Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Luftfart: Statusrapporter påpeger vanskeligheder med at opfylde centrale mål for det europæiske lufttrafikstyringssystem

Bruxelles, den 25. november 2011 – Statusrapporter, som offentliggøres i dag, angående de vidtrækkende forslag om at indføre et paneuropæisk lufttrafikstyringssystem i forbindelse med det fælles europæiske luftrum senest i 2030 har fået "advarselsklokkerne til at ringe". "Der er en reel risiko for, at vi vil halte bagefter og se os ude af stand til at imødekomme den voksende efterspørgsel efter lufttransport, som forventes at ville næsten fordobles inden 2030", udtalte Kommissionens næstformand med ansvar for transport, Siim Kallas. "I 2012 må det briste eller bære for det fælles europæiske luftrum, og der står meget på spil. Trods den udførte indsats viser Kommissionens "lyssignal"-vurdering, at et stort flertal af medlemsstaterne befinder sig i den gule eller røde zone og er i fare for ikke at opfylde kritiske mål for 2012 (se de vedlagte tabeller).

2012 er et afgørende år for det fælles europæiske luftrum, idet fire centrale resultater søges opnået:

 • præstationsordningen, hvorved centrale mål for lufttrafikstyringen (ATM) fastlægges (indledes i begyndelsen af 2012)

 • de ni "funktionelle luftrumsblokke" (skal være operationelle ved udgangen af 2012)

 • ATM-netforvalteren (Eurocontrol er allerede udpeget)

 • lancering af ibrugtagningsfasen for Sesar, den teknologiske del af det fælles europæiske luftrum (fra 2014), som overgår fra F&U-fasen til ibrugtagningen af nyt udstyr og ny teknologi.

"Lyssignal"-vurderingerne, som Kommissionen i dag har offentliggjort på grundlag af to statusrapporter, fremhæver, at der alvorlig grund til bekymring med hensyn til to vigtige elementer af central betydning for det fælles europæiske luftrum: præstationsordningen og de funktionelle luftrumsblokke.

1. Præstationsordningen:

Resultatet: Kun 5 ud af 27 medlemsstater (Belgien, Danmark, Litauen, Luxembourg og Nederlandene) får et "grønt lys" og er på rette spor til at indfri begge mål (for omkostninger og kapacitet/forsinkelser) for tidsrummet 2012–14. Kommissionen afgav i dag henstillinger, hvori medlemsstaterne anmodes om at revidere disse mål. Om nødvendigt kan Kommissionen vedtage en bindende afgørelse, hvori den eller de berørte medlemsstater opfordres til at iværksætte afhjælpende foranstaltninger, selv om der stadig er en smule tid til rådighed til at opfylde målene, uden at der gøres brug af denne foranstaltning.

Medlemsstaternes eksisterende planer vil ikke kunne opfylde det EU-dækkende kapacitetsmål på 0,5 minutters forsinkelse pr. flyvning i 2014. Hvis dette mål blev nået, ville ca. 920 mio. EUR kunne spares i løbet af 2012–14 takket være færre og kortere forsinkelser.

Derudover vil de nationale præstationsplaner ligge 2,4 % under EU's mål for ATM's omkostningseffektivitet i 2014. Dette vil få en stor indflydelse på såvel luftrumsbrugere som det fælles europæiske luftrums troværdighed. For at opfylde målet er der behov for yderligere foranstaltninger for at nå en besparelse på 250 mio. EUR i hele den treårige referenceperiode (2012–14).

2. Funktionelle luftrumsblokke (FAB)

Resultatet: Alle FAB, med undtagelse af én, den dansk/svenske FAB, er i orange eller rød zone og giver anledning til alvorlig bekymring. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at intensivere deres indsats. Træffes der ingen foranstaltninger på nationalt plan, kan dette foranledige Kommissionen til at tage sine lovgivningspakker om det fælles europæiske luftrum op til fornyet behandling for at indføre en mere radikal løsning.

Yderligere oplysninger om de to statusrapporter, præstationsmål og funktionelle luftrumsblokke findes i: MEMO/11/831

Fakta og nøgletal: det fælles luftrum

Luftrummet og lufthavnene i Europa risikerer at blive mættet. Medmindre der investeres betydeligt for at modernisere Europas lufttrafikstyringssystem (det fælles europæiske luftrum), vil vort luftrum og lufthavne blive overbelastede.

 • Der er allerede 1,4 mia. passagerer om året i 440 lufthavne.

 • Det svarer til 26 000 daglige afgange på kryds og tværs af det europæiske luftrum.

 • Hvert år foretages der 10 mio. flyvninger; og tallet stiger med op til 5 % hvert år.

 • Dette fører til 16,9 mio. flyvninger pr. år om 20 år – dvs. at i 2030 foretages der lige så mange flyvninger i Europa, som der er indbyggere i Beijing.

Udfordringen - flyvninger, der er smidige, sikre og rettidige.

 • Problem: lufttrafikstyringssystemet er primitivt; en del af den grundlæggende teknologi, der bruges, stammer fra 1950'erne.

 • Løsning: Europas luftrum moderniseres ved at skabe en paneuropæisk flyvekontrol (fælles luftrum) – derved moderniseres et fragmenteret kludetæppe af 27 nationale luftrum med henblik på at skabe et sammenhængende paneuropæisk ATM-system.

 • a) luftrumskapaciteten tredobles

 • b) sikkerheden forbedres en faktor 10

 • c) miljøpåvirkningen nedbringes med 10 %

 • d) udgifterne til lufttrafikstyring nedbringes med 50 %.

Gennemførelse af det fælles luftrum - Europa-Kommissionen, medlemsstaterne, Eurocontrol, SESAR og luftfartssektoren

ANNEX 1

European Commission "Traffic light assessment" of progress on functional airspace blocks.

Target: All 9 FABs to be fully operational by end 2012.

Result: All FABs in orange or red zones except for one (Denmark/Sweden)

ANNEX 2

European Commission "traffic light assessment" of Member State performance plans for ATM cost and capacity (delays)

Target: Performance scheme meeting EU-wide targets to start early 2012.

Result: Only 5 Member States have submitted performance plans which would enable the EU wide targets to be met. All others are in the orange or red zones.

Kontakt :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar