Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kärnsäkerhet: stresstests pågår

Bryssel den 24 november – EU håller som bäst på att stresstesta sina kärnkraftverk, och kommer att fortsätta att öka kärnsäkerheten och kärnämneskontrollen i Europa, säger kommissionen i sitt första meddelande om stresstesten. Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima handlade EU snabbt och kom överens om att på frivillig bas testa alla sina 143 kärnkraftverk utgående från gemensamma kriterier. I sitt meddelande, som offentliggjordes i dag, granskar kommissionen de första resultaten av stresstesten och pekar på ett antal områden där EU:s nya ramar för kärnsäkerhet kan förstärkas med gemensamma standarder. Resultaten av stresstesten kommer att läggas fram nästa år när alla tester genomförts.

"Stresstesten är ett viktigt steg på vägen i vår strävan att öka kärnsäkerheten och kärnämneskontrollen för våra kärnkraftverk. Vi kan inte nöja oss med mindre än de högsta tänkbara tekniska standarderna. Varje enskild medlemsstat har rätt att besluta om den vill ha kärnkraft, men man måste se till att befolkningen inte utsätts för risker och att de strängaste säkerhetsnormerna inte bar föreskrivs utan också efterlevs överallt i EU och resten av världen" sade Europeiska kommissionens ledamot med ansvar för energi, Günther Oettinger.

Alla 14 EU-länder som har kärnkraft (Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige och Storbritannien) samt Litauen som håller på att avveckla sitt sista kärnkraftverk, deltar i stresstesten. EU:s grannländer som Schweiz och Ukraina deltar också aktivt i förfarandet, medan andra grannländer har bekräftat att de tänker vara med.

Testen löper enligt en gemensamt överenskommen tidsplan och alla tidsfrister har hållits. Kärnkraftverkens operatörer fick skicka en första rapport till de nationella tillsynsmyndigheterna till den 15 augusti, och de nationella tillsynsmyndigheterna skickade sina nationella interimrapporter till EU-kommissionen till den 15 september.

Stresstesten genomförs på frivillig bas och det är första gången sådant genomförs i EU. Den omfattande och transparenta granskning som nu pågår kommer att öka kärnsäkerheten och förbättra kontrollen av kärnämne ytterligare i EU. Kärnsäkerhet är ett absolut begrepp, och därför är det av avgörande betydelse att man, för att skydda EU:s befolkning, inför ett förfarande som ger högsta möjliga säkerhetsstandarder.

Säkerhetshot, som förebyggande av och reaktion på avsiktliga handlingar, bedöms parallellt i ett förfarande som leds av EU:s råd. Den nygrundade tillfälliga rådsgruppen om kärnsäkerhet har lämnat en första verksamhetsrapport som medföljer kommissionens interimrapport. I den betonas det att medlemsstaterna redan går längre i sin strävan att garntera kärnsäkerhet, och till fullo utnyttjar och förstärker gällande internationella regler.

Kommissionen har redan gjort första erfarenheter med testningen, men slutresultaten läggs först fram nästa år, när alla test genomförts. I meddelandet anges ett antal områden där det kan krävas ytterligare insatser, antingen genom bättre samordning mellan medlemsstaterna eller genom förslag til ny EU-lagstiftning om kärnsäkerhet:

  • Ny EU-lagstiftning skulle kunna ge gemensamma kriterier för placering, konstruktion, byggande och drift av kärnkraftverk. Rättsliga bestämmelser kan också öka de nationella tillsynsmyndigheternas oberoende när de utfärdar tillstånd och gör kontroller på plats.

  • Medlemsstaterna kan utarbeta gränsöverskridande planer för riskhantering på kärnkraftsområdet så att de är bättre rustade för kärnkraftsolyckor och kan samordna sina insatser.

  • Man bör införa EU-övergripande regler för ansvar. Offer bör få samma ersättning överallt, oberoende av var de bor.

  • EU:s forskningsprogram bör inriktas på kärnsäkerhet.

Bakgrund

Stresstesten går ut på att se om kärnkraftverk kan stå emot naturkatastrofer, mänskliga misstag och illvilliga attacker.

Operatörerna skulle lämna sina slutrapporter senast den 31 oktober 2011, och de nationella myndigheterna den 31 december 2011. De nationella slutrapporterna kommer att granskas av de andra länderna, företrädda av experter, och av en företrädare för kommissionen. Europeiska kommissionen kommer att lägga fram slutresultaten inför Europeiska rådet vid dess möte i juni 2012.

de nationella rapporterna och resultaten av granskningen kommer att offentliggöras. De nationella verksamhetsrapportern finns på ENSREG:s webbplats.

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm

Kontaktpersoner :

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar