Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

W wyniku rocznego dostosowania wynagrodzeń siła nabywcza urzędników UE może zmaleć o 1,8%

Bruksela, dnia 24 listopada 2011 r. – Podczas gdy koszty utrzymania w Belgii wzrosły o 3,6%, a dostosowanie wynagrodzenia belgijskich urzędników służby cywilnej wyniosło 3,6%, w wyniku rocznego dostosowania wynagrodzeń urzędników UE ich siła nabywcza spadła o 1,8%.

Obliczenia takie dokonywane są w oparciu o wzór, zwany „metodą”, która pozwala odzwierciedlać wahania – dodatnie i ujemne – siły nabywczej urzędników państwowych z grupy 8 państw członkowskich (Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Francja, Włochy, Niderlandy, Hiszpania, Belgia, Luksemburg, reprezentujących 76% PKB Unii Europejskiej). Innymi słowy, metoda oparta jest na decyzjach politycznych podejmowanych przez rządy tych państw członkowskich.

W tym roku, przy znaczących różnicach między wymienionymi państwami, zmiana siły nabywczej urzędników służby cywilnej z grupy państw członkowskich wynosi łącznie -1,8%. Dokładnie taki sam spadek obowiązywać ma urzędników unijnych, niezależnie od miejsca zatrudnienia w UE oraz od instytucji lub agencji UE, dla której pracują. Wartość ta byłaby następnie dostosowywana do kosztów utrzymania w danym kraju zatrudnienia.

Wysoka inflacja w Belgii (3,6%) oznacza, że dostosowanie nominalnych wynagrodzeń urzędników UE w Brukseli wyniosłoby 1,7% (w porównaniu z 3,6% dla belgijskich urzędników państwowych). Płaca urzędników UE zatrudnionych w Niemczech będzie podwyższona w wyniku dostosowania o 0,6% (w porównaniu z 1,3% w przypadku niemieckich urzędników służby cywilnej, którzy otrzymają również dodatkowe podwyżki na koniec roku w wysokości do 2,4%), o 0,4% w Niderlandach (2% dla holenderskich urzędników państwowych) i o 1,9% we Francji (2% w przypadku francuskich pracowników służby cywilnej).

Zmniejszeniu uległaby natomiast płaca nominalna wielu unijnych urzędników pracujących w innych państwach członkowskich – na przykład w Pradze (-2,7%), Lublanie (-2,2%), Sofii (-1.7%), Atenach (-1,1%) i Rzymie (-0,1%).

W dniu 4 listopada państwa członkowskie zwróciły się do Komisji o zastosowanie klauzuli wyjątkowej, która zezwala na odstąpienie od stosowania opisywanej metody, jeżeli spełnione zostają restrykcyjne kryteria prawne dotyczące „poważnego i nagłego pogorszenia się sytuacji gospodarczej oraz społecznej”, którego nie da się oszacować w ramach metody. Analiza oparta na europejskich prognozach gospodarczych z jesieni 2011 r., opublikowanych w dniu 10 listopada, wykazała, że warunki te nie zostały spełnione, i że proponowana, 1,8-proc. redukcja siły nabywczej w pełni odzwierciedla zmieniającą się sytuację krajowych urzędników służby cywilnej. Rada ma podjąć decyzję co do przyjęcia wniosku przed końcem roku.

Nie wyklucza to jednak reform strukturalnych w europejskiej służbie cywilnej. Dlatego właśnie Komisja proponuje również zmniejszenie o 5% liczby pracowników wszystkich instytucji i agencji, wydłużenie minimalnego tygodnia pracy do 40 godzin bez kompensacyjnych dostosowań wynagrodzeń, podniesienie zwykłego wieku emerytalnego z 63 do 65 lat, znaczące ograniczenie możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, oraz środki zakładające zmiany w zasadach kariery zawodowej, takie jak znaczące obniżenie wynagrodzeń niektórych grup pracowników.

Propozycje te są spójne ze środkami podjętymi lub omawianymi w przypadku krajowych urzędników państwowych i przynieść mają znaczne oszczędności w wysokości ponad 1 mld EUR w okresie objętym następnymi wieloletnimi ramami finansowymi, a w perspektywie długoterminowej – w wysokości 1 mld euro rocznie. Ponadto, w celu zaradzenia niedawnym zawirowaniom na rynkach finansowych i zaspokojenia potrzeby dokonania oszczędności w zakresie administracji krajowych oraz redukcji budżetów krajowych, Komisja postanowiła nie tylko utrzymać specjalny podatek solidarnościowy (uzupełniający podatek dochodowy), który miał przestać obowiązywać w 2013 r., ale także podnieść go z 5,5% do 6%.

Wymienione propozycje reform strukturalnych oznaczają wprowadzenie zmian w stosowanej metodzie. Jeśli zostaną one przyjęte, doprowadzą do jej uproszczenia i przedłużenia okresu jej obowiązywania do dziesięciu lat. Grupa reprezentatywnych państw członkowskich zostałaby rozszerzona i objęłaby wszystkie państwa członkowskie. Nowa klauzula wyjątkowa umożliwiłaby instytucjom odpowiednie reagowanie na wypadek kryzysu gospodarczego przy rozważaniu corocznego dostosowania.

Kontakt :

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar