Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Jaderná bezpečnost: zátěžové testy probíhají uspokojivě

Brusel 24. listopadu – Zátěžové testy jaderných elektráren v EU probíhají uspokojivě a dále zvýší jadernou bezpečnost a zabezpečení v EU. Takové jsou závěry jednoho z prvních sdělení Komise o zátěžových testech. Na jadernou havárii ve Fukušimě reagovala EU rychle a dohodla se, že by měly proběhnout dobrovolné testy ve všech 143 jaderných elektrárnách na území Unie založené na souboru společných kritérií. Ve sdělení, které bylo dnes zveřejněno, Komise zohledňuje první výsledky těchto zátěžových testů a poukazuje na některé oblasti politiky, v nichž by společné standardy mohly posílit nový rámec EU pro jadernou bezpečnost. Výsledky zátěžových testů budou známy příští rok hned po jejich ukončení.

Komisař pro energetiku Günther Oettinger uvedl: „Zátěžové testy jsou zásadním krokem v úsilí zlepšit bezpečnost a zabezpečení jaderných elektráren v Evropě. Přijatelné jsou pro nás jen technické standardy nejvyššího stupně. I když každý členský stát má právo rozhodnout, zda bude vyrábět jadernou energii či nikoli, musí se zajistit, aby nedošlo k ohrožení zdraví a bezpečnosti občanů a aby nejvyšší bezpečnostní standardy nezůstávaly jen na papíře a byly dodržovány po celé EU i mimo ni.“

Všech čtrnáct členských států EU, které provozují jaderné elektrárny (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Nizozemsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království) a Litva, která v současné době vyřazuje z provozu svůj poslední jaderný reaktor, se zátěžových testů účastní. Země sousedící s EU, jako např. Švýcarsko a Ukrajina, se rovněž testů aktivně účastní, přičemž další sousední země potvrdily svou účast, k níž se zavázaly.

Testy probíhají podle dohodnutého časového plánu a do současné doby se všechny lhůty dodržují. Provozovatelé jaderných zařízení měli předat první zprávu vnitrostátním regulačním orgánům do 15. srpna a vnitrostátní regulační orgány zaslaly Komisi své průběžné zprávy vypracované na vnitrostátní úrovni do 15. září.

Zátěžové testy jsou prováděny na dobrovolném základě a v EU probíhají poprvé. V současné době probíhající komplexní a transparentní posouzení dále zvýší jadernou bezpečnost a zabezpečení v EU. Jaderná bezpečnost je nedělitelná. Právě proto má být ochrana občanů EU zajištěna především zavedením postupu, jehož cílem je dosáhnout co nejvyšších společných standardů bezpečnosti a zabezpečení.

Ohrožení bezpečnosti, zejména prevence úmyslných činů a reakce na ně, se posuzuje v rámci postupu, jenž souběžně probíhá pod záštitou Rady EU. Zpráva o pokroku činnosti nově vytvořené skupiny ad hoc Rady pro jadernou bezpečnost, jež je přiložena k průběžné zprávě Komise, zdůrazňuje, že členské státy jsou připraveny jít ve svém závazku týkajícím se jaderné bezpečnosti ještě dále a plně využít a posílit příslušné mezinárodní režimy.

Evropská komise již nyní využívá prvních poznatků z testů, ačkoliv konečné výsledky zátěžových testů budou známy až příští rok, kdy budou testy dokončeny. Sdělení vymezuje několik oblastí politiky, u nichž se má za to, že je třeba přijmout další opatření, a to buď lepší koordinací mezi členskými státy nebo prostřednictvím návrhu nových právních předpisů EU v oblasti jaderné bezpečnosti:

  • Nové právní předpisy EU by mohly vymezit společná kritéria pro umístění, projekt, stavbu a provoz jaderných elektráren. Právní předpisy by měly rovněž posílit nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů, které udělují licence a provádějí kontroly na místě.

  • Členské státy by měly zavést plány řízení přeshraničních jaderných rizik, aby byly lépe připraveny na mimořádné radiační situace a koordinovaly své reakce v takových případech.

  • Mělo by se dosáhnout evropského přístupu k odpovědnosti. Bez ohledu na zemi bydliště by oběti měly být odškodněny stejným způsobem.

  • Výzkumné programy EU by se měly zaměřit na jadernou bezpečnost.

Souvislosti

Cílem zátěžových testů je opětovné přehodnocení, zda jaderné elektrárny dokáží odolat následkům přírodních pohrom, lidského selhání nebo zlovolným aktům.

Provozovatelé mají povinnost závěrečnou zprávu předložit do 31. října 2011 a vnitrostátní orgány do 31. prosince 2011. Závěrečné zprávy jednotlivých států budou podléhat odbornému posuzování prováděnému odborníky z jiných členských států a zástupcem Evropské komise, která předloží konečné výsledky Evropské radě na zasedání plánovaném na červen 2012.

Zprávy na vnitrostátní úrovni a výsledky odborného posouzení budou pro veřejnost dostupné. Vnitrostátní zprávy o pokroku jsou k dispozici na internetových stránkách ENSREG.

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm

Kontaktní osoby:

Marlene Holzner +32 22960196

Nicole Bockstaller +32 22952589


Side Bar