Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE SK BG

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Branduolinė sauga. ES skir s papildomus 500 mln. EUR senų tarybinio tipo branduolinių reaktorių eksploatavimui nutraukti

Briuselis, 2011 m. lapkričio 24 d. Šiandien Europos Komisija pasiūlė papildomai skirti 500 mln. EUR ES lėšų Bulgarijos, Lietuvos ir Slovakijos branduolinių reaktorių eksploatavimui nutraukti. Šios lėšos padės saugiai tęsti Kozlodujaus, Ignalinos ir Bohunico atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo darbus. Šia nauja finansine pagalba turėtų būti remiamos trijų valstybių narių, kurios galiausiai atsakingos už branduolinę saugą, taip pat ir už eksploatavimo nutraukimo finansavimą, pastangos.

Už energetiką atsakingas Europos Komisijos narys Güntheris Oettingeris sakė: „Mūsų piliečių labui šių reaktorių eksploatavimas turėtų būti saugiai nutrauktas ir niekada neatnaujintas. Ši papildoma finansinė parama padės trims valstybėms narėms laiku įvykdyti šių branduolinių reaktorių kuro šalinimo ir eksploatavimo nutraukimo darbus. Taip aiškiai išreiškiamas Europos Sąjungos, kurioje branduolinė sauga yra prioritetinė sritis, solidarumas.“

Sąjungos pagalba atominių elektrinių eksploatavimui nutraukti siekiama padėti pasiekti negrįžtamą eksploatavimo nutraukimo etapą ir pašalinti pagrindinį radiologinio pavojaus šaltinį. Pasiūlyme numatyta Bulgarijai iki 2020 m. papildomai skirti 185 mln. EUR, Lietuvai iki 2017 m. – 210 mln. EUR, o Slovakijai iki 2017 m. – 105 mln. EUR (2011 m. kainomis).

Kad būtų suteikta Sąjungos finansinė parama, Bulgarija, Slovakija ir Lietuva turės įvykdyti šiuos reikalavimus:

  • visiškai įgyvendinti ES teisės aktus, susijusius su branduoline sauga ir branduolinių atliekų tvarkymu;

  • sukurti teisės aktų sistemas, kuriose būtų numatyta laiku sukaupti nacionalinius finansinius išteklius likusiems finansiniams poreikiams tenkinti. Taip būtų užtikrinta, kad valstybės narės sugebės palaipsniui įvykdyti savo privalomus finansavimo įsipareigojimus;

  • pateikti Komisijai peržiūrėtus išsamius eksploatavimo nutraukimo planus. Šiais planais bus remiamasi vykdant Sąjungos finansinės pagalbos įgyvendinimo stebėseną.

Pagrindiniai faktai

Siekdamos narystės Europos Sąjungoje, Bulgarija, Lietuva ir Slovakija įsipareigojo uždaryti savo branduolinius reaktorius (Kozlodujaus AE 1–4 blokus, Ignalinos AE 1 ir 2 blokus ir Bohunico AE 1 ir 2 blokus) ir nutraukti jų eksploatavimą. Visos trys valstybės narės įvykdė savo įsipareigojimus ir visi reaktoriai uždaryti laiku.

ES įsipareigojo suteikti tam tikrą finansinę pagalbą šių reaktorių eksploatavimui nutraukti, taip išreikšdama Europos solidarumą. ES nėra įsipareigojusi padengti visų išlaidų. Siūlomais 500 mln. EUR papildoma anksčiau skirta parama. Numatyta, kad bendra finansinė ES pagalba trims valstybėms narėms iki 2013 m. pabaigos sieks 2 847,8 mln. EUR dabartinėmis kainomis (1 367 mln. EUR Lietuvai, 613 mln. EUR Slovakijai ir 867,8 mln. EUR Bulgarijai).

Komisijos pasiūlymu teikti papildomą finansinę pagalbą po 2014 m. stiprinama bendra branduolinė sauga Europos Sąjungoje. Juo sudaromos geresnės sąlygos sekti, kaip vykdomas visiškas eksploatavimo nutraukimas, nes jame numatyta susieti sumas ir paskirstymą su pasiekta pažanga.

Išsamesnė informacija

Daugiau informacijos apie eksploatavimo nutraukimą rasite Energetikos GD interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/decommissioning/decommissioning_en.htm

Asmenys ryšiams:

Marlene Holzner , tel. +32 2 296 01 96

Nicole Bockstaller , tel. +32 2 295 25 89


Side Bar