Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Nucleaire veiligheid: stresstests op schema

Brussel, 24 november – De Europese stresstests voor kerncentrales liggen goed op schema en zullen de nucleaire veiligheid en bedrijfszekerheid in de EU verder verhogen, aldus de Commissie in haar allereerste mededeling over die stresstests. De EU heeft snel gereageerd op het kernongeval in Fukushima en heeft naar aanleiding daarvan alle 143 kerncentrales in de EU vrijwillig laten testen op een aantal gemeenschappelijke criteria. In de vandaag gepubliceerde mededeling van de Commissie worden de eerste bevindingen van deze stresstests onder de loep genomen en worden enkele beleidsterreinen aangewezen waarop het nieuwe kader voor nucleaire veiligheid van de EU kan worden versterkt met gemeenschappelijke normen. De resultaten van de stresstests worden volgend jaar bekend, zodra de tests zijn afgerond.

Europees Commissaris voor Energie, Günther Oettinger, zei hierover het volgende: "De stresstests vormen een essentiële stap op weg naar verbetering van de veiligheid en bedrijfszekerheid van kerncentrales in Europa. Met minder dan de strengst mogelijk normen kunnen we geen genoegen nemen. Weliswaar mag iedere lidstaat zelf besluiten of hij kernenergie wil produceren of niet, maar wel moet hij garanderen dat de burgers niet aan risico's worden blootgesteld en dat de hoogste veiligheidsnormen niet alleen worden voorgeschreven, maar ook overal in de EU, en daarbuiten, worden nageleefd."

Alle 14 EU-lidstaten die kerncentrales exploiteren (België, Bulgarije, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Nederland, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden), alsmede Litouwen, dat momenteel zijn laatste kerncentrale aan het ontmantelen is, nemen deel aan de stresstests. Buurlanden van de EU als Zwitserland en Oekraïne nemen ook actief aan dit proces deel, terwijl andere buurlanden hebben toegezegd te gaan deelnemen.

De tests zelf liggen op schema en de deadlines zijn nageleefd. De exploitanten van kerncentrales moesten tegen 15 augustus een eerste verslag naar de nationale regelgevende instanties sturen, en die nationale regelgevers hebben hun tussentijdse nationale verslagen vóór 15 september bij de Europese Commissie ingediend.

De stresstests zijn vrijwillig uitgevoerd en in de EU voor het eerst gehouden. De thans lopende uitgebreide en transparante beoordelingen zullen de nucleaire veiligheid en bedrijfszekerheid in de EU nog verder verhogen. Nucleaire veiligheid is ondeelbaar. Daarom moet het belang van de EU-burger voorop staan en moet een procedure worden opgezet waarmee de hoogst mogelijke gemeenschappelijke veiligheids- en bedrijfszekerheidsnormen kunnen worden bereikt.

De bedreiging van de veiligheid en de staat van de beveiliging tegen en het reactievermogen op opzettelijke handelingen worden in een parallelle procedure beoordeeld, onder auspiciën van de Raad van de EU. Het voortgangsverslag van de nieuw opgerichte ad-hocgroep van de Raad inzake nucleaire beveiliging, dat als bijlage bij het tussentijdse verslag van de Commissie is gevoegd, benadrukt dat de lidstaten bij hun streven naar nucleaire veiligheid bereid zijn verder te gaan en volledig gebruik te maken van de betrokken internationale regelingen, en deze te versterken.

Hoewel de eindresultaten van de stresstests pas volgend jaar bekend zullen worden, wanneer ze zijn afgerond, is de Europese Commissie nu reeds bezig de eerste lessen uit de tests te trekken. In de mededeling worden een aantal beleidsterreinen aangeduid waarop nadere actie nodig wordt geacht, ofwel door een betere coördinatie tussen lidstaten onderling of door nieuwe EU-wetgeving inzake nucleaire veiligheid voor te stellen:

  • In nieuwe EU-wetgeving zouden gemeenschappelijke criteria voor de locatiekeuze, het ontwerp, de bouw en de exploitatie van kerncentrales kunnen worden vastgesteld. Wettelijke bepalingen moeten de onafhankelijkheid vergroten van de nationale regelgevers die de vergunningen afgeven en de controles ter plaatse uitvoeren.

  • De lidstaten zouden grensoverschrijdende nucleaire risicobeheersplannen moeten opzetten om beter op een nucleaire noodsituatie voorbereid te zijn en hun respons te coördineren.

  • De aansprakelijkheid moet Europees worden geregeld. Slachtoffers moeten dezelfde compensatie krijgen, in welk land ze ook wonen.

  • EU-onderzoeksprogramma's moeten zich concentreren op nucleaire veiligheid.

Achtergrond

Doel van de stresstests is om opnieuw na te gaan of de kerncentrales bestand zijn tegen de effecten van natuurrampen, menselijk falen of kwaadwillende handelingen.

Exploitanten moeten hun eindverslag uiterlijk op 31 oktober 2011 indienen, de nationale autoriteiten uiterlijk op 31 december 2011. De laatste nationale verslagen zullen worden onderworpen aan een beoordeling door deskundigen uit andere lidstaten en een vertegenwoordiger van de Europese Commissie. De Europese Commissie zal tijdens de voor juni 2012 geplande vergadering de eindresultaten aan de Europese Raad voorleggen.

De nationale verslagen en de resultaten van de beoordeling worden openbaar gemaakt. De nationale voortgangsverslagen zijn beschikbaar op de ENSREG website.

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm

Contact:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar