Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Jedrska varnost: testiranje izjemnih situacij v polnem zagonu

Bruselj, 24. novembra – Komisija v svojem prvem sporočilu v zvezi s testi izjemnih situacij navaja, da se testiranje izjemnih situacij v evropskih jedrskih elektrarnah izvaja v polnem zagonu, kar bo dodatno izboljšalo jedrsko varnost in varstvo v EU. Po jedrski nesreči v Fukušimi se je EU naglo odzvala in se dogovorila o prostovoljnem testiranju vseh svojih 143 jedrskih elektrarn na podlagi skupnih meril. Komisija v svojem današnjem sporočilu proučuje prve izsledke testiranj izjemnih situacij in opozarja na nekatera področja politik, na katerih se novi okvir EU za jedrsko varnost lahko okrepi s skupnimi standardi. Rezultati testiranja izjemnih situacij bodo znani prihodnje leto, ko bo testiranje dokončano.

Evropski komisar za energijo Günther Oettinger je dejal: „Testiranje izjemnih situacij je bistven korak naprej v naših prizadevanjih za varnost in varstvo jedrskih elektrarn v Evropi. Pristati ne smemo na nič manj kot na najvišje možne tehnične standarde. Čeprav ima vsaka država članica pravico, da se sama odloči, ali bo proizvajala jedrsko energijo ali ne, je treba zagotoviti, da državljani niso izpostavljeni tveganju in da najvišji varnostni standardi niso le predpisani, temveč tudi spoštovani po vsej EU ter izven njenih meja.“

V testiranju izjemnih situacij sodeluje vseh 14 držav članic, v katerih obratujejo jedrske elektrarne (Belgija, Bolgarija, Češka, Finska, Francija, Nemčija, Madžarska, Nizozemska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo), ter Litva, ki trenutno razgrajuje svojo zadnjo proizvodno enoto jedrske energije. Aktivno sodelujeta tudi sosednji državi EU Švica in Ukrajina, svojo zavezo k sodelovanju pa so potrdile še nekatere druge sosednje države.

Testi se izvajajo v skladu z dogovorjenim urnikom in roki se spoštujejo. Upravljavci jedrskih elektrarn so morali do 15. avgusta posredovati prve podatke o testiranju izjemnih situacij nacionalnim regulatorjem, ti pa so do 15. septembra Komisiji predložili svoja vmesna nacionalna poročila.

Testiranja izjemnih situacij se opravljajo prostovoljno, izvajajo pa se prvič v zgodovini EU. Trenutno se opravljajo obširne in transparentne ocene, ki bodo dodatno prispevale k izboljšanju jedrske varnosti in varstva v EU. Jedrska varnost je nedeljiva. Zaradi tega je zavoljo zaščite državljanov EU izjemnega pomena vzpostaviti proces, ki bo zagotavljal najvišjo možno stopnjo skupne varnosti in varnostnih standardov.

Ogrožanje varnosti, namreč preprečitev namernih dejanj in odziv nanje, je obravnavano v vzporednem procesu, ki ga vodi Svet EU. Poročilo novoustanovljene priložnostne skupine Sveta za jedrsko varnost o napredku, ki je priloženo vmesnemu poročilu Komisije, izpostavlja, da so države članice v svojih prizadevanjih za jedrsko varnost pripravljene iti še dlje ter v celoti uporabljati in krepiti ustrezne mednarodne ureditve.

Evropska komisija že zdaj sklepa prve zaključke testiranja, čeprav bodo končni rezultati testiranja izjemnih situacij znani šele prihodnje leto, ko bo testiranje zaključeno. Poročilo opredeljuje številna področja politike, na katerih se šteje, da so potrebni nadaljnji ukrepi bodisi prek boljšega usklajevanja med državami članicami bodisi prek predlaganja nove zakonodaje EU na področju jedrske varnosti:

  • Nova zakonodaja EU bi lahko opredelila skupna merila za lokacijo, obliko, gradnjo in obratovanje jedrskih elektrarn. Pravne določbe bi prav tako morale izboljšati neodvisnost nacionalnih regulatorjev, ki izdajajo licence in izvajajo kontrole na kraju samem.

  • Države članice bi morale sestaviti načrte za čezmejno obvladovanje jedrskega tveganja, da bi se bolje pripravile na jedrske nesreče in uskladile svoje ukrepe za odzivanje.

  • Treba je doseči evropski pristop k odgovornosti. Žrtve nesreč morajo prejeti enako nadomestilo ne glede na to, v kateri državi bivajo.

  • Raziskovalni programi EU se morajo osredotočiti na jedrsko varnost.

Ozadje

Namen testiranj izjemnih situacij je znova oceniti, ali lahko jedrske elektrarne prestanejo učinke naravnih nesreč, človeških napak ali zlonamernih dejanj.

Upravljavci morajo končno poročilo predložiti do 31. oktobra 2011, nacionalni organi pa do 31. decembra 2011. Končna nacionalna poročila bodo v okviru medsebojnega pregleda pregledali strokovnjaki iz drugih držav članic in predstavnik Komisije. Evropska komisija bo končne rezultate predstavila Evropskemu svetu na sestanku junija 2012.

Nacionalna poročila in rezultati medsebojnega pregleda bodo javni. Nacionalna poročila o napredku so na voljo na spletni strani ENSREG.

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm

Kontakta :

Marlene Holzner (+32 22960196)

Nicole Bockstaller (+32 22952589)


Side Bar