Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU -virkamiesten ostovoimaa leikataan 1,8 %

Bryssel, 24. marraskuuta 2011 – Samalla kun elinkustannukset Belgiassa ovat nousseet 3,6 prosenttia ja belgialaisten virkamiesten palkkoja nostetaan 3,6 prosenttia, EU-virkamiesten palkkoihin sovelletaan menetelmää, jonka perusteella EU-virkamiesten ostovoima laskee 1,8 prosenttia.

Tässä laskentam enetelmässä seurataan kahdeksan jäsenvaltion virkamiesten ostovoiman kehitystä. Nämä jäsenvaltiot ovat Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Ranska, Italia, Alankomaat, Espanja, Belgia ja Luxemburg, ja ne edustavat 76 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta. Toisin sanoen menetelmä perustuu kyseisten kahdeksan jäsenvaltion hallitusten tekemiin poliittisiin päätöksiin.

Tänä vuonna näiden maiden välillä oli suuria eroja, ja niiden virkamiesten ostovoimassa tapahtunut muutos on yhteenlaskettuna –1,8 prosenttia. Sen vuoksi EU-virkamiesten ostovoimaan ehdotetaan samansuuruista alennusta siitä riippumatta, missä EU-maassa tai missä toimielimessä tai elimessä he työskentelevät. EU-virkamiesten ostovoiman alennusta laskettaessa otetaan huomioon elinkustannukset siinä maassa, jossa he työskentelevät.

Belgian korkea inflaatioaste (3,6 %) tarkoittaa, että Brysselissä työskentelevien EU-virkamiesten palkkojen nimellismukautus olisi 1,7 prosenttia (verrattuna belgialaisten virkamiesten 3,6 %:n mukautukseen). Saksassa työskentelevien EU-virkamiesten palkkoja mukautettaisiin 0,6 prosenttia (verrattuna saksalaisten virkamiesten 1,3 %:n mukautukseen, he saavat myös lisäkorotuksia vuoden loppuun mennessä jopa 2,4 %), Alankomaissa mukautus olisi 0,4 prosenttia (alankomaalaisten virkamiesten mukautus on 2 %) ja Ranskassa 1,9 prosenttia (ranskalaisten virkamiesten mukautus on 2 %).

Mon issa muissa jäsenvaltioissa työskentelevien EU-virkamiesten nimellispalkkaa leikattaisiin, esimerkkeinä voidaan mainita Praha (–2,7 %), Ljubljana (–2,2 %), Sofia (–1,7 %), Ateena (–1,1 %) ja Rooma (–0,1 %).

Jäsenvaltiot pyysivät 4. marraskuuta komissiota turvautumaan poikkeuslausekkeeseen, jolla keskeytetään menetelmän soveltaminen, jos tiukat oikeudelliset perusteet täyttyvät eli ”jos unionissa on tapahtunut taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen vakava ja äkillinen heikentyminen,” jota ei voida mitata menetelmällä. Nämä perusteet eivät kuitenkaan ole vielä täyttyneet ja ehdotetussa 1,8 prosentin ostovoiman leikkauksessa otetaan täysimääräisesti huomioon jäsenmaiden virkamiesten muuttuneet olosuhteet. Näin todetaan analyysissä, joka perustuu 10. marraskuuta julkaistuun syksyn 2011 talousennusteeseen ( European Economic Forecast ). Komission ehdotus on nyt neuvoston käsiteltävänä, ja se on tarkoitus hyväksyä ennen vuoden loppua.

Leikkausten lisäksi on tarkoitus toteuttaa Euroopan unionin virkamieskuntaa koskeva rakenneuudistus. Komissio ehdottaa henkilöstön vähentämistä 5 prosentilla kaikissa toimielimissä ja elimissä, viikoittaisen vähimmäistyöajan lisäämistä 40 viikkotuntiin ilman vastaavaa mukautusta palkkoihin, normaalin eläkeiän nostamista 63 vuodesta 65 vuoteen, merkittäviä varhaiseläkkeitä koskevia rajoituksia sekä työuraa koskevia rajoituksia, kuten huomattavaa palkkojen alennusta tietyissä tehtävissä.

Nämä muutokset vastaavat jäsenmaiden jo toteuttamia tai parhaillaan harkitsemia, omaa virkamieskuntaansa koskevia toimenpiteitä. Ne johtaisivat yli miljardin euron säästöihin seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana ja yli miljardin euron vuotuisiin säästöihin pitkällä aikavälillä. Vastatakseen viimeaikaiseen rahoitusmarkkinoiden kuohuntaan ja jäsenvaltioiden jatkuvaan huolenaiheeseen päättää uusista valtionhallintoa koskevista säästöistä ja budjettileikkauksista komissio on myös päättänyt säilyttää erityismaksun, jonka periminen oli tarkoitus lopettaa vuonna 2013, ja korottaa sitä 5,5 prosentista 6 prosenttiin. Kyseistä erityismaksua eli yhteisvastuumaksua peritään tuloveron lisäksi.

Ehdotettu rakenneuudistus sisältää myös laskentamenetelmää koskevia muutoksia. Jos ne hyväksytään, menetelmää yksinkertaistettaisiin ja sen soveltamista jatkettaisiin kymmenellä vuodella. Ostovoiman kehitystä alettaisiin seurata kaikissa jäsenvaltioissa eikä ainoastaan edellä mainituissa kahdeksassa. Menetelmään sisältyvä uusi poikkeuslauseke mahdollistaisi talouskriisin huomioon ottamisen vuotuista mukautusta laskettaessa.

Yhteyshenkilö:

Antonio Gravili (+32-2) 295 43 17


Side Bar