Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Rikollisuuden, terrorismin ja ääriliikkeiden torjuntaa on tehostettava EU:ssa

Bryssel 25.11.2011 – Neljä kymmenestä EU:n kansalaisesta on sitä mieltä, että EU tarvitsee tehokkaammat järjestäytyneen rikollisuuden, terrorismin ja ääriliikkeiden torjuntakeinot. Tämä näkemys käy ilmi Euroopan komission tänään julkaisemasta Eurobarometri-kyselystä. Komissio on julkaissut tänään myös ensimmäisen sisäisen turvallisuuden strategiaa koskevan kertomuksensa. Siinä luodaan katsaus viime vuonna käynnistetyn strategian etenemiseen ja tarkastellaan kysymyksiä, joihin on vielä puututtava.

Turvallisuusuhat muotoutuvat ja muuttuvat, ja EU:n on oltava valmis vastaamaan niihin. Tämän vuoden heinäkuussa äärioikeiston jäsen teki Norjassa tuhoisan terrori-iskun. Elokuussa Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset takavarikoivat ennätysmäiset 1,2 tonnia kokaiinia. Kaikkialla EU:ssa verkkohyökkäykset aiheuttavat entistä suurempaa vahinkoa julkisissa ja yksityisissä tietojärjestelmissä. Nämä ovat erittäin vakavia muistutuksia siitä, miten tärkeää on torjua sisäisen turvallisuuden uhkia.

"Tämänvuotiset iskut Norjassa ovat tehneet täysin selväksi, että nyky-yhteiskunnan haasteena olevat turvallisuusuhat ovat yhä mittavampia ja kehittyneempiä. Mikään jäsenvaltio ei pysty yksin vastaamaan näihin uhkiin, vaan meidän on tehtävä yhteistyötä turvallisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Vain yhdessä voimme vastata tehokkaasti Euroopan kansalaisten huoleen turvallisuudesta", EU:n sisäasiain komissaari Cecilia Malmström toteaa.

Tuore Eurobarometri-kysely osoittaa, että neljä kymmenestä eurooppalaisesta toivoo EU:lta lisää toimia sisäisen turvallisuuden strategiassa luonnehdittuihin turvallisuushaasteisiin puuttumiseksi. Monet eurooppalaiset uskovat myös, että uhat pahenevat seuraavien kolmen vuoden aikana. Etenkin tietoverkkorikollisuuden aiheuttamien turvallisuushaasteiden odotetaan kasvavan (ks. MEMO/11/829).

Käsitys on varsin lähellä totuutta. Sisäisen turvallisuuden strategiaa koskevan kertomuksen perusteella erityisen huolestuttavina voidaan pitää ainakin kolmea uutta uhkaa. Internet on nykyisin erottamaton osa EU:n kansalaisten arkea, mutta siitä on kehittymässä merkittävä apuväline rikollisuudelle. Sitä käytetään myös terrorismipropagandan välittämisessä. Nykyinen talouskriisi merkitsee, että viranomaisilla on vähemmän resursseja käytettävissään sisäisen turvallisuuden uhkien torjumiseen. Viimeaikaiset tapahtumat EU:n naapurialueilla – myös arabimaiden kevään kaltainen erittäin myönteinen demokratiakehitys – ovat johtaneet huomattavien väestömäärien siirtymisiin. Tämä aiheuttaa paineita EU:n ulkorajoille ja voi eräissä tapauksissa luoda edellytyksiä rikollisuuden kasvulle.

Komissio aikoo vuonna 2012 toteuttaa monia jatkotoimia strategiassa määritetyillä prioriteettialoilla. Sen tarkoitus on hyväksyä rikoksella saatujen varojen menetetyksi tuomitsemista ja takaisinhankintaa koskeva toimenpidekokonaisuus; järjestää korkean tason konferenssi väkivaltaisten ääriliikkeiden torjumisesta ja luoda kattava eurooppalainen internet-turvallisuusstrategia.

Taustaa

Komissio hyväksyi marraskuussa 2010 Tukholman ohjelman osana sisäisen turvallisuuden strategian toteuttamissuunnitelman. Siinä määritetään viisi prioriteettialaa tuleviksi neljäksi vuodeksi (ks. IP/10/1535 ja MEMO/10/598).

Tänään julkaistussa ensimmäisessä vuosikertomuksessa painotetaan edistymistä seuraavilla osa-alueilla:

  • Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta: Merkittäviä edistysaskeleita ovat olleet komission lainsäädäntöehdotus EU:n alueelle saapuvien tai sieltä lähtevien lentojen matkustajarekisteritietojen keräämisestä ja korruptiontorjuntapaketti, jotka hyväksyttiin kesäkuussa 2011. Oikeus- ja lainvalvontaviranomaisten yhteistyötä on kuitenkin vielä parannettava, ja vakavan rikollisuuden torjuntaa koskevaa hallinnollista lähestymistapaa on kehitettävä.

  • Terrorismi ja radikalisoituminen: Komissio perusti verkoston radikalisoitumisen tunnistamiseksi ja antoi tiedonannon terrorismin rahoituksen jäljittämisjärjestelmän perustamisesta. Lisäpanostusta tarvitaan hallinnollisissa toimenpiteissä terroristien varojen jäädyttämiseksi ja tieliikenteen turvallisuuden parantamisen alalla.

  • Tietoverkkorikollisuus: Euroopan verkkorikoskeskuksen ja tietotekniikan kriisiryhmien (CERT) perustamisvalmistelut ovat edenneet. Monien jäsenvaltioiden on vielä pikaisesti ratifioitava Budapestin yleissopimus, joka luo puitteet tämän alan kansainväliselle yhteistyölle.

  • Rajavalvonta: Vuonna 2011 on saavutettu merkittävää edistystä. Viisumitietojärjestelmä (VIS) on otettu käyttöön, Frontex-operaatiot HERMES (muuttoliike Välimeren alueella) ja RABIT (Kreikan ja Turkin välinen raja) on saatu käynnistettyä ja komissio on antanut ehdotukset, joka koskevat Schengen-alueen parannettuja arviointi- ja valvontamekanismeja ja Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) perustamista vuoteen 2013 mennessä. Vuonna 2012 komissio aikoo laatia ehdotukset siitä, miten eri viranomaisten (poliisi, rajavartiosto ja tulli) toteuttaman rajavalvonnan koordinointia voidaan parantaa.

  • Kriisien ja katastrofien hallinta. Europolin, Frontexin, EU:n yhteisen tilannekeskuksen (SitCen) ja komission tiedotus- ja valvontakeskuksen (MIC) avulla EU pystyy hyödyntämään tietojen keräämisen ja analysoinnin, uhkien arvioinnin ja hätätilannevalmiuksien asiantuntemusta sisäisen turvallisuuden eri aloilla. Euroopan on tulevina vuosina siirryttävä vähitellen johdonmukaiseen riskienhallintapolitiikkaan, jossa uhkien ja riskien arviointi sisällytetään politiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jäsenvaltioiden, komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) yhteistyöllä on keskeinen merkitys.

  • EU:n turvallisuuden ulkoinen ulottuvuus. Vuonna 2011 monissa aloitteissa on pyritty edistämään toimielinten välistä yhteistyötä ja koordinointia, joka koskee terrorismia, kansainvälistä rikollisuutta ja laitonta maahanmuuttoa Länsi-Balkanin, Afrikan sarven ja Sahelin alueella. Euroopan ulkosuhdehallinto ja komissio julkaisivat myös yhteisen asiakirjan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) ja vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (YOS) toimijoiden välisten yhteyksien tehostamisesta. Tähän sisältyy myös YTPP-poliisioperaatioiden ja Europolin välisten yhteistyömahdollisuuksien kartoitus.

Lisätietoja

Sisäisen turvallisuuden strategiaa koskeva kertomus:

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_201111_en.htm#20111125

Sisäistä turvallisuutta koskeva Eurobarometri:

MEMO/11/829

Sisäasioista vastaavan komissaari Cecilia Malmströmin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Sisäasioiden pääosaston kotisivu:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Yhteyshenkilöt :

Michele Cercone +32 2 298 09 63

Tove Ernst +32 2 298 67 64


Side Bar