Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE LT BG

Európska komisia – Tlačová správa

Jadrová bezpečnosť: EÚ poskytne ďalších 500 miliónov EUR na vyradenie z prevádzky starých jadrových reaktorov sovietskeho typu

Brusel 2 4. novembra 2011 - Európska komisia dnes navrhla poskytnutie ďalšej pomoci EÚ vo výške 500 miliónov EUR na podporu vyraďovania z prevádzky v Bulharsku, Litve a na Slovensku. Tieto prostriedky prispejú k pokračovaniu bezpečného vyraďovania z prevádzky jadrových elektrární Kozloduj, Ignalina a Jaslovské Bohunice. Táto nová finančná pomoc by mala podporiť úsilie troch členských štátov, ktoré sú v konečnom dôsledku zodpovedné za jadrovú bezpečnosť, vrátane finančného príspevku na vyraďovanie z prevádzky.

Komisár pre energetiku Günther Oettinger uviedol: Je v záujme našich občanov, aby tieto reaktory boli bezpečne vyradené z prevádzky a aby sa už nikdy neuviedli. Táto dodatočná finančná podpora pomôže trom členským štátom pokračovať vo vyvážaní paliva z týchto jadrových reaktorov a v ich vyraďovaní z prevádzky. 1 Je to jasný prejav solidarity EÚ, ktorá považuje jadrovú bezpečnosť za prioritu.

Pomoc Únie na vyraďovanie jadrových elektrární z prevádzky má za cieľ dosiahnuť nezvratný stav v procese vyraďovania a vylúčiť významný zdroj rádiologického nebezpečenstva. Podľa návrhu sa poskytne ďalších 185 miliónov EUR do roku 2020 Bulharsku, 210 miliónov EUR do roku 2017 Litve a 105 miliónov EUR do roku 2017 Slovensku (v cenách z roku 2011).

Predtým, ako sa im poskytne finančná pomoc Únie, Bulharsko, Slovensko a Litva musia splniť určité podmienky.

  • Právne predpisy EÚ o jadrovej bezpečnosti a nakladaní s jadrovým odpadom sa musia v plnom rozsahu implementovať.

  • Členské štáty musia vytvoriť právny rámec pre včasnú akumuláciu vnútroštátnych finančných zdrojov na pokrytie zostávajúcich finančných potrieb. Tým sa zabezpečí, že členské štáty budú schopné postupne prebrať potrebnú finančnú zodpovednosť.

  • Zrevidované podrobné plány vyraďovania z prevádzky sa musia predložiť Komisii. Tieto plány sa stanú základom pre monitorovanie realizácie finančnej pomoci z Únie.

Súvislosti:

Ako predpoklad pristúpenia k EÚ sa Bulharsko, Litva a Slovensko museli zaviazať, že zavrú a následne vyradia z prevádzky svoje jadrové reaktory – jednotky 1 až 4 v Kozloduji, jednotky 1 a 2 v Ignaline a jednotky 1 a 2 v Jaslovských Bohuniciach. Všetky tri členské štáty splnili svoje záväzky a všetky reaktorové jednotky boli včas zavreté.

EÚ sa zaviazala poskytnúť istú finančnú pomoc na vyradenie z prevádzky týchto reaktorov ako výraz európskej solidarity. EÚ sa nezaviazala pokryť celkové náklady. Navrhovaných 500 miliónov EUR predstavuje navýšenie prostriedkov, ktoré už boli vyčlenené. Celková finančná pomoc EÚ pre tri členské štáty do konca roku 2013 počíta so sumou 2 847,8 milióna EUR (367 miliónov EUR pre Litvu, 613 miliónov EUR pre Slovensko a 867,8 milióna EUR pre Bulharsko).

Návrh Komisie poskytnúť dodatočnú finančnú pomoc po roku 2014 prispieva k celkovej jadrovej bezpečnosti v EÚ. Umožňuje lepšiu následnú kontrolu vyraďovania z prevádzky, pretože sumy a ich poskytovanie budú spojené s dosiahnutým pokrokom.

Ďalšie informácie:

Ďalšie informácie o vyraďovaní z prevádzky nájdete na webových stránkach GR pre energetiku:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/decommissioning/decommissioning_en.htm

Kontaktné osoby :

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar