Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Вътрешна сигурност: ЕС се нуждае от по-добри инструменти за борба с престъпността, тероризма и екстремизма

Брюксел, 25 ноември 2011 г. Четирима от десет граждани на ЕС смятат, че Европейският съюз се нуждае от по-добри инструменти за борба с организираната престъпност, тероризма и екстремизма, според допитване на Евробарометър, публикувано днес от Европейската комисия. Днес Комисията публикува и първия доклад относно стратегията за вътрешна сигурност, която бе създадена миналата година, като очерта въпросите, на които е необходимо да се обърне допълнително внимание, и отчете постигнатия напредък.

Тъй като възникват различни заплахи за сигурността, които се видоизменят, ЕС трябва да има готовност да реагира. През юли тази година десен екстремист в Норвегия осъществи унищожителна терористична атака. През август държавните органи в Обединеното кралство конфискуваха 1,2 тона кокаин при безпрецедентно успешна акция. В целия ЕС атаките в кибернетичното пространство причиняват все повече щети на обществените и частните компютърни системи. Това са ясни сигнали, напомнящи колко е важно да се предприемат мерки за противодействие на заплахите за вътрешната сигурност.

,,Нападенията в Норвегия по-рано тази година показаха изключително ясно, че нашите общества са изправени пред заплахи за сигурността, които се характеризират с все по-голям мащаб и сложност. Нито една държава-членка не може да отвърне на тези заплахи самостоятелно — трябва да работим заедно, за да постигнем своите цели по отношение на сигурността и да предоставим ефективен отговор на изразените опасения на европейските граждани относно тяхната сигурност“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи.

Според едно съвсем скорошно допитване до общественото мнение, проведено от Евробарометър, четирима от десет европейци желаят ЕС да положи повече усилия за справяне със свързаните със сигурността предизвикателства, очертани в стратегията за вътрешна сигурност (СВС). Много европейци също така вярват, че заплахите ще нараснат през следващите три години, а киберпрестъпленията се възприемат като предизвикателството за сигурността, за което вероятността да стане по-сериозно е най-голяма (вж. MEMO/11/829).

Те не са много далече от истината, тъй като докладът за СВС разкрива, че възникват най-малко три особено обезпокоителни заплахи. На първо място, интернет, който вече е неразделна и крайно необходима част от ежедневието ни, се превръща в проводник на широк кръг престъпни дейности и средство за пропаганда на тероризма. На второ място, последиците от продължаващата икономическа криза са причината държавните органи да разполагат с по-малко средства за борба със заплахите за вътрешната сигурност. На трето място, неотдавнашните събития в съседните на ЕС държави, включително и силно положителните, демократични промени през Арабската пролет, предизвикаха значително движение на хора. Това от своя страна оказва натиск върху външните граници на ЕС и в някои случаи създава условия за увеличаване на престъпната дейност.

Наред с други мерки и като конкретни последващи действия във връзка с приоритетите, определени в стратегията за вътрешна сигурност, през 2012 г. Европейската комисия ще приеме пакет от мерки относно конфискацията и събирането на активи, придобити от престъпна дейност, ще организира конференция на високо равнище, посветена на противодействието на съпроводения с насилие екстремизъм, и ще изработи цялостна европейска стратегия за сигурността в интернет.

Контекст

В рамките на Стокхолмската програма през ноември 2010 г. Комисията прие ,,Стратегия за вътрешна сигурност на ЕС в действие“ и очерта пет приоритета за ЕС през следващите четири години (вж. IP/10/1535 и MEMO/10/598).

Публикуваният днес първи годишен доклад отчита постигнатия напредък в следните области:

  • Борба с организираната престъпност: Значителен напредък бе отбелязан с предложението на Комисията за законодателство на ЕС относно събирането на резервационни данни на пътниците (PNR данни) за полетите, влизащи или напускащи територията на ЕС, както и с пакета от мерки срещу корупцията, приет през юни 2011 г. Необходимо е да се осъществи по-голям напредък по отношение на сътрудничеството между съдебните и правоприлагащите органи, както и в разработването на административен подход за борба с тежките престъпления.

  • Тероризъм и радикализация: Комисията създаде Европейска мрежа за привличане на вниманието към проблема за радикализацията и прие съобщение относно системата на ЕС за проследяване на финансирането на тероризма. Необходими са още усилия по отношение на рамката за административни мерки относно замразяването на свързаните с тероризъм активи и подобряването на сигурността на сухопътния транспорт.

  • Киберпрестъпност: Постигнат бе напредък в създаването на Европейски център по киберпрестъпността и на екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT). В бъдеще няколко държави-членки ще трябва да предприемат спешни действия за ратифициране на Конвенцията от Будапеща, която осигурява рамка за международното сътрудничество в тази област.

  • Управление на границите: През 2011 г. бе реализиран значителен напредък със стартирането на Визовата информационна система (ВИС), разгръщането на операциите на Frontex — HERMES (за миграционните потоци в Средиземноморието) и RABIT (на гръцко-турската граница), както и с предложенията на Комисията за усъвършенстване на процеса на оценяване и наблюдение на Шенген и за създаване на Европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR) до 2013 г. През 2012 г. Комисията ще предложи начини за подобряване на координацията на граничните проверки, извършвани от различните национални органи (полиция, гранична охрана и митници).

  • Управление на кризи и бедствия: Чрез Европол, Frontex, Съвместния ситуационен център на ЕС (SITCEN) и Центъра за наблюдение и информация на Комисията (MIC) ЕС може да черпи експертен опит в събирането на информация, анализа, оценката на заплахите и ответните действия при извънредни ситуации в различните области на вътрешната сигурност. В бъдеще Европа трябва постепенно да премине към съгласувана политика за управление на риска, която свързва оценката на заплахите и на риска с изготвянето и изпълнението на политиката. В това отношение сътрудничеството между държавите-членки, Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) е от основно значение.

  • Външно измерение на сигурността на ЕС: През 2011 г. бяха разработени няколко инициативи за насърчаване на междуинституционалното сътрудничество и координацията в областта на тероризма, трансграничната престъпност и незаконната миграция в Западните Балкани, региона на Африканския рог и Сахел. ЕСВД и Комисията също така представиха съвместен документ относно засилването на връзките между действащите лица в сферата на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) и на свободата, сигурността и правосъдието (ПВР), включително и възможности за сътрудничество между полицейските мисии на ОПСО и Европол.

За повече информация

Доклад относно стратегията за вътрешна сигурност:

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_201111_en.htm#20111125

Специален доклад на Евробарометър относно вътрешната сигурност:

MEMO/11/829

Интернет страница на Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Интернет страница на ГД „Вътрешни работи“:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar