de ratificatie van het Verdrag van Boedapest, dat voorziet in een kader voor internationale samenwerking op dit gebied;

  • grensbeheer: in 2011 werd belangrijke vooruitgang geboekt door de invoering van het visuminformatiesysteem (VIS), de Frontex-operatie Hermes (migratiestromen in het Middellandse Zeegebied) en de inzet van snelle-grensinterventieteams (aan de Grieks-Turkse grens). Bovendien heeft de Commissie voorstellen ingediend voor een beter evaluatie- en toezichtmechanisme inzake Schengen en voor de invoering van het Europese grensbewakingssysteem Eurosur tegen 2013. In 2012 komt de Commissie met suggesties voor betere coördinatie van de grenscontroles door de verschillende nationale autoriteiten (politie, grenswacht en douane);

  • crisis- en rampenbeheersing: dankzij Europol, Frontex, het gemeenschappelijke EU-situatiecentrum (SitCen) en het waarnemings- en informatiecentrum van de Commissie (MIC) beschikt de EU over de nodige deskundigheid voor gegevensverzameling, analyse, risico-evaluatie en noodmaatregelen op de verschillende terreinen van interne veiligheid. In de toekomst zal Europa een steeds coherenter risicobeheersingsbeleid moeten voeren, waarin dreigings- en risicoanalyses worden gekoppeld aan beleidsvoering. Hierbij is samenwerking tussen de lidstaten, de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden (EEAS) cruciaal;

  • externe dimensie van de veiligheid van de EU: in 2011 zijn meerdere initiatieven ontwikkeld ter bevordering van interinstitutionele samenwerking en coördinatie inzake terrorisme en transnationale criminaliteit in de westelijke Balkan, de Hoorn van Afrika en de Sahel. De EEAS en de Commissie hebben ook een gezamenlijke nota uitgebracht over het versterken van de banden tussen de diensten die verantwoordelijk zijn voor het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht (JBZ). Daarnaast wordt in deze nota onderzocht hoe de politiële GVDB-missies en Europol nauwer kunnen samenwerken.

Meer informatie:

Verslag over de interneveiligheidsstrategie:

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_201111_en.htm#20111125

Speciaal Eurobarometerverslag over interne veiligheid:

MEMO/11/829

Homepage van EU-commissaris voor Binnenlandse zaken Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Homepage van DG Binnenlandse zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar