Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Indre sikkerhed: EU har behov for bedre redskaber til at bekæmpe kriminalitet, terrorisme og ekstremisme

Bruxelles, den 25. november 2011 – Ifølge en Eurobarometerundersøgelse, som Europa-Kommissionen offentliggør i dag, mener fire ud af ti EU-borgere, at EU har brug for bedre redskaber til at bekæmpe organiseret kriminalitet, terrorisme og ekstremisme. Kommissionen har i dag også offentliggjort den første rapport om strategien for den indre sikkerhed, der blev lanceret sidste år. Der peges heri på spørgsmål, som kræver yderligere opmærksomhed, og der gøres status over de fremskridt, der er gjort.

EU skal være parat til at reagere over for nye og skiftende sikkerhedstrusler. I Norge gennemførte en højreekstremist i juli i år et uhyggeligt terrorangreb. De britiske myndigheder beslaglagde i august en rekordstor mængde kokain – 1,2 ton. I EU beskadiges offentlige og private computersystemer i stigende grad ved internetangreb. Dette er utvetydige påmindelser om betydningen af, at der træffes forholdsregler til at imødegå trusler mod den indre sikkerhed.

"Angrebene i Norge tidligere i år gjorde det klart for enhver, at vore samfund står over for sikkerhedstrusler, der tager til i omfang, og som bliver stadigt mere avancerede. Ingen medlemsstat kan imødegå disse trusler alene – vi er nødt til at arbejde sammen for at nå vores sikkerhedsmål og reagere virkningsfuldt over for den bekymring, EU's borgere giver udtryk for med hensyn til deres sikkerhed", udtalte Cecilia Malmström, EU-kommissær med ansvar for interne anliggender.

En frisk Eurobarometerundersøgelse viser, at fire ud af 10 EU-borgere ønsker, at EU gør en større indsats for at tage hånd om de sikkerhedsudfordringer, der beskrives i strategien for den indre sikkerhed. Mange EU-borgere mener også, at truslerne vil tage til over de næste tre år, og de ser internetkriminaliteten som den sikkerhedstrussel, der med størst sandsynlighed vil blive forværret (se MEMO/11/829).

De tager ikke helt fejl. Rapporten om EU's indre sikkerhed viser nemlig, at der er mindst tre nye trusler, som i særlig grad giver anledning til bekymring. Vi har for det første internettet, der nu indgår som et uundværligt element i vores dagligdag, og som letter udøvelsen af en lang række kriminelle aktiviteter og desuden anvendes til videreformidling af terrorpropaganda. For det andet medfører de nuværende økonomiske kriser, at de offentlige myndigheder har færre ressourcer til rådighed til at imødegå trusler mod den indre sikkerhed. For det tredje har de seneste begivenheder i EU's nabolande, herunder den meget positive demokratiske udvikling i forbindelse med det arabiske forår, ført til meget omfattende befolkningsmigrationer. Dette medfører til gengæld et pres på EU's ydre grænser og skaber i visse tilfælde grobund for øget kriminalitet.

Som en konkret opfølgning af de prioriteter, der er opstillet for strategien for den indre sikkerhed, vil Kommissionen i 2012 bl.a. vedtage en pakke om beslaglæggelse og inddrivelse af aktiver hidrørende fra kriminalitet. Den vil desuden organisere en konference på højt plan om bekæmpelse af voldelig ekstremisme og formulere en overordnet EU-strategi for internetsikkerhed.

Baggrund

I forbindelse med Stockholmprogrammet vedtog Kommissionen i november 2010 strategien for EU's interne sikkerhed i praksis og opstillede fem prioriteter for EU for de kommende fire år (se IP/10/1535 og MEMO/10/598).

Det fremgår af den første årsrapport, der er blevet offentliggjort i dag, at der er gjort fremskridt på følgende områder:

  • Bekæmpelsen af organiseret kriminalitet: Der er gjort betydelige fremskridt med Kommissionens forslag til EU-lovgivning om indsamling af navneoplysninger om passagerer på fly, der ankommer til eller forlader EU, og pakken vedrørende korruptionsbekæmpelse, der blev vedtaget i juni 2011. Der er behov for yderligere fremskridt med retsligt samarbejde og samarbejde om retshåndhævelse og fastlæggelse af en administrativ tilgang til bekæmpelse af alvorlig kriminalitet.

  • Terrorisme og radikalisering: Kommissionen har oprettet et EU-netværk, der skal medvirke til at øge bevidstheden omkring radikalisering, og vedtaget en meddelelse om et EU-system til sporing af terrorfinansiering. Der er behov for en yderligere indsats vedrørende en ramme for administrative foranstaltninger til indefrysning af terroristers aktiver, og landtransportsikkerheden skal forbedres.

  • It-kriminalitet: Der er gjort fremskridt med etablering af et europæisk center for bekæmpelse af internetkriminalitet og af enheder, der kan yde it-bistand i nødsituationer (CERT'er). Flere medlemsstater vil skulle træffe hurtige foranstaltninger til ratificering af Budapestkonventionen, som fastlægger en ramme for internationalt samarbejde på dette område.

  • Grænseforvaltning: Der blev i 2011 gjort betydelige fremskridt med lanceringen af visuminformationssystemet (VIS), iværksættelse af FRONTEX-operationerne HERMES (migrationsstrømme i Middelhavet) og RABIT (ved den græsk-tyrkiske grænse) samt Kommissionens forslag til forbedret Schengenevaluering og –overvågning og til etablering af et europæisk grænseovervågningssystem (EUROSUR) senest i 2013. I 2012 vil Kommissionen fremsætte forslag til, hvordan man kan forbedre koordineringen af den grænsekontrol, som forskellige nationale myndigheder gennemfører (politi, grænsevagter og toldmyndigheder).

  • Krise- og katastrofestyring: Gennem Europol, Frontex, EU's fælles situationscenter (SitCen) og Kommissionens monitorerings- og informationscenter (MIC) er EU i stand til at trække på ekspertise inden for indsamling og analyse af oplysninger, trusselsvurdering og kriseindsats på forskellige områder, der vedrører den indre sikkerhed. Europa vil være nødt gradvist at gå over til en mere sammenhængende risikostyringspolitik, der sammenknytter trussels- og risikovurdering med politikformulering og ‑gennemførelse. Samarbejde mellem medlemsstaterne, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten er i den forbindelse af afgørende betydning.

  • Den eksterne dimension ved EU's sikkerhed: Der blev i 2011 taget flere initiativer til fremme af tværinstitutionelt samarbejde og tværinstitutionel koordinering, hvad angår terrorisme, grænseoverskridende kriminalitet og illegal migration på Vestbalkan, Afrikas Horn og i Sahel. EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen offentliggjorde også et fælles dokument om styrkelse af båndene mellem aktørerne inden for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) og inden for området frihed, sikkerhed og retfærdighed – herunder om mulighederne for samarbejde mellem FSFP-politimissioner og Europol.

Yderligere oplysninger:

Rapporten om EU's indre sikkerhed findes på:

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_201111_en.htm#20111125

Særlig Eurobarometerrapport om den indre sikkerhed:

MEMO/11/829

Hjemmeside for Cecilia Malmström, EU-kommissær for Indre Anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Hjemmeside for Generaldirektoratet for Indre Anliggender:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar