Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Branduolinė sauga. ES jėgainės testuojamos toliau

Briuselis, lapkričio 24 d. Europos branduolinių jėgainių testavimas nepalankiausiomis sąlygomis sėkmingai įsibėgėjo; o jam pasibaigus branduolinė sauga ir saugumas Europos Sąjungoje pagerės, teigia Komisija pirmajame testavimui skirtame komunikate. Į avariją Fukušimoje ES reagavo nedelsdama ir susitarė, kad visose 143 ES branduolinėse jėgainėse bus pagal sutartus bendrus kriterijus savanoriškai atlikti patikrinimai. Šiandien priimtame komunikate Komisija apžvelgia pirmuosius testavimo rezultatus ir nurodo sritis, kuriose ES branduolinės saugos sistema galėtų būti papildyta bendrais standartais. Išsamūs rezultatai bus paskelbti kitąmet, baigus testavimą.

Už energetiką atsakingas Europos Komisijos narys Güntheris Oettingeris sakė: „Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis yra vienas svarbiausių Europos branduolinių jėgainių saugos ir saugumo stiprinimo veiksmų. Mums priimtini tik aukščiausi [įmanomi ]techniniai standartai. Kiekviena valstybė narė turi teisę spręsti, ar jai reikalinga branduolinė energetika, tačiau visur Europoje ir už jos ribų turi būti užtikrinta, kad piliečiams nekiltų grėsmė ir kad aukščiausi saugos standartai būtų ne tik privalomi, bet ir kad jų būtų paisoma.

Testavimą nepalankiausiomis sąlygomis vykdo visos 14 valstybių narių, kuriose veikia branduolinės jėgainės (Belgija, Bulgarija, Čekija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija ir Vokietija), taip pat Lietuva, kurioje baigtas eksploatuoti paskutinis branduolinis reaktorius. Testus aktyviai vykdo ir ES kaimynės Šveicarija ir Ukraina. Kitos kaimyninės šalys pareiškė ryžtą dalyvauti.

Testai rengiami vyksta laikantis sutartų terminų. Iki rugpjūčio 15 d. branduolinių jėgainių operatoriai pateikė pirmines ataskaitas nacionaliniams reguliuotojams, o pastarieji tarpines nacionalines ataskaitas Komisijai perdavė iki rugsėjo 15 d.

Toks testavimas Europos Sąjungoje vykdomas pirmą kartą ir yra savanoriškas. Visapusiškas ir skaidrus vertinimas padės didinti ES branduolinę saugą ir saugumą. Branduolinės saugos atžvilgiu negali būti jokių kompromisų. Todėl siekiant apsaugoti ES piliečius būtina imtis veiksmų, kuriais būtų siekiama aukščiausių įmanomų bendrų saugos ir saugumo standartų.

Lygiagrečiai vyksta saugumo grėsmių (piktavališkų veiksmų prevencijos ir reagavimo į tokius veiksmus) vertinimas, kurį prižiūri ES Taryba. Tarybos įsteigtos naujos Branduolinės saugos laikinosios grupės parengtoje pažangos ataskaitoje, pridedamoje prie Komisijos tarpinės ataskaitos, pabrėžiama, kad valstybės pasiryžusios branduoliniam saugumui skirti dar daugiau dėmesio, visapusiškai pasinaudoti tarptautinių sistemų galimybėmis ir tas sistemas sustiprinti.

Galutiniai testavimo rezultatai paaiškės tik užbaigus testus kitąmet. Dabar Europos Komisija formuluoja pirmąsias testavimo išvadas. Komunikate nurodomos politikos sritys, kuriose akivaizdus tolesnių veiksmų (geresnio valstybių narių veiklos koordinavimo arba naujų ES branduolinės saugos teisės aktų pasiūlymų) poreikis:

  • naujuose ES teisės aktuose galėtų būti suformuluoti bendri branduolinių jėgainių vietos parinkimo, projektavimo, statybos ir eksploatavimo kriterijai. Teisinėmis nuostatomis reikėtų didinti licenzijas išduodančių ir kontrolę vietoje vykdančių nacionalinių reguliuotojų nepriklausomybę;

  • valstybės narės galėtų sudaryti tarptautinius branduolinių grėsmių valdymo planus, kad geriau pasirengtų branduolinėms avarijoms ir galėtų geriau koordinuoti atsakomuosius veiksmus;

  • reikėtų sutarti dėl bendro ES požiūrio į atsakomybę už branduolinę žalą. Kad ir kokioje valstybėje gyventų avarijų aukos, jos turėtų gauti vienodą kompensaciją;

  • ES mokslinių tyrimų programos turėtų būti sutelktos į branduolinę saugą.

Pagrindinė informacija

Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tikslas – pakartotinai įvertinti, ar branduolinės jėgainės atsparios stichinių nelaimių, žmogaus klaidos ar piktavališkų veiksmų poveikiui.

Branduolinių jėgainių operatoriai turėjo pateikti baigiamąsias ataskaitas iki 2011 m. spalio 31 d., o nacionalinės institucijos – iki 2011 m. gruodžio 31 d. Baigiamąsias nacionalines ataskaitas tikrins kitų valstybių narių ekspertai ir ES Komisijos atstovai. Europos Komisija galutinius rezultatus teiks 2012 m. birželio mėn. Europos Vadovų Tarybos posėdžiui.

Nacionalinės ataskaitos ir tarpusavio vertinimo rezultatai bus paskelbti viešai. Susipažinti su pateiktomis nacionalinėmis ataskaitomis galima Europos branduolinės saugos ir atliekų tvarkymo aukšto lygio grupės svetainėje.

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm

Contacts :

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar