Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Vnitřní bezpečnost: EU potřebuje lepší nástroje k boji proti organizované trestné činnosti, terorismu a extremismu

Brusel, 25. listopadu 2011 – čtyři z deseti občanů EU jsou toho názoru, že EU potřebuje lepší nástroje k boji proti organizované trestné činnosti, terorismu a extremismu. Vyplývá to z průzkumu Eurobarometru, který dnes zveřejnila Evropská Komise. Komise dnes také vydala první zprávu o provádění strategie vnitřní bezpečnosti, jež byla zahájena v minulém roce. V této zprávě nastínila okruhy problémů, jimž je třeba se dále věnovat, a vyhodnotila pokrok, jehož se podařilo dosáhnout.

Spolu s tím, jak se objevují stále nové hrozby, musí být EU připravena na ně zareagovat. V červenci tohoto roku spáchal pravicový terorista v Norsku ničivý teroristický útok. V srpnu veřejné orgány ve Spojeném království zabavily při rekordním zásahu 1,2 tuny kokainu. V celé EU mají kybernetické útoky stále ničivější dopad na veřejné i soukromé počítačové systémy. Tyto události jsou nekompromisní připomínkou toho, jak je důležité přijmout opatření proti vnitřním bezpečnostním hrozbám.

„Útoky v Norsku na začátku tohoto roku mimořádně jasně ukázaly, že naše společnosti čelí bezpečnostním hrozbám, jejichž dimenze a promyšlenost stále narůstá. Není v silách žádného členského státu, aby těmto hrozbám čelil sám. Musíme naopak spojit své síly, abychom dosáhli našich cílů v oblasti bezpečnosti a účinným způsobem zareagovali na obavy evropských občanů ohledně své bezpečnosti,“ prohlásila Cecilie Malmströmová, komisařka EU pro vnitřní věci.

Nedávný průzkum veřejného mínění Eurobarometr ukázal, že čtyři z deseti Evropanů si přejí, aby se v EU udělalo více pro zvládnutí bezpečnostních výzev, jež byly nastíněny ve strategii vnitřní bezpečnosti. Mnoho evropských občanů je rovněž přesvědčeno, že tyto hrozby se v nejbližších třech letech ještě zintenzívní, přičemž považují kyberkriminalitu za bezpečnostní výzvu, u níž je největší pravděpodobnost dalšího zhoršení (viz MEMO/11/829).

S tímto názorem nejsou vůbec daleko od pravdy, neboť i zpráva o provádění strategie vnitřní bezpečnosti ukazuje, že existují minimálně tři nové závažné hrozby. Za prvé, internet, který je nyní nedílnou a nepostradatelnou součástí našeho každodenního života, se stává významným zprostředkujícím článkem pro širokou škálu trestné činnosti a nástrojem propagandy terorismu. Za druhé, dopady přetrvávající hospodářské krize způsobují, že veřejné orgány mají pro boj s vnitřními bezpečnostními hrozbami k dispozici méně finančních prostředků. Za třetí, nedávný politický vývoj v těsném sousedství EU, k němuž patří ve své většině pozitivní a demokratické události arabského jara, vedl k značným pohybům obyvatel. Ty zase vyvíjí tlak na vnější hranice EU a v některých případech vytváří podmínky pro zvýšenou trestnou činnost.

V přímé návaznosti na priority stanovené ve strategii vnitřní bezpečnosti Evropská komise v roce 2012 přijme mimo jiné balíček opatření zaměřených na zabavení a propadnutí majetku z trestné činnosti,

Souvislosti

V listopadu 2010 přijala Komise coby součást Stockholmského programu strategii vnitřní bezpečnosti a nastínila pět priorit EU na čtyři roky dopředu (viz IP/10/1535 a MEMO/10/598).

První výroční zpráva, jež byla dnes vydána, vyzdvihuje pokrok dosažený v těchto oblastech:

  • boj proti organizované trestné činnosti: významný pokrok představoval návrh Komise týkající se právních předpisů EU o sběru údajů jmenné evidence cestujících letadlem při jejich vstupu na území EU či při jeho opuštění a balíček protikorupčních opatření přijatý v červnu 2011. Dalšího pokroku bude zapotřebí v rámci soudní spolupráce a spolupráce donucovacích orgánů, jakož i při rozvoji administrativního přístupu k boji proti závažné trestné činnosti.

  • terorismus a radikalizace: Komise zřídila evropskou síť pro zvyšování povědomí o radikalizaci a přijala sdělení o unijním systému sledování financování terorismu. Další úsilí bude nutné vynaložit v souvislosti s rámcem pro administrativní opatření na zmrazení majetku teroristů a zlepšení bezpečnosti pozemní dopravy.

  • kyberkriminalita: zde došlo k pokroku v podobě zřízení evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě a sestavení skupin pro reakci na počítačové hrozby (CERT). Některé členské státy budou muset v následujících letech podniknout naléhavé kroky vedoucí k ratifikaci Budapešťské úmluvy, která poskytuje rámec pro mezinárodní spolupráci v této oblasti.

  • správa hranic: k významnému posunu došlo v roce 2011 založením Vízového informačního systému (VIS); vysláním mise v rámci operací HERMES agentury FRONTEX (migrační toky ve Středomoří) a rozmístěním pohraniční jednotky rychlé reakce RABIT (na řecko-turecké hranici); jakož i díky návrhům Komise na zlepšení schengenského systému hodnocení a sledování a na zřízení evropského systému ostrahy hranic (EUROSUR) do roku 2013. V roce 2012 Komise navrhne, jak zlepšit koordinaci hraničních kontrol prováděných různými vnitrostátními orgány (policií, pohraničními hlídkami a celními orgány).

  • řešení krizí a zvládání katastrof: Prostřednictvím úřadu Europol, agentury Frontex, společného střediska Evropské unie (SitCen) a monitorovacího a informačního střediska Komise (MIC) má EU možnost využívat odborné znalosti procesu shromažďování a analýzy informací, hodnocení hrozeb a reakce na mimořádné situace v různých oblastech vnitřní bezpečnosti. Do budoucna musí Evropa postupně přecházet k soudržné politice řízení rizik představující spojení hrozeb a rizik s formulací a prováděním politiky. Spolupráce mezi členskými státy, Komisí a Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) bude v tomto ohledu zásadní.

  • vnější rozměr bezpečnosti EU: v roce 2011 bylo vypracováno několik iniciativ usilujících o posílení interinstitucionální spolupráce a koordinace v oblasti terorismu, nadnárodní trestné činnosti a nelegální migrace v oblasti západního Balkánu, Afrického rohu a Sahelu. Evropská služba pro vnější činnost a Komise zveřejnily rovněž společný dokument o posílení vazeb mezi subjekty společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) a subjekty působícími v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (SVV), jejichž součástí by rovněž mohla být spolupráce policejních misí SBOP a Europolu.

Další informace

Zpráva o provádění strategie vnitřní bezpečnosti:

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_201111_en.htm#20111125

Odkaz na znění zvláštního průzkumu Eurobarometru o vnitřní bezpečnosti:

MEMO/11/829

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contacts :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar