Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Nuklear sikkerhed: stresstest er i gang

Bruxelles, den 24. november – De europæiske stresstest af kernekraftværker er i gang, og de vil yderligere forbedre den nukleare sikkerhed i EU. Det siger Kommissionen i sin allerførste meddelelse om stresstestene. EU reagerede prompte på kernekraftulykken i Fukushima, og der blev opnået enighed om frivillige test af alle 143 kernekraftværker på grundlag af et sæt fælles kriterier. I Kommissionens meddelelse, der er offentliggjort i dag, ser man på de første resultater af disse stresstest og peger på nogle politikområder, hvor EU-rammerne for nuklear sikkerhed kan styrkes med fælles standarder. Resultaterne af stresstestene foreligger til næste år, når testene er afsluttet.

Günther Oettinger, EU-kommissær for energi, udtalte i den forbindelse: "Stresstestene er et afgørende skridt i vores bestræbelser på at forbedre de europæiske kernekraftværkers sikkerhed. Vi kan ikke acceptere mindre end den højest mulige tekniske standard. De enkelte medlemsstater har ret til selv at bestemme, om de vil have kernekraft eller ikke, men det må sikres, at befolkningen ikke udsættes for fare, og at den højeste sikkerhedsstandard ikke blot bliver krævet, men også fulgt overalt i og uden for EU."

Alle 14 EU-medlemsstater, der har kernekraftværker (Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Nederlandene, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige), og Litauen, der er i gang med nedlukning af landet sidste kernekraftværksblok, er med i stresstestene. Nogle af EU's nabolande såsom Schweiz og Ukraine deltager også aktivt i programmet, mens andre nabolande har givet tilsagn om at deltage.

Testen kører efter tidsplanen, og fristerne er overholdt. Kraftværksoperatørerne skulle inden den 15. august sende deres første rapport til de nationale myndigheder, som dernæst sendte deres nationale interimsrapport til Europa-Kommissionen inden den 15. september.

Stresstestene er frivillige, og det er første gang nogen sinde de udføres i EU. De omfattende gennemsigtige vurderinger, der nu er i gang, vil forbedre den nukleare sikkerhed i EU yderligere. Nuklear sikkerhed kan ikke splittes op. Derfor er det af hensyn til EU-borgernes beskyttelse afgørende at fastlægge en proces, der sigter mod den højest mulige fælles sikkerhedsstandard.

Trusler mod sikkerheden, dvs. at forhindre og sætte ind mod overlagte handlinger, vurderes parallelt under Rådets tilsyn. Statusrapporten fra Rådets nyoprettede ad hoc-gruppe for nuklear sikkerhed er vedlagt Kommissionens interimsrapport, og den viser, at medlemsstaterne lægger så stor vægt på nuklear sikring, at de er villige til at gå endnu længere og styrke relevante internationale ordninger.

Europa-Kommissionen uddrager allerede de første resultater af testene, selv om det først er til næste år, hvor testene er afsluttet, at de endelige resultater bliver kendt. I meddelelsen peges der på flere politikområder, hvor der ses et behov for yderligere handling, enten i form af bedre koordinering mellem medlemsstaterne eller forslag til ny EU-lovgivning om nuklear sikkerhed, nemlig:

  • Der kunne ved ny EU-lovgivning fastsættes fælles kriterier for placering, konstruktion, opførelse og drift af kernekraftværker. Det bør også ved retsforskrifter understreges, at de nationale myndigheder, der udsteder tilladelser og udfører kontrol på stedet, er uafhængige.

  • Medlemsstaterne bør lægge grænseoverskridende planer for håndtering af nukleare risici, så de er bedre forberedt på en nuklear nødsituation og kan koordinere deres indsats.

  • Der bør nås frem til en europæisk tilgang til erstatningsansvar. Ofrene bør få samme erstatning, uanset hvilket land de bor i.

  • EU's forskningsprogrammer bør fokusere på nuklear sikkerhed.

Baggrund

Hensigten med stresstestene er at vurdere, om kernekraftværkerne kan modstå virkningerne af naturkatastrofer, menneskelige fejl og ondsindede handlinger.

Operatørerne skal indsende deres slutrapport inden den 31. oktober 2011, og de nationale myndigheder inden den 31. december 2011. De nationale slutrapporter skal gennemgå en peer review-proces, som forestås af eksperter fra andre medlemsstater og en repræsentant for Europa-Kommissionen. Europa-Kommissionen forelægger de endelige resultater for Det Europæiske Råd på dets møde i juni 2012.

De nationale rapporter og peer review-resultaterne bliver offentliggjort. De nationale statusrapporter kan læses på Ensreg's websted.

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm

Kontaktpersoner:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar