Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Bezpieczeństwo jądrowe: testy wytrzymałościowe w toku

Bruksela, dnia 24 listopada – Jak informuje Komisja w swoim pierwszym komunikacie w sprawie testów wytrzymałościowych, trwają europejskie testy wytrzymałościowe elektrowni jądrowych, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony obiektów jądrowych w UE. Po awarii jądrowej w Fukushimie nastąpiła szybka reakcja UE, w ramach której postanowiono przeprowadzić dobrowolne testy wszystkich 143 elektrowni jądrowych w oparciu o zestaw wspólnych kryteriów. W komunikacie opublikowanym w dniu dzisiejszym Komisja omawia pierwsze wyniki testów wytrzymałościowych i wskazuje na pewne obszary polityki, w których za pomocą wspólnych standardów można wzmocnić nowe unijne ramy bezpieczeństwa jądrowego. Wyniki testów wytrzymałościowych zostaną przedstawione w przyszłym roku, po ich zakończeniu.

Europejski komisarz ds. energii, Günther Oettinger, powiedział: „Testy wytrzymałościowe są istotnym etapem naszych starań dotyczących zwiększania bezpieczeństwa i ochrony elektrowni jądrowych w Europie. Możemy zaakceptować wyłącznie najwyższe możliwe normy techniczne. Chociaż każde państwo członkowskie może samodzielnie podjąć decyzję, czy chce produkować energię jądrową, musimy mieć pewność, że obywatele nie są narażeni na ryzyko, a najwyższe normy bezpieczeństwa są nie tylko ustanawiane, ale również przestrzegane w całej UE i poza jej granicami.”

W testach wytrzymałościowych uczestniczy każde z 14 państw członkowskich, w których działają elektrownie jądrowe (Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Finlandia, Francja, Hiszpania, Niderlandy, Niemcy, Republika Słowacka, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Węgry i Zjednoczone Królestwo) oraz Litwa, która przeprowadza obecnie końcową fazę likwidacji elektrowni jądrowej. Państwa sąsiadujące z UE, jak np. Szwajcaria i Ukraina, uczestniczą aktywnie w testach, natomiast inne państwa ościenne potwierdziły zamiar wzięcia w nich udziału.

Testy przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem, a odnośne terminy są przestrzegane. Operatorzy obiektów jądrowych zostali zobowiązani do przesłania pierwszego sprawozdania dla krajowych organów regulacyjnych do dnia 15 sierpnia, a do dnia 15 września krajowe organy regulacyjne przekazały Komisji Europejskiej tymczasowe sprawozdania krajowe.

Testy wytrzymałościowe prowadzone są po raz pierwszy w UE i przeprowadzane na zasadzie dobrowolności. Przeprowadzane obecnie kompleksowe i przejrzyste oceny przyczynią się do dalszej poprawy bezpieczeństwa jądrowego w UE. Bezpieczeństwo jądrowe dotyczy nas wszystkich. Dlatego też ze względu na ochronę obywateli UE, zasadnicze znaczenie ma ustanowienie procesu dążenia do osiągnięcia najwyższych możliwych wspólnych standardów bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony obiektów jądrowych.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa, jak również zapobieganie czynom umyślnym i odpowiednia reakcja na nie, poddawane są ocenie w ramach równoległego procesu realizowanego pod auspicjami Rady UE. W sprawozdaniu z postępu prac nowo utworzonej w Radzie grupy ad hoc ds. ochrony obiektów jądrowych, załączonym do sprawozdania okresowego Komisji, podkreśla się, że w dążeniu do bezpieczeństwa jądrowego państwa członkowskie gotowe są na dalsze działania polegające na wzmocnieniu odpowiednich systemów międzynarodowych oraz ich pełnym wykorzystaniu.

W chwili obecnej Komisja Europejska wyciąga pierwsze wnioski z przeprowadzonych testów, chociaż ostateczne wyniki testów wytrzymałościowych będą znane dopiero w przyszłym roku, po ich zakończeniu. W komunikacie określa się szereg dziedzin polityki, w których dalsze działania zostały uznane za niezbędne. Działania te obejmują lepszą koordynację między państwami członkowskimi lub opracowanie nowych przepisów UE w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony obiektów jądrowych:

  • Nowe przepisy prawne UE mogłyby określić wspólne kryteria lokalizacji, projektowania, budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych. Przepisy prawne powinny także zwiększyć niezależność krajowych organów regulacyjnych, które udzielają zezwolenia i przeprowadzają kontrole na miejscu.

  • Państwa członkowskie powinny przygotować transgraniczne plany zarządzania ryzykiem jądrowym w celu lepszego przygotowania się na zagrożenia jądrowe oraz koordynacji działań podejmowanych w odpowiedzi na nie.

  • Odpowiedzialność należy rozważać w kontekście europejskim. Poszkodowani powinni otrzymać jednakowe odszkodowanie, niezależnie od państwa zamieszkania.

  • Programy badawcze UE powinny koncentrować się na bezpieczeństwie jądrowym.

Kontekst

Celem testów wytrzymałościowych jest ponowna ocena odporności elektrowni jądrowych na skutki klęsk żywiołowych, awarii z winy człowieka lub wrogich działań.

Operatorzy zobowiązani są do przedłożenia sprawozdania końcowego do dnia 31 października 2011 r., a organy krajowe do dnia 31 grudnia 2011 r. Końcowe sprawozdania krajowe będą podlegać wzajemnej weryfikacji, przeprowadzanej przez ekspertów z innych państw członkowskich i przedstawiciela Komisji Europejskiej. Komisja przedstawi końcowe wyniki na posiedzeniu Rady Europejskiej w czerwcu 2012 r.

Sprawozdania krajowe oraz wyniki wzajemnych weryfikacji zostaną podane do wiadomości publicznej. Krajowe sprawozdania z postępów prac są dostępne na stronie internetowej ENSREG.

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm

Kontakt:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar