Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Въздухоплаване: Според доклади за напредъка важни цели на европейското управление на въздушното движение е възможно да не бъдат постигнати

Брюксел, 25 ноември 2011 г. — Публикувани днес доклади за напредъка по „Единно европейско небе“ — проект с важни предложения за въвеждане на общоевропейска система за управление на въздушното движение до 2030 г. — „бият тревога“. „Съществува реален риск да изостанем и да се окаже невъзможно да задоволим нарастващото търсене на въздушен транспорт, за което се смята, че почти ще се удвои до 2030 г.“, заяви Сийм Калас, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за транспорта. „За проекта „Единно европейско небе“ 2012 г. е преломна година, от която зависи неговият успех, и съществува значителен риск. Въпреки положените усилия, оценката на Комисията, направена „в цветовете на светофара“, показва преобладаващото мнозинство държави-членки в оранжеви или червени зони и изложени на риск от неизпълнение на изключително важни цели за 2012 г. (виж приложените цветни таблици).

За проекта „Единно европейско небе“ 2012 г. е година от решаващо значение, като най-важните очаквани резултати са четири:

 • схемата за ефективност, определяща най-важните цели на управлението на въздушното движение (УВД) (започваща в началото на 2012 г.);

 • деветте „функционални блока въздушно пространство“ (следва да бъдат въведени до края на 2012 г.);

 • управителният орган на мрежата за УВД (вече посочен — Евроконтрол);

 • начало на етапа на внедряване на SESAR, технологичната част на проекта „Единно европейско небе“ (от 2014 г.), като се преминава от етапа на научноизследователска и развойна дейност към въвеждане на ново оборудване и технологии.

Оценките „в цветовете на светофара“, разработени въз основа на два доклада за напредъка и публикувани днес от Комисията, очертават сериозен повод за загриженост по отношение на два основни елемента, които засягат същността на проекта „Единно европейско небе“: схемата за ефективност и функционалните блокове въздушно пространство.

1. По схемата за ефективност:

Резултат: Само 5 от общо 27 държави-членки (Белгия, Дания, Литва, Люксембург и Нидерландия) получиха „зелена светлина“ и са на път да постигнат и двете цели (за разходите и за капацитет/закъснения) за периода 2012—2014 г. Днес Комисията отправи препоръки, с които държавите-членки се приканват да преразгледат тези цели. Ако е необходимо, Комисията може да приеме правно задължаващо решение, с което се изисква от съответните държави-членки да прилагат специфични коригиращи мерки, но оставащото малко време за постигане на целите все пак позволява да не се прибягва до това действие.

Съгласно съществуващите планове на държавите-членки целта, свързана с капацитета за целия Съюз — половин минута закъснение на полет през 2014 г. — не би могла да бъде изпълнена. Ако тази цел бъде постигната, около 920 млн. EUR ще бъдат спестени през 2012—2014 г. поради по-малкото и по-кратки закъснения.

Освен това, според националните планове за ефективност няма да бъде постигната целта в рамките на целия ЕС за ефективност на разходите за УВД в размер на 2,4 % през 2014 г. Това би оказало значително въздействие както върху ползвателите на въздушното пространство, така и върху доверието към проекта „Единно европейско небе“. За постигане на целта са необходими допълнителни мерки за реализиране на икономии в размер на 250 млн. EUR през тригодишния референтен период (2012—2014 г.).

2. По функционалните блокове въздушно пространство (ФБВП)

Резултат: Всички ФБВП, с изключение на един — датско/шведският ФБВП — са в оранжевата или червената зона и това поражда сериозно безпокойство. Комисията призовава държавите-членки да засилят действията си. Ако не се предприемат мерки на национално равнище, това би могло да принуди Комисията да отвори отново законодателните пакети по ЕЕН и да въведе по-радикално решение.

За подробна информация за двата доклада за напредъка, целите за ефективност и ФБВП виж: MEMO/11/831

Основни факти и цифри: „Единното Европейско небе“

Европейското небе и летища са изправени пред риск от насищане. Без значителни инвестиции за модернизирането на европейската система за управление на въздушното движение („Единно европейско небе“), въздушният ни трафик и летищата ще бъдат задръстени.

 • Вече има 1,4 милиарда пътници годишно в 440 летища.

 • Това означава 26 000 ежедневни полета в европейското небе.

 • Всяка година се извършват 10 милиона полета; и ежегодното нарастване е с до 5 %.

 • Така след 20 години ще имаме 16,9 млн. полета годишно — това означава, че през 2030 г. броят на полетите из Европа ще е равен на броя на жителите на Пекин.

 • Предизвикателството — полети, които протичат гладко, безопасно и са навреме.

 • Проблем: системата за управление на въздушното движение е остаряла; някои от основните използвани технологии датират от 50-те години.

 • Решение: Модернизация на европейското въздушно пространство, с цел да се създаде общоевропейска система за управление на въздушното движение (УВД), която да модернизира разпокъсаната мозайка от 27 национални въздушни пространства.

 • а) утрояване на капацитета на въздушното пространство,

 • б) десетократно подобряване на безопасността,

 • в) намаляване на въздействието върху околната среда с 10 %,

 • г) намаляване на разходите за УВД с 50 %.

Изпълнители на проекта „Единно европейско небе“ — Европейската комисия, държавите-членки, Евроконтрол, SESAR и авиационният сектор

ANNEX 1

European Commission "Traffic light assessment" of progress on functional airspace blocks.

Target: All 9 FABs to be fully operational by end 2012.

Result: All FABs in orange or red zones except for one (Denmark/Sweden)

ANNEX 2

European Commission "traffic light assessment" of Member State performance plans for ATM cost and capacity (delays)

Target: Performance scheme meeting EU-wide targets to start early 2012.

Result: Only 5 Member States have submitted performance plans which would enable the EU wide targets to be met. All others are in the orange or red zones.

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar