Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Tuumaohutus: vastupidavustestid kulgevad plaanipäraselt

Brüssel, 24. november – Vastupidavustestid Euroopa tuumaelektrijaamades kulgevad plaanipäraselt ning aitavad veelgi suurendada veelgi tuumaohutust ja -julgeolekut ELis, märgib komisjon oma esimeses teatises vastupidavustestide kohta. Pärast Fukushimas toimunud tuumaavariid reageeris EL kiiresti ja jõudis kokkuleppele, et kõigis ELi 143 tuumaelektrijaamas viiakse ühiste kriteeriumide põhjal läbi vabatahtlikud testid. Täna avaldatud teatises tutvustab komisjon nende vastupidavustestide esimesi tulemusi ning toob välja mõned poliitikavaldkonnad, kus ELi tuumaohutuse raamistikku on võimalik ühiste nõuetega tugevdada. Vastupidavustestide tulemused avaldatakse järgmisel aastal, kui testid on lõpule viidud.

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Günther Oettinger lausus: Vastupidavustestid on oluline samm meie jõupingutustes tõhustada tuumaelektrijaamade ohutust ja julgeolekut. Me ei lepi vähemaga kui rangeimad võimalikud tehnilised nõuded. Ehkki igal liikmesriigil on õigus ise otsustada, kas toota tuumaenergiat või mitte, tuleb tagada, et ei seata ohtu elanikkonda ning et kõige rangemaid ohutusnõudeid mitte ainult ei püstitata, vaid ka järgitakse kõikjal ELis ja mujal maailmas”.

Vastupidavustestides osalevad kõik 14 liikmesriiki, kes käitavad tuumaelektrijaamu (Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Madalmaad, Rumeenia, Slovaki Vabariik, Sloveenia, Hispaania, Rootsi ja Ühendkuningriik), ning Leedu, kes praegu dekomisjoneerib viimast tuumareaktorit. ELi naaberriigid Šveits ja Ukraina osalevad selles töös aktiivselt, teised naaberriigid on kinnitanud oma osalussoovi.

Testid kulgevad plaanipäraselt vastavalt kokkulepitud ajakavale ning tähtaegadest peetakse kinni. Tuumaelektrijaamade käitajad pidid saatma esimese aruande riikide reguleerivatele asutustele 15. augustiks ja need asutused omakorda saatma riikliku vahearuande Euroopa Liidu Komisjonile 15. septembriks.

Vastupidavustestid on vabatahtlikud ning ELis viiakse neid läbi esimest korda. Praegu käimasoleva igakülgse ja läbipaistva hindamise kaudu tugevdatakse veelgi tuumaohutust ja -julgeolekut ELis. Tuumaohutus on ühtne ülesanne. Seepärast on ülimalt oluline kehtestada ELi elanikkonna kaitset silmas pidades menetlus, mille eesmärgiks on võimalikult ranged ühised ohutus- ja julgeolekunõuded.

Julgeolekuohte, nagu tahtlike tegude ennetamine ja neile reageerimine, hinnatakse paralleelse protsessi raames Euroopa Liidu Nõukogu egiidi all. Nõukogu tuumajulgeoleku ajutise töörühma hiljutises eduaruandes, mis on lisatud komisjoni vahearuandele, rõhutatakse, et liikmesriigid kinnitavad valmisolekut veelgi tugevdada tuumajulgeolekut, kasutades täielikult ära ja tugevdades vastavaid rahvusvahelisi meetmeid.

Euroopa Komisjon teeb juba praegu järeldusi vastupidavustestide esimestest õppetundidest, ehkki testide lõpptulemused avalikustatakse alles järgmisel aastal pärast testide lõpuleviimist. Teatises on ära toodud mitu poliitikavaldkonda, kus peetakse vajalikuks võtta täiendavaid meetmeid, kooskõlastades paremini liikmesriikidevahelist koostööd või tehes ettepanekuid ELi uute õigusaktide vastuvõtmiseks tuumaohutuse valdkonnas.

  • Uutes ELi õigusaktides võiks määratleda tuumaelektrijaamade asukohavaliku, projekteerimise, ehitamise ja käitamise ühised kriteeriumid. Õiguslike sätetega tuleks tugevdada ka nende riigi reguleerivate asutuste sõltumatust, kes annavad taotlejale loa ja teevad kohapealset kontrolli.

  • Liikmesriigid peaksid koostama piiriülesed tuumaohutuse-alased riskijuhtimise kavad, et paremini valmistuda tuumaavariideks ja kooskõlastada oma tegevus neile reageerimisel.

  • Tuleks võtta kasutusele Euroopa lähenemisviis vastutusele. Ohvrid peaksid saama samasuguse hüvitise, olenemata nende elukohariigist.

  • ELi uurimisprogrammid peaksid keskenduma tuumaohutusele.

Taust

Vastupidavustestide eesmärk on hinnata, kas tuumaelektrijaamad suudavad vastu pidada loodusõnnetustele, inimlikele eksitustele või pahatahtlikele tegudele.

Käitajad peavad esitama oma lõpparuanded 31. oktoobriks 2011 ja riikide ametiasutused 31. detsembriks 2011. Riikide lõpparuannetele annavad eksperdihinnangu teiste liikmesriikide eksperdid ja ELi komisjoni esindajad. Euroopa Komisjon esitab lõpptulemused Euroopa Nõukogule, et arutada neid 2012. aasta juuniks kavandatud istungil.

Riikide aruanded ja eksperdihinnangud on avalikkusele kättesaadavad. Riikide eduaruanded on saadaval aadressil ENSREG website.

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm

Kontaktisikud:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar