Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Lennundus: arenguaruannetest ilmneb oht Euroopa lennuliikluse juhtimise põhieesmärkidele

Brüssel, 25. november 2011 – Täna avaldatud Euroopa lennuliikluse korraldamise üldkava nn ühtset Euroopa taevast käsitlev arenguaruanne on murettekitav. Kõnealune kava hõlmab kaugeleulatuvaid ettepanekuid, mis on seotud üleeuroopalise lennuliikluse juhtimissüsteemi kehtestamisega 2030. aastaks. Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas märkis: „On olemas tõsine oht, et me jääme ajahätta ega suuda täita lennureiside järele suurenevat nõudlust, mis 2030. aastal on peaaegu kahekordistunud. Ühtse Euroopa taeva üldkava jaoks on 2012. aasta murranguline tegutsemisaasta, mil kaalul on väga palju. Euroopa Komisjoni koostatud nn valgusfoori-hinnangust ilmneb, et tehtud tööle vaatamata on enamik liikmesriike oranžis või punases tsoonis ning nad ei tarvitse olla suutelised täitma 2012. aastaks seatud otsustava tähtsusega eesmärke (vt lisatud nn valgusfoori-hinnangu tabelid).

Ühtse Euroopa taeva üldkava jaoks on 2012. aasta olulise tähtsusega eelkõige seoses nelja põhikohustusega:

 • tulemuslikkuse kava, milles on sätestatud lennuliikluse korraldamise põhieesmärgid (kohaldatakse 2012. aasta algusest);

 • üheksa funktsionaalset õhuruumiosa (võetakse kasutusele 2012. aasta lõpus);

 • lennuliikluse korraldamise võrgustiku haldusasutuseks on määratud Eurocontrol;

 • ühtse Euroopa taeva lennuliikluse tehnoloogilise juhtimissüsteemi SESAR üleminekuetapp (alates 2014. aastast), mis tähendab suundumist teadus- ja arendustegevuse etapist uute seadmete ja tehnoloogia laialdasele kasutamisele.

Komisjoni täna avaldatud ja kahel arenguaruandel põhineva nn valgusfoori-hinnangu tulemused tekitavad tõsist muret seoses ühtse Euroopa taeva üldkava kahe põhiaspektiga: tulemuslikkuse kava ja funktsionaalsed õhuruumiosad.

1. Tulemuslikkuse kava

Tulemus: 27st liikmesriigist üksnes viis liikmesriiki (Belgia, Taani, Leedu, Luksemburg ja Madalamaad) on nn rohelises tsoonis ning 2012.–2014. aastaks seatud mõlema eesmärgi (kulud ning läbilaskevõime/hilinemised) saavutamisega järje peal. Komisjon avaldas täna soovitused, milles palutakse liikmesriikidel kõnealused eesmärgid uuesti läbi vaadata. Vajaduse korral saaks komisjon vastu võtta siduva otsuse, millega nõutakse, et asjaomane liikmesriik või liikmesriigid rakendaksid erimeetmed olukorra parandamiseks, kuigi eesmärkide saavutamiseks napib nii aega kui ka raha.

Liikmesriikide praeguste kavade alusel oleks võimatu täita üle-euroopalist läbilaskevõime-eesmärki – vähendada hilinemist 2014. aastaks nii, et see ei oleks suurem kui 0,5 minutit lennu kohta. Kui see eesmärk saavutatakse, saaks aastatel 2012–2014 kokku hoida ligi 920 miljonit eurot tänu hilinemiste arvu vähenemisele ja nende kestuse lühenemisele.

Lisaks sellele ei oleks riiklike tulemuslikkuse kavadega võimalik saavutada üle-euroopalist eesmärki, mis on seotud lennuliikluse korralduse kulutasuvuse parandamisega 2,4% võrra 2014. aastaks. Sellel oleks arvestatav mõju nii õhuruumi kasutajatele kui ka ühtse Euroopa taeva usaldusväärsuse suurendamisele. Eesmärgi saavutamiseks on vaja võtta täiendavad meetmed, et säästa 250 miljonit eurot kogu kolmeaastase võrdlusperioodi jooksul (2012–2014).

2. Funktsionaalsed õhuruumiosad (FABd)

Tulemus: Kõik funktsionaalsed õhuruumiosad (v.a Taani/Rootsi funktsionaalne õhuruumiosa) kuuluvad oranži või punasesse tsooni, mis paneb tõeliselt muretsema. Komisjon palub liikmesriike tungivalt oma meetmeid tõhustada. Siseriiklike meetmete puudumise tõttu võib komisjon olla sunnitud uuesti läbi vaatama ühtse Euroopa taeva õigusaktide paketi, et võtta kasutusele radikaalsem lahendus.

Üksikasjalikumat teavet kahe arenguaruande, tulemuseesmärkide ja funktsionaalsete õhuruumiosade (FABd) kohta vt: MEMO/11/831.

Põhifaktid ja -arvud: ühtne taevas

Euroopa õhuruum ja lennujaamad on ülerahvastatuse ohus. Ilma oluliste investeeringuteta Euroopa lennuliikluse juhtimissüsteemi (ühtne Euroopa taevas) ajakohastamise toetuseks tabavad meie õhuruume ja lennujaamu ummikud.

 • Juba praegu on 440 lennujaama kohta 1,4 miljardit lennureisijat aastas.

 • Iga päev läbib Euroopa õhuruumi 26 000 lendu.

 • Igal aastal toimub 10 miljonit lendu; lendude arv suureneb 5% aastas.

 • Seega toimub 20 aasta pärast 16,9 miljonit lendu aastas – see tähendab, et Euroopa õhuruumi läbiks 2030. aastal sama palju lende kui on Beijingis elanikke.

Raske ülesanne on saavutada, et lennud oleksid sujuvad, turvalised ning õigeaegsed.

 • Probleem: lennuliikluse korraldamise süsteem on iganenud; mõned praegugi kasutatavad põhitehnoloogiad pärinevad 1950. aastatest.

 • Lahendus: ajakohastada Euroopa õhuruumi, et võtta kasutusele üle-euroopaline lennujuhtimissüsteem (ühtne taevas) – 27 liikmesriigi killustunud õhuruumide uuendamisega luua üle-euroopaline sidus lennuliikluse korraldamise süsteem.

 • a) kolmekordistada õhuruumi läbilaskevõimet;

 • b) tõhustada turvalisust kümnekordselt;

 • c) vähendada mõju keskkonnale 10%;

 • d) vähendada lennuliikluse haldamise kulusid 50%.

Ühtse taeva üldkava rakendavad Euroopa Komisjon, liikmesriigid, EUROCONTROL, SESAR ja lennundussektor.

ANNEX 1

European Commission "Traffic light assessment" of progress on functional airspace blocks.

Target: All 9 FABs to be fully operational by end 2012.

Result: All FABs in orange or red zones except for one (Denmark/Sweden)

ANNEX 2

European Commission "traffic light assessment" of Member State performance plans for ATM cost and capacity (delays)

Target: Performance scheme meeting EU-wide targets to start early 2012.

Result: Only 5 Member States have submitted performance plans which would enable the EU wide targets to be met. All others are in the orange or red zones.

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar