Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropská komise – Tisková zpráva

Energie z obnovitelných zdrojů: francouzské a české právní předpisy stále nejsou v souladu s pravidly EU

V Bruselu dne 24. listopadu 2011 – zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v EU na 20 % do roku 2020 je klíčovým cílem EU přispívajícím k vytvoření udržitelné a konkurenceschopné EU. Ke splnění tohoto cíle musejí členské státy beze zbytku provádět požadavky právních předpisů EU. Komise proto dnes formálně požádala prostřednictvím odůvodněných stanovisek Francii a Českou republiku, aby sladily vnitrostátní právní předpisy o energii z obnovitelných zdrojů s pravidly, jež byla na úrovni EU společně dohodnuta. Pokud členské státy nesplní svůj právní závazek ve lhůtě dvou měsíců, může se Komise obrátit na Soudní dvůr.

Směrnici o energii z obnovitelných zdrojů ( 2009/28/ES ) měly členské státy do svých právních předpisů provést nejpozději do 5. prosince 2010. Francie a Česká republika však dosud Komisi o úplném provedení směrnice neinformovaly.

Včasné provedení právních předpisů EU je pro Komisi prioritou, zejména vzhledem k tomu, že zbytečná zpoždění v zavádění mohou ohrozit dosažení cíle EU týkajícího se energie z obnovitelných zdrojů.

Francie a Česká republika dosud v plném rozsahu neprovedly tyto požadavky právních předpisů o energii z obnovitelných zdrojů , a to především :

Připojení k distribuční síti: Směrnice se zaměřuje na odstranění administrativních překážek bránících volnému připojení energie z obnovitelných zdrojů k elektrické distribuční síti. Jejím prostřednictvím se má usnadnit decentralizovaná produkce energie z obnovitelných zdrojů. Oba členské státy nezavedly transparentní a jasné správní postupy, aby zajistily připojení energie z obnovitelných zdrojů k distribuční síti.

Kritéria udržitelnosti biopaliv : Francie ani Česká republika plně neprovedly požadavky týkající se kritérií udržitelnosti biopaliv a biokapalin, přičemž směrnice stanoví kritéria zajišťující, aby ve snaze o dosažení cílů EU v oblasti energie z obnovitelných zdrojů byla zohledněna pouze biopaliva vyrobená udržitelným způsobem.

Souvislosti

EU se zavázala, že do roku 2020 dosáhne 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie a sníží emi se skleníkových plynů o 20 % ve srovnání s úrovní roku 1990. Pro dosažení těchto cílů je klíčový předpisový rámec stanovený směrnicí o energii z obnovitelných zdrojů.

Podle směrnice musí každý členský stát v r ámci celkového podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie splnit jednotlivé cíle. Kromě toho musí všechny členské státy v odvětví dopravy rovněž dosáhnout téhož cíle, a to 10% podílu energie z obnovitelných zdrojů. Biopaliva používaná k dosažení tohoto cíle musí splňovat řadu požadavků na udržitelnost. Proto biopaliva nemohou pocházet z oblastí s vysokou biologickou rozmanitostí, jako jsou například chráněné oblasti, nebo z oblastí se značným vázáním uhlíku, jako jsou pralesy nebo rašeliniště. Mají rovněž generovat mnohem méně skleníkových plynů než fosilní paliva.

Další informace

Směrnici o energii z obnovitelných zdrojů lze nalézt zde .

Internetové stránky Komise o energii z obnovitelných zdrojů:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

Stručné informace o fázích řízení o nesplnění povinnosti jsou k dispozici zde .

Aktuální údaje o nesplnění povinnosti lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_cs.htm

Další informace o řízeních EU o nesplnění povinnosti lze nalézt v dokumentu

MEMO/11/824 .

Kontaktní osoby:

Marlene Holzner +32 22960196

Nicole Bockstaller +32 22952589


Side Bar