Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission - Press release

ELi ametnike ostujõud väheneb pärast töötasu korralist kohandamist 1,8%

Brüssel, 24. november 2011 – Samal ajal kui Belgia elukallidus on kasvanud 3,6% ja Belgia riigiteenistujate sissetulekut on vastavalt 3,6% suurendatud, väheneb ELi ametnike ostujõud rakendatava palgaindeksi tõttu 1,8%.

ELi ametnike palgaindeks arvutatakse kaheksa liikmesriigi (Ühendkuningriik, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Holland, Hispaania, Belgia ja Luksemburg – mis üheskoos moodustavad 76% ELi SKPst) riigiteenistujate praeguse ostujõu põhjal. Seega võib öelda, et ELi ametnike palgaindeks sõltub nimetud liikmesriikides tehtavatest poliitilistest otsustest.

Tänavu on võrdlusaluse moodustavates liikmesriikides riigiteenistujate ostujõud muutunud väga erinevas ulatuses, kuid kokkuvõttes väheneb palgaindeks seetõttu 1,8%. Täpselt niipalju väheneb, sõltumata asutusest, ELi ametnike ostujõud, kui nende töökoht jääb ELi territooriumile. Seejärel kohandatakse summat ametniku töökohariigi elukallidusega.

Kuna Belgias on olnud suur inflatsioon (3,6%), suureneb Brüsselis töötavate ELi ametnike nominaalne töötasu 1,7% (samal ajal kui Belgia riigiteenistujate palk suureneb 3,6%). Saksamaal töötavate ELi ametnike töötasu kerkib 0,6% (samal ajal kui Saksamaa riigiteenistujate töötasu suureneb 1,3% ning aasta lõpus suureneb veel kuni 2,4%), Hollandis töötavate ELi teenistujate palk suureneb 0,4% (Hollandi riigiteenistujatel 2%) ja Prantsusmaal 1,9% (Prantsusmaa riigiteenistujatel 2%).

Paljude teistes liikmesriikides töötavate ELi ametnike nominaalne sissetulek koguni väheneb: Prahas 2,7%, Ljubljanas 2,2%, Sofias 1,7% ja Roomas 0,1%.

4. novembril palusid liikmesriigid komisjonil kasutada eriklauslit, mis võimaldab juhul, kui majandus- või ühiskondlik olukord oluliselt ja järsult halveneb, ametliku palgaarvestusmeetodi täpselt sätestatud tingimustel kõrvale jätta. Seda eelkõige siis, kui ametlik meetod ei võimalda majandusliku olukorra muutusele asjakohaselt reageerida. Euroopa majanduse 2011. aasta sügise prognoosile rajanev analüüs tuvastas, et praegune olukord ei vasta neile tingimustele ning ostujõu kavandatud vähendamine (-1,8%) on piisav vastus liikmesriikide riigiteenistujate olukorra muutusele. Seega saadeti otsuse ettepanek nõukogule, kes peaks selle enne aasta lõppu vastu võtma.

See siiski ei välista Euroopa ametnike töötingimuste struktuursest reformi. Komisjon teeb lisaks ülalkirjeldatule ettepaneku vähendada kõigi institutsioonide ja ametite töötajaskonda 5%, pikendada minimaalset töönädalat 40 tunnini, jättes palgad endisele tasemele, tõsta tavapärane pensioniga 63 aastalt 65 aastale ning piirata oluliselt enne tähtaega pensionile jäämise võimalusi. Ühtlasi on kavas mõnel ametialal märkimisväärselt vähendada palku.

Selline ettepanek on kooskõlas liikmesriikide riigiteenistujate asjus võetud ja kavandatud meetmetega ning annaks järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jooksul kokkuhoidu 1 miljard eurot ning pikemas perspektiivis 1 miljard eurot aastas.

Et võtta arvesse viimase aja finantsraskusi ja liikmesriikide asutustelt nõutavat kokkuhoidu, tegi komisjon lisaks sellele otsuse jätta puutumata 2013. aastal kaduma pidanud erimaksu ning ühtlasi suurendada solidaarsusmaksu (mida kohaldatakse lisaks tulumaksule) 5,5%-lt 6%-le.

Kavandatud struktuurireform puudutab ka palgaarvestusmeetodit. Kui ettepanek vastu võetakse, muutub see lihtsamaks ja kehtib järgmised kümme aastat. Indeksi arvutamisel võetakse arvesse kõiki liikmesriike. Samuti on ette nähtud eriklausel, mis võimaldab kriisi puhkemisel selle mõju palkade arvestamise juures silmas pidada. Kui muudatused kehtiksid juba praegu, oleks Brüsselis töötavate ELi ametnike nominaalne sissetulek suurenenud praeguse 1,7% asemel 1,1%.

Contact :

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar