Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Aviacija. Iš pažangos ataskaitų matyti, kad gali būti sunku pasiekti pagrindinius Europos oro eismo valdymo tikslus

Briuselis, 2011 m. lapkričio 25 d. Šiandien paskelbtose bendro Europos dangaus – plataus užmojo pasiūlymų iki 2030 m. sukurti visos Europos oro eismo valdymo sistemą – įgyvendinimo pažangos ataskaitose „skambinama pavojaus varpais“. „Kyla tikras pavojus, kad atsiliksime ir neįstengsime patenkinti augančios skrydžių paklausos, kuri iki 2030 m. turėtų beveik padvigubėti“, – sakė už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas. „Įgyvendinant bendrą Europos dangų 2012-ieji – lemiami metai.“ Nepaisant įdėtų pastangų, iš Komisijos vertinimo matyti, kad dauguma valstybių narių atsidūrė oranžinėje arba raudonoje zonoje ir rizikuoja neįgyvendinti esminių 2012 m. tikslų (žr. pridedamas vertinimo lenteles).

2012-ieji labai svarbūs įgyvendinant bendrą Europos dangų, nes jais numatyta įvykdyti keturis pagrindinius uždavinius:

 • parengti veiklos rezultatų planą, kuriame būtų nustatyti pagrindiniai oro eismo valdymo (OEV) tikslai (jie turi būti pradėti įgyvendinti 2012 m. pradžioje);

 • sukurti devynis „funkcinius oro erdvės blokus“ (jie turi pradėti veikti iki 2012 m. pabaigos);

 • paskirti OEV tinklo valdytoją (jau paskirta Eurokontrolė);

 • pradėti SESAR programos – bendro Europos dangaus iniciatyvos technologinės dalies nuo 2014 m. – diegimo etapą, pereinant nuo mokslinių tyrimų ir plėtros etapo prie naujos įrangos ir technologijos diegimo.

Šiandien Komisijos paskelbtose vertinimo ataskaitose, parengtose remiantis dviem pažangos ataskaitomis, pabrėžiama, kad didelį nerimą kelia dvi pagrindinės bendro Europos dangaus projekto dalys – veiklos rezultatų planas ir funkciniai oro erdvės blokai.

1. Veiklos rezultatų planas

Rezultatai: tik 5 iš 27 valstybių narių (Belgija, Danija, Lietuva, Liuksemburgas ir Nyderlandai) pateko į „žaliąją zoną“ ir sėkmingai siekia abiejų (ir su sąnaudomis, ir su pajėgumu / vėlavimu susijusių) tikslų, numatytų įgyvendinti 2012–2014 m. Šiandien Komisija paskelbė rekomendacijas, kuriose valstybių narių prašoma persvarstyti šiuos tikslus. Prireikus Komisija galėtų priimti privalomą sprendimą, kuriuo atitinkamos valstybės narės būtų įpareigotos įgyvendinti konkrečias taisomąsias priemones, tačiau yra šiek tiek laiko tikslams pasiekti nesiimant šio veiksmo.

Pagal dabartinius planus valstybės narės neįstengtų įgyvendinti visos ES pajėgumo tikslo – užtikrinti, kad 2014 m. vidutinis skrydžio vėlavimas būtų ne didesnis kaip 0,5 min. Jei būtų pasiektas šis tikslas, 2012–2014 m. būtų sutaupyta 920 mln. EUR dėl to, kad skrydžiai vėluotų rečiau ir trumpiau.

Be to, pagal nacionalinius veiklos rezultatų planus pritrūktų 2,4 proc., kad būtų pasiektas 2014 m. visos ES OEV sąnaudų veiksmingumo tikslas. Tai darytų didžiulį poveikį oro erdvės naudotojams ir menkintų pasitikėjimą bendro Europos dangaus iniciatyva. Kad būtų pasiektas tikslas ir per visą trejų metų ataskaitinį laikotarpį (2012–2014 m.) sutaupyta 250 mln. EUR, būtina imtis papildomų priemonių.

2. Funkciniai oro erdvės blokai (FAB)

Rezultatai: visi funkciniai oro erdvės blokai, išskyrus Danijos ir Švedijos FAB, pateko į oranžinę arba raudoną zoną ir kelia didelį nerimą. Komisija ragina valstybes nares spartinti savo veiksmus. Jei valstybės narės nesiims priemonių nacionaliniu lygmeniu, Komisija gali būti priversta persvarstyti bendro Europos dangaus teisės aktų rinkinius ir priimti griežtesnį sprendimą.

Išsamesnės informacijos apie abi pažangos ataskaitas, veiklos rezultatų tikslus ir FAB rasite MEMO/11/831

Pagrindiniai faktai ir skaičiai. Bendras dangus

Kyla pavojus, kad Europos oro erdvė ir oro uostai persipildys. Jei nebus padaryta didelių investicijų į Europos oro eismo valdymo sistemos modernizavimą (bendrą Europos dangų), mūsų oro erdvėje ir oro uostuose netrukus prasidės grūstys.

 • Jau dabar 440 oro uostų per metus aptarnauja 1,4 mlrd. keleivių.

 • Vadinasi, kasdien Europos dangų raižo 26 tūkst. lėktuvų.

 • Kasmet įvykdoma 10 mln. skrydžių ir šis skaičius kasmet išauga 5 proc.

 • Taigi po 20 metų skrydžių skaičius pasieks 16,9 mln. per metus, vadinasi, 2030 m. Europoje bus vykdoma tiek skrydžių, kiek Pekine yra gyventojų.

Uždavinys – skrydžius vykdyti sklandžiai, saugiai ir laiku.

 • Problema – oro eismo valdymo sistema pasenusi; kai kurios pagrindinės technologijos naudojamos nuo 1950–1960 m.

 • Sprendimas – Europos oro erdvės modernizavimas, siekiant sukurti visos Europos skrydžių valdymo sistemą (bendrą dangų); suskaidytos oro erdvės, kurią dabar sudaro 27 nacionalinės oro erdvės, modernizavimas, siekiant sukurti vientisą visos Europos OEV sistemą.

 • a) oro erdvės pajėgumo patrigubinimas;

 • b) saugos pagerinimas dešimteriopai;

 • c) poveikio aplinkai sumažinimas 10 proc.;

 • d) oro eismo valdymo sąnaudų sumažinimas 50 proc.

Bendro dangaus iniciatyvą įgyvendina Europos Komisija, valstybės narės, Eurokontrolė, SESAR ir aviacijos sektorius.

ANNEX 1

European Commission "Traffic light assessment" of progress on functional airspace blocks.

Target: All 9 FABs to be fully operational by end 2012.

Result: All FABs in orange or red zones except for one (Denmark/Sweden)

ANNEX 2

European Commission "traffic light assessment" of Member State performance plans for ATM cost and capacity (delays)

Target: Performance scheme meeting EU-wide targets to start early 2012.

Result: Only 5 Member States have submitted performance plans which would enable the EU wide targets to be met. All others are in the orange or red zones.

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61


Side Bar