Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Ydinturvallisuus: stressitestit etenevät aikataulussa

Bryssel, 24. marraskuuta – Ydinvoimaloiden eurooppalaiset stressitestit etenevät suunnitellusti. Ne tulevat entisestään parantamaan ydinturvallisuutta ja ydinlaitosten suojaamista EU:ssa, komissio sanoo ensimmäisessä stressitestejä koskevassa tiedonannossaan. Fukushiman ydinonnettomuuden jälkeen EU:ssa sovittiin nopeasti vapaaehtoisista testeistä, joita suoritettaisiin yhteisin kriteerein kaikille EU:n alueella toimiville 143 ydinvoimalalle. Tänään julkistetussa tiedonannossa komissio tarkastelee stressitestien ensimmäisiä huomioita ja nostaa esiin osa-alueita, joilla EU:n ydinturvallisuuden puitteita voidaan lujittaa yhteisillä normeilla. Stressitestien tulokset saadaan ensi vuonna, kun testit on saatu päätökseen.

Energia-asioista vastaava komissaari Günther Oettinger sanoi: “Stressitestit ovat tärkeä askel pyrkimyksissämme parantaa ydinvoimaloiden turvallisuutta ja suojausta Euroopassa. Emme voi tyytyä vähempään kuin kaikkein korkeimpiin mahdollisiin teknisiin normeihin. Kullakin jäsenvaltiolla on oikeus päättää itse, tuottaako se ydinvoimaa vai ei, mutta kansalaisia ei missään tapauksessa saa asettaa vaaraan, ja korkeimpia turvallisuusnormeja on edellytettävä ja noudatettava kaikkialla Euroopassa ja laajemminkin.

Kaikki ydinvoimaloita omaavat 14 EU:n jäsenvaltiota (Belgia, Bulgaria, Tšekki, Suomi, Ranska, Saksa, Unkari, Alankomaat, Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta) sekä Liettua, joka on poistamassa käytöstä viimeistä ydinvoiman tuotantoyksikköään, ottavat osaa stressitesteihin. Muutamat EU:n naapurimaat, kuten Sveitsi ja Ukraina, osallistuvat aktiivisesti prosessiin ja muutamat muut ovat vahvistaneet sitoutumisensa osallistumiseen.

Testit etenevät sovitussa aikataulussa ja määräajoista on onnistuttu pitämään kiinni. Ydinvoimalaoperaattorien oli määrä toimittaa ensimmäiset raporttinsa kansallisille sääntelyviranomaisille 15. elokuuta mennessä ja sääntelyviranomaiset toimittivat kansalliset väliraporttinsa EU:n komissiolle 15. syyskuuta mennessä.

Stressitestit perustuvat vapaaehtoisuuteen ja niitä toteutetaan EU:ssa nyt ensimmäistä kertaa. Parhaillaan tekeillä olevilla kattavilla ja läpinäkyvillä arvioinneilla tullaan entisestään parantamaan ydinturvallisuutta ja ydinlaitosten suojaamista EU:ssa. Ydinturvallisuudesta ei voida tinkiä. Tästä syystä on EU:n kansalaisten suojelua silmällä pitäen äärimmäisen tärkeää luoda prosessi, jossa pyritään korkeimpiin mahdollisiin yhteisiin turvallisuus- ja suojausnormeihin.

Ulkoisia turvallisuusuhkia, erityisesti tahallisten tuhotöiden ehkäisyä ja niihin reagointia, arvioidaan rinnakkaisessa prosessissa Eurooppa-neuvoston alaisuudessa. Neuvoston hiljattain perustaman AHGNS-työryhmän (Ad-hoc Group on Nuclear Security) edistymisraportista, joka on komission väliraportin liitteenä, käy ilmi, että jäsenvaltiot ovat valmiita etenemään ydinlaitosten suojaamisessa pidemmälle ja hyödyntämään täysimääräisesti ja vahvistamaan entisestään asiaan liittyviä kansainvälisiä toimintamuotoja.

Euroopan komissio on jo perehtynyt alustavasti stressitestien ensituloksiin, joskin lopulliset tulokset saadaan vasta ensi vuonna, kun testit on saatu päätökseen. Tiedonannossa yksilöidään osa-alueita, joilla tarvitaan lisätoimia joko jäsenvaltioiden välisen paremman koordinoinnin muodossa tai uusina EU:n ydinturvallisuusalan lainsäädäntöehdotuksina:

  • Uudella EU-lainsäädännöllä voitaisiin määritellä yhteiset kriteerit ydinvoimaloiden sijoittamiselle, suunnittelulle, rakentamiselle ja toiminnalle. Lainsäädännössä olisi lisäksi taattava itsenäisempi asema kansallisille sääntelyviranomaisille, jotka myöntävät toimiluvat ja tekevät kenttätarkastuksia paikan päällä.

  • Jäsenvaltiot voisivat laatia maiden rajat ylittäviä ydinalan riskinhallintasuunnitelmia valmistautuakseen paremmin hätätilanteisiin ja koordinoidakseen hätätilatoimiaan.

  • Vastuukysymyksissä olisi löydettävä yhteiseurooppalainen lähestymistapa. Uhrien olisi saatava asuinpaikasta riippumatta sama korvaus.

  • EU:n tutkimusohjelmissa olisi keskityttävä ydinturvallisuuteen.

Tausta

Stressitestien tarkoituksena on arvioida uudelleen, selviytyvätkö ydinvoimalat luonnonkatastrofien, inhimillisten erehdysten tai tahallisten tuhotöiden vaikutuksista.

Ydinvoimalaoperaattorien on toimitettava loppuraporttinsa 31. lokakuuta ja kansallisten sääntelyviranomaisten 31. joulukuuta 2011 mennessä. Kansallisille loppuraporteille tehdään vertaisarviointi, jonka suorittavat muista jäsenvaltioista tulevat asiantuntijat ja EU:n komission edustaja. Euroopan komissio esittelee lopulliset tulokset Eurooppa-neuvoston kesäkuun 2012 kokouksessa.

Kansalliset raportit ja vertaisarviointien tulokset julkistetaan. Kansalliset edistymisraportit ovat saatavilla ENSREGin verkkosivuilla.

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Marlene Holzner (+32-2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32-2 295 25 89)


Side Bar