Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Iekšējā drošība – ES vajadzīgi labāki rīki, lai cīnītos pret noziedzību, terorismu un ekstrēmismu

Brisele, 2011. gada 25. novembris – Saskaņā ar Eirobarometra aptauju, ko šodien publicēja Eiropas Komisija, četri no desmit ES pilsoņiem domā, ka ES ir vajadzīgi labāki rīki, lai cīnītos pret organizēto noziedzību, terorismu un ekstrēmismu. Šodien Komisija publicēja arī pirmo ziņojumu par pagājušajā gadā sākto Iekšējās drošības stratēģiju, norādot uz jautājumiem, kuriem turpmāk vajadzētu pievērst uzmanību un apkopojot datus par padarīto.

Ņemot vērā, ka draudi drošībai ne tikai rodas no jauna, bet arī vēršas plašumā, ES ir jābūt gatavai stāties tiem pretī. Šā gada jūlijā postošu terorisma aktu Norvēģijā veica labējā spārna ekstrēmists. Augustā Apvienotās Karalistes valsts iestādes aizturēja 1,2 tonnas rekordlielu kokaīna kravu. Visā ES kiberuzbrukumi aizvien biežāk rada ievērojamas problēmas valsts un privātajām datorsistēmām. Šie notikumi liek nopietni aizdomāties par atbildes rīcības nepieciešamību, lai stātos pretī draudiem iekšējai drošībai.

"Uzbrukumi Norvēģijā šogad īpaši skaidri parādīja, ka draudi drošībai, ar ko saskaras mūsu sabiedrība, kļūst aizvien ievērojamāki un izsmalcinātāki. Neviena dalībvalsts nav spējīga stāties pretī šiem draudiem vienatnē – mums ir kopīgi jāstrādā, lai sasniegtu mūsu drošības mērķi un rastu efektīvu risinājumu Eiropas pilsoņu bažām par viņu drošību." teica ES komisāre iekšlietu jomā Sesīlija Malmstrēma.

Jaunā Eirobarometra viedokļu aptauja parāda, ka četri no desmit Eiropas iedzīvotājiem vēlas, lai ES aktīvāk risinātu ar drošību saistītās problēmas, kas norādītas Iekšējās drošības stratēģijā. Daudzi Eiropas iedzīvotāji turklāt tic, ka turpmākajos trīs gados draudi tikai palielināsies, un uzskata kibernoziedzību par problēmu, kas visticamāk saasināsies (sk. MEMO/11/829).

Viņi nav tālu no patiesības, jo Iekšējās drošības stratēģijas ziņojumā parādīti vismaz trīs īpaši satraucoši jauni draudi. Pirmkārt, internets, kas mūsdienās ir būtiska un neatņemama ikdienas dzīves sastāvdaļa, arvien vairāk kļūst par tiešsaistes koordinatoru plaša mēroga noziedzīgām darbībām un par terorisma propagandas līdzekli. Otrkārt, turpinoties ekonomikas krīzei, samazinās resursi, kas publiskajām iestādēm ir pieejami, lai cīnītos pret draudiem iekšējai drošībai. Treškārt, nesenie notikumi ES kaimiņzemēs, tostarp arī kopumā pozitīvie, demokrātiskie "Arābu pavasara" notikumi, ir izraisījuši ievērojamu cilvēku pārvietošanos. Tas, savukārt, palielina spriedzi pie ES ārējām robežām un dažos gadījumos rada apstākļus paaugstinātai noziedznieku un teroristu aktivitātei.

Eiropas Komisija 2012. gadā kā konkrētu soli Iekšējās drošības stratēģijā noteikto prioritāšu īstenošanai cita starpā pieņems noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas un atgūšanas tiesību aktu kopumu, rīkos augsta līmeņa konferenci par cīņu pret vardarbīgu ekstrēmismu un izstrādās Eiropas jumta stratēģiju interneta drošībai.

Pamatinformācija

Stokholmas programmas ietvaros 2010. gada novembrī Komisija pieņēma dokumentu "Iekšējās drošības stratēģija darbībā", kurā norādīja piecas ES prioritātes turpmākajiem četriem gadiem (sk. IP/10/1535 un MEMO/10/598).

Pirmajā gada ziņojumā, kas publicēts šodien, uzsvērti panākumi šādās jomās:

  • Cīņa pret organizēto noziedzību. Ievērojams solis uz priekšu šajā jomā ir sperts ar Komisijas priekšlikumu ES tiesiskajam regulējumam Pasažieru datu reģistra datu vākšanai par ES teritorijā ieceļojošu vai no tās izceļojošu reisu pasažieriem un 2011. gada jūnijā pieņemto tiesību aktu kopumu korupcijas apkarošanas jomā. Ir nepieciešams turpināt darbu tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības jomā un izstrādāt administratīvo pieeju smagu noziedzīgu nodarījumu apkarošanai.

  • Terorisms un radikalizēšanās. Komisija ir izveidojusi Eiropas radikalizēšanās apzināšanas tīklu un pieņēmusi Paziņojumu par ES teroristu finansēšanas izsekošanas sistēmu. nepieciešams kāpināt centienus attiecībā uz administratīvo pasākumu sistēmu teroristu aktīvu iesaldēšanai un uz sauszemes transporta drošības uzlabošanu.

  • Kibernoziedzība. Ir gūti panākumi, strādājot pie Eiropas Kibernoziegumu centra un reaģēšanas grupu datorapdraudējumu gadījumos (CERT) izveides. Nākotnē dažām dalībvalstīm būs steidzīgi jārīkojas, lai ratificētu Budapeštas Konvenciju, kas nodrošina pamatu starptautiskajai sadarbībai šajā jomā.

  • Robežu pārvaldība. Ievērojams progress 2011. gadā ir panākts, ieviešot Vīzu informācijas sistēmu (VIS), izvēršot FRONTEX operācijas HERMES (migrācijas plūsmas Vidusjūrā) un RABIT (Grieķijas un Turcijas robeža) un iesniedzot Komisijas priekšlikumus, lai uzlabotu Šengenas novērtēšanas un uzraudzības sistēmu un līdz 2013. gadam izveidotu Eiropas robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR). Komisija 2012. gadā nāks klajā ar ierosinājumiem, kā uzlabot koordināciju robežpārbaužu jomā, kuras veic dažādas valsts iestādes (policija, robežsardze un muita).

  • Krīžu un katastrofu pārvarēšana. Ar Eiropola, Frontex un ES Vienotā situāciju centra (SitCen) un Eiropas Komisijas Uzraudzības un informācijas centra (MIC) starpniecību ES var paļauties uz zināmām speciālajām zināšanām attiecībā uz informācijas vākšanu, analīzi un draudu novērtējumu un rīcību ārkārtas situācijās dažādās iekšējās drošības jomās. Turpmāk Eiropai ir pakāpeniski jāvirzās pretī saskaņotai riska pārvaldības politikai, savienojot draudu un riska novērtējumu ar politikas izstrādes un īstenošanas procesu. Sadarbība starp dalībvalstīm, Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) šajā sakarā ir īpaši svarīga.

  • ES drošības ārējā dimensija. Ir izstrādātas vairākas iniciatīvas 2011. gada gaitā, lai veicinātu iestāžu sadarbību un koordināciju terorisma, starptautiskās noziedzības un nelegālās migrācijas jautājumos Rietumbalkānos, Āfrikas ragā un Sahelā. Turklāt EĀDD un Komisija izstrādāja kopīgu dokumentu par saišu stiprināšanu starp Kopīgās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) jomas un Brīvības, drošības un tiesiskuma (TI) jomas procesu dalībniekiem, tostarp paredzot sadarbības iespējas starp KDAP policijas misijām un Eiropolu.

Plašāka informācija

Sk. Iekšējās drošības stratēģijas ziņojumu:

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_201111_en.htm#20111125

Īpašais Eirobarometra ziņojums par iekšējo drošību –

MEMO/11/829

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktinformācija:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar