Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Vidaus saugumas. ES reikia geresnių kovos su nusikalstamumu, terorizmu ir ekstremizmu priemonių

Briuselis, 2011 m. lapkričio 25 d. Keturi iš dešimties ES piliečių mano, kad ES reikalingos geresnės kovos su organizuotu nusikalstamumu, terorizmu ir ekstremizmu priemonės – taip rašoma šiandien Europos Komisijos paskelbtoje „Eurobarometro“ apklausos ataskaitoje. Komisija šiandien taip pat paskelbė pirmą pernai pradėtos įgyvendinti Vidaus saugumo strategijos ataskaitą. Joje nurodomi klausimai, kuriems reikia skirti daugiau dėmesio, ir apžvelgiami rezultatai.

Grėsmių saugumui vis randasi, jų mastas didėja, todėl ES turi būti pasirengusi reaguoti. Šių metų liepos mėn. dešinysis ekstremistas Norvegijoje įvykdė siaubingą teroristinį išpuolį. Rugpjūčio mėn. Jungtinės Karalystės institucijos sulaikė rekordinį 1,2 tonų kokaino krovinį. Vis didesnę žalą valstybės institucijų ir privačioms kompiuterių sistemoms daro elektroniniai nusikaltimai. Šie įvykiai skaudžiai primena, kaip svarbu imtis kovos su grėsmėmis vidaus saugumui veiksmų.

„Po šįmet Norvegijoje įvykdytų išpuolių tapo akivaizdu, kad mūsų visuomenės saugumui kylančių grėsmių mastas ir sudėtingumas didėja. Valstybės narės vienos jų panaikinti negali. Siekdami saugumo tikslų ir veiksmingai spręsdami Europos piliečiams opias saugumo problemas turime veikti kartu“, – kalbėjo už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström.

Iš naujausios „Eurobarometro“ apklausos rezultatų matyti, kad keturi iš dešimties europiečių norėtų, kad ES aktyviau spręstų Vidaus saugumo strategijoje nurodytas saugumo problemas. Be to, daugelis europiečių mano, kad per ateinančius trejus metus grėsmė didės, o elektroniniai nusikaltimai gali tapti vis didesne saugumo problema (žr. MEMO/11/829).

Piliečiai neklysta, nes Vidaus saugumo strategijos ataskaitoje taip pat pabrėžiama, kad didelį susirūpinimą kelia bent trys naujos grėsmės. Pirma, internetas – neatskiriama ir reikalinga mūsų kasdienio gyvenimo dalis – tampa virtualia daugybės kriminalinių veikų pagalbine priemone ir teroristų propagandos sklaidos priemone. Antra, dėl dabartinės ekonomikos krizės valdžios institucijos turi mažiau išteklių kovoti su vidaus saugumui kylančiomis grėsmėmis. Trečia, dėl naujausių pokyčių ES kaimyninėse šalyse, įskaitant labai teigiamus ir demokratinius Arabų pavasario pokyčius, labai padidėjo žmonių judėjimas. Dėl to ES išorės sienoms daromas didelis spaudimas ir kai kuriais atvejais sudaromos sąlygos aktyvesnei nusikalstamai veiklai.

Įgyvendindama Vidaus saugumo strategijoje nustatytus prioritetus, 2012 m. Europos Komisija, be kita ko, imsis šių priemonių: priims nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimo ir išieškojimo dokumentų rinkinį, surengs aukšto lygio konferenciją kovos su smurtiniu ekstremizmu klausimais ir parengs bendrą Europos interneto saugumo strategiją.

Pagrindinė informacija

2010 m. lapkričio mėn. Komisija patvirtino Stokholmo programos dalį – dokumentą „ES vidaus saugumo strategijos įgyvendinimas“, kuriame nurodyti penki artimiausių ketverių metų ES prioritetai (žr. IP/10/1535 ir MEMO/10/598).

Šiandien paskelbtoje pirmoje metinėje ataskaitoje pabrėžiama šiose srityse padaryta pažanga:

  • Kova su organizuotu nusikalstamumu. Padaryta didelė pažanga – priimtas Europos Komisijos teisėkūros pasiūlymas dėl keleivio duomenų įrašų rinkimo, taikomo į ES teritoriją atskrendantiems ar iš jos išskrendantiems keleiviams, ir 2011 m. birželio mėn. priimtas kovos su korupcija dokumentų rinkinys. Dar reikia gerinti teisminių ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir kurti administracinį kovos su sunkiais nusikaltimais metodą.

  • Terorizmas ir radikalizmas. Komisija sukūrė Europos informuotumo apie radikalizmą tinklą ir priėmė komunikatą dėl ES terorizmo finansavimo sekimo sistemos. Dar reikia nemažai nuveikti kuriant teroristų turto įšaldymo administracinių priemonių sistemą ir gerinant sausumos transporto saugumą.

  • Elektroniniai nusikaltimai. Pažanga padaryta kuriant Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centrą ir kompiuterinių incidentų tyrimo grupes (CERT). Kai kurios valstybės narės ateityje turės imtis neatidėliotinų veiksmų, kad būtų ratifikuota Budapešto konvencija, kurioje nustatyta tarptautinio bendradarbiavimo šioje srityje sistema.

  • Sienų valdymas. 2011 m. padaryta didžiulė pažanga – pradėjo veikti Vizų informacinė sistema (VIS), FRONTEX pradėjo vykdyti operacijas HERMES (migracijos srautai Viduržemio jūros regione) ir RABIT (Graikijos ir Turkijos pasienyje). Be to, Komisija pateikė pasiūlymus dėl Šengeno vertinimo ir priežiūros ir dėl Europos sienų stebėjimo sistemos (EUROSUR) sukūrimo iki 2013 m. 2012 m. Komisija pasiūlys, kaip pagerinti įvairių nacionalinių institucijų (policijos, pasieniečių ir muitinių) vykdomos pasienio kontrolės koordinavimą.

  • Krizių ir nelaimių valdymas. Europolo, Frontex, ES jungtinio situacijų centro (SitCen) ir Komisijos stebėsenos ir informavimo centro (MIC) veikla suteikia Europos Sąjungai galimybes remtis kompetencija informacijos rinkimo, analizavimo, grėsmės vertinimo ir skubaus reagavimo įvairiose vidaus saugumo srityse klausimais. Europa turės palaipsniui žengti link nuoseklios rizikos valdymo politikos, grėsmės ir rizikos vertinimą susiejant su politikos formavimu ir įgyvendinimu. Šiuo klausimu būtinas valstybių narių, Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) bendradarbiavimas.

  • ES saugumo išorės aspektas. 2011 m. buvo parengta keletas institucijų bendradarbiavimo terorizmo, tarpvalstybinio nusikalstamumo ir neteisėtos migracijos Vakarų Balkanuose, Afrikos Kyšulyje ir Sahelyje srityse ir šių sričių koordinavimo stiprinimo iniciatyvų. Be to, EIVT ir Komisija parengė bendrą dokumentą dėl bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) ir laisvės, saugumo ir teisingumo srities (TVR) subjektų ryšių stiprinimo, įskaitant BSGP policijos misijų ir Europolo galimybę bendradarbiauti.

Daugiau informacijos

Vidaus saugumo strategijos ataskaita

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_201111_en.htm#20111125

Speciali „Eurobarometro“ ataskaita vidaus saugumo klausimais

MEMO/11/829

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilios Malmström interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Vidaus reikalų generalinio direktorato interneto svetainė

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contacts :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar