Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Jadrová bezpečnosť: záťažové testy sa vykonávajú podľa plánu

Brusel, 24. novembra – Komisia vo svojom vôbec prvom oznámení o záťažových testoch uviedla, že európske záťažové testy jadrových elektrární sa vykonávajú podľa plánu, pričom ďalej posilnia jadrovú bezpečnosť a ochranu v EÚ. EÚ po jadrovej havárii vo Fukushime rýchlo zareagovala a dohodla sa na vykonaní dobrovoľných testov vo všetkých svojich 143 jadrových elektrárňach na základe súboru spoločných kritérií. Komisia vo svojom dnešnom oznámení uvádza prvé zistenia týchto záťažových testov a poukazuje na niektoré oblasti politiky, v ktorých rámec EÚ pre jadrovú bezpečnosť možno posilniť pomocou spoločných noriem. Výsledky záťažových testov budú známe nasledujúci rok po ukončení testovania.

Európsky komisár pre energetiku Günther Oettinger vyhlásil: Záťažové testy predstavujú kľúčové opatrenie v našom úsilí o posilnenie bezpečnosti a ochrany jadrových elektrární v Európe. Najvyššie možné technické štandardy sú pre nás jedinou prijateľnou možnosťou. Zatiaľ čo právo rozhodnúť sa, či vyrábať jadrovú energiu alebo nie, je na každom jednotlivom členskom štáte, musí sa zabrániť tomu, aby boli občania vystavení riziku, a zaistiť, aby sa najvyššie normy bezpečnosti nielen ukladali, ale aj dodržiavali – v celej EÚ aj mimo nej.“

Na záťažových testoch sa zúčastňuje všetkých 14 členských štátov, ktoré prevádzkujú jadrové elektrárne (Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Maďarsko, Nemecko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko s Švédsko), ako aj Litva, ktorá v súčasnosti vyradzuje z prevádzky svoju poslednú jednotku na výrobu jadrovej energie. Na tomto postupe sa aktívne zúčastňujú aj susedné krajiny EÚ, ako napríklad Švajčiarsko a Ukrajina, zatiaľ čo ostatné susedné krajiny potvrdili svoj záväzok zapojiť sa.

Testy pokračujú podľa schváleného harmonogramu s dodržaním termínov. Prevádzkovatelia jadrových elektrární museli zaslať prvú správu vnútroštátnym regulačným orgánom do 15. augusta a vnútroštátne regulačné orgány poskytli Európskej komisii svoje predbežné vnútroštátne správy do 15. septembra.

Záťažové testy sa v EÚ vykonali úplne prvýkrát, a to na dobrovoľnom základe. Vďaka komplexným a transparentným posúdeniam, na ktorých sa v súčasnosti pracuje, sa ďalej posilní jadrová bezpečnosť a ochrana v EÚ. V jadrovej bezpečnosti nie sú hranice. Preto je so zreteľom na ochranu občanov EÚ nevyhnutné zaviesť proces zameraný na dosiahnutie čo možno najvyšších spoločných noriem bezpečnosti a ochrany.

V rámci súbežného procesu, ktorý sa realizuje pod záštitou Rady EÚ, sa posudzujú bezpečnostné hrozby, konkrétne predchádzanie úmyselným činom a reakcia na ne. V správe o pokroku, ktorú vypracovala novovytvorená ad hoc skupina pre jadrovú bezpečnosť v rámci Rady a ktorá je pripojená k predbežnej správe Komisie, sa zdôrazňuje, že členské štáty sú odhodlané ďalej zvýšiť svoju angažovanosť v oblasti jadrovej bezpečnosti, pričom v plnej miere využijú a posilnia príslušné medzinárodné režimy.

Európska komisia sa už teraz zaoberá prvými ponaučeniami vyplývajúcimi z testov, hoci konečné výsledky záťažových testov budú známe až budúci rok po ich dokončení. V oznámení sa určilo niekoľko oblastí politiky, v ktorých sa považuje za potrebné prijať ďalšie opatrenia, či už prostredníctvom lepšej koordinácie medzi členskými štátmi alebo navrhovania nových právnych predpisov EÚ v oblasti jadrovej bezpečnosti:

  • V nových právnych predpisoch EÚ by sa mohli vymedziť spoločné kritériá, pokiaľ ide o umiestnenie, koncepčné riešenia, výstavbu a prevádzku jadrových elektrární. V právnych ustanoveniach by sa mala takisto posilniť nezávislosť vnútroštátnych regulačných orgánov, ktoré udeľujú povolenia a vykonávajú kontroly na mieste.

  • Členské štáty by mali zaviesť cezhraničné plány manažmentu rizík v jadrovej oblasti s cieľom lepšie sa pripraviť na núdzovú jadrovú situáciu a koordinovať svoje opatrenia v rámci reakcie.

  • Mal by sa dosiahnuť európsky postoj k občianskoprávnej zodpovednosti. Obete by mali mať nárok na rovnaké odškodnenie bez ohľadu na svoju krajinu pobytu.

  • Výskumné programy EÚ by sa mali sústrediť na jadrovú bezpečnosť.

Kontext

Cieľom záťažových testov je znovu posúdiť, či jadrové elektrárne dokážu zvládnuť následky prírodných katastrof, ľudského zlyhania alebo konania so zlým úmyslom.

Prevádzkovatelia musia svoje záverečné správy predložiť do 31. októbra 2011 a vnútroštátne orgány do 31. decembra 2011. Záverečné vnútroštátne správy budú predmetom partnerského hodnotenia, ktoré vykonajú experti z ostatných členských štátov a predstaviteľ Európskej komisie, ktorá konečné výsledky predloží Európskej rade na zasadnutí plánovanom na jún 2012.

Vnútroštátne správy a výsledky partnerského hodnotenia budú verejné. Vnútroštátne správy o pokroku sú k dispozícii na webovej stránke ENSREG.

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm

Kontaktné osoby:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar