Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Luftfart: Viktiga mål för europeisk flygledning riskerar att inte nås

Bryssel den 25 november 2011 – Enligt lägesrapporter som offentliggörs i dag om det gemensamma europeiska luftrummet finns det risk för att långtgående förslag om att till 2030 inrätta ett alleuropeiskt system för flygledningstjänsten kan komma att äventyras. ”Det finns en klar risk för att vi halkar efter och inte kan tillgodose den växande efterfrågan på flygresor som sannolikt kommer att fördubblas fram till 2030”, säger Siim Kallas, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för transporter.” 2012 blir ett avgörande år för det gemensamma europeiska luftrummet och mycket står på spel. Trots ansträngningar visar kommissionens utvärdering enligt en trefärgsskala att ett stor antal EU-länder befinner sig i de orange eller röda zonerna och riskerar således att inte nå de kritiska målen för 2012” (se bifogade tabeller).

2012 är ett avgörande år för det gemensamma europeiska luftrummet. Fyra viktiga mål ska uppnås:

 • En prestationsplan som fastställer de centrala målen för flygledningstjänsten (börjar tillämpas i början av 2012).

 • Nio funktionella luftrumsblock (ska vara operativa i slutet av 2012).

 • Ett organ ansvarigt för flygledningstjänsten (Eurocontrol redan utsett).

 • Inledning av utvecklingsfasen av Sesar – den tekniska delen av det gemensamma europeiska luftrummet (från och med 2014), övergång från forsknings- och utvecklingsfasen till utbyggnad av ny utrustning och teknik.

I utvärderingen enligt en trefärgsskala som kommissionen offentliggör i dag – på grundval av två lägesrapporter – konstateras att det finns allvarliga problem som påverkar två nyckelfaktorer i projektet det gemensamma europeiska luftrummet: prestationsplanen och de funktionella luftrumsblocken.

1. Prestationsplanen:

Resultat: Endast 5 av 27 medlemsstater (Belgien, Danmark, Litauen, Luxemburg och Nederländerna) får ”grönt ljus” och är på god väg att uppnå båda målen (kostnader och kapacitet/förseningar) för perioden 2012–14. I dag har kommissionen publicerat rekommendationer som uppmanar EU-länderna att se över dessa mål. Om så krävs kan kommissionen anta ett bindande beslut som kräver att berörda EU-länder vidtar nödvändiga åtgärder för att avhjälpa bristerna. Målen ska dock vara uppfyllda inom kort om inte denna åtgärd ska behöva tillgripas.

De planer som EU-länderna har i dag skulle inte uppnå det alleuropeiska kapacitetsmålet för 2014 på 0,5 minuters försening per flygning. Om detta mål uppnås skulle man kunna spara cirka 920 miljoner euro under 2012–2014 tack vare färre och kortare förseningar.

Dessutom skulle nationella prestationsplaner inte uppnå det alleuropeiska målet 2,4 % för flygledningstjänstens kostnadseffektivitet 2014. Detta skulle få betydande konsekvenser både för luftrummets användare och trovärdigheten till det gemensamma europeiska luftrummet. För att uppnå målet krävs det ytterligare åtgärder för att åstadkomma besparingar på 250 miljoner euro under hela den treåriga referensperioden (2012–2014).

2. De funktionella luftrumsblocken

Resultat: Samtliga luftrumsblock – med undantag för det dansk-svenska – har bedömts som orange eller röda zoner, vilket är ytterst oroväckande. Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att intensifiera sina insatser. Om åtgärder inte vidtas på nationell nivå skulle kommissionen kunna tvingas att se över lagstiftningen för det gemensamma europeiska luftrummet och tillgripa en mer radikal lösning.

Mer information om de två lägesrapporterna, prestationsmålen och de funktionelle luftrumsblocken finns i MEMO/11/831.

Fakta och siffror: Det gemensamma europeiska luftrummet

Det europeiska luftrummet och flygplatserna i Europa riskerar att bli mättade. Utan betydande investeringar för att modernisera den europeiska flygledningstjänsten (det gemensamma europeiska luftrummet) kommer vårt luftrum och våra flygplatser att bli överfulla.

 • Passagerarantalet ä redan idag 1,4 miljarder per år på 440 flygplatser.

 • Detta innebär att 26 000 flygningar per dag korsar det europeiska luftrummet.

 • Varje år utförs 10 miljoner flygningar. Denna siffra ökar med 5 % varje år.

 • 16,9 miljoner flygningar om 20 år innebär att år 2030 kommer lika många flyg att korsa Europa som det finns invånare i Beijing.

Målsättningen är smidiga, säkra och punktliga flygförbindelser.

 • Problem: Flygledningssystemet är ålderdomligt. Viss grundläggande teknik som används i dag är från 1950-talet.

 • Lösning: Modernisering av det europeiska luftrummet för att skapa ett alleuropeiskt flygledningssystem (gemensamt luftrum) och samordna lapptäcket av 27 nationella luftrum.

 • a) tredubbla luftrumskapaciteten

 • b) förbättra säkerheten tiofalt

 • c) minska miljöpåverkan med 10 %

 • d) minska kostnaderna för flygledning med 50 %.

Europeiska kommissionen, medlemsstaterna, Eurocontrol, Sesar och luftfartssektorn genomför projektet för det gemensamma luftrummet.

ANNEX 1

European Commission "Traffic light assessment" of progress on functional airspace blocks.

Target: All 9 FABs to be fully operational by end 2012.

Result: All FABs in orange or red zones except for one (Denmark/Sweden)

ANNEX 2

European Commission "traffic light assessment" of Member State performance plans for ATM cost and capacity (delays)

Target: Performance scheme meeting EU-wide targets to start early 2012.

Result: Only 5 Member States have submitted performance plans which would enable the EU wide targets to be met. All others are in the orange or red zones.

Kontaktpersoner :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar