Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU-ansatte mister 1,8 % i købekraft ved den årlige tilpasning af lønnen

Bruxelles, den 24. november 2011 – Mens leveomkostningerne i Belgien er steget med 3,6 %, og lønnen for belgiske offentligt ansatte forhøjes med 3,6 %, har metoden til beregning af den årlige tilpasning af lønnen for EU-ansatte resulteret i en nedgang i købekraften på 1,8 %.

Denne b eregningsmetode, kaldet "metoden", følger udviklingen i købekraften i opadgående eller nedadgående retning for offentligt ansatte i en kurv bestående af otte medlemsstater (Det Forenede Kongerige, Tyskland, Frankrig, Italien, Nederlandene, Spanien, Belgien og Luxembourg, der tilsammen tegner sig for 76 % af EU's BNP). Med andre ord er den baseret på politiske beslutninger, som træffes af de nationale regeringer i de pågældende medlemsstater.

I år har der været stor e forskelle mellem de pågældende lande, men den samlede ændring i købekraften for offentligt ansatte i de otte medlemsstater er på -1,8 %. Så præcis den samme nedgang foreslås for EU-ansatte, uanset hvor i EU de bor, og uanset hvilken EU-institution eller hvilket EU-agentur de arbejder for. Efterfølgende foretages der en justering på grundlag af leveomkostningerne i det land, hvor den ansatte bor.

Den høje inflation i Belgien (3,6 %) betyder, at den nominelle tilpasning af lønnen for EU-ansatte vil være 1,7 % (sammenlignet med 3, 6 % for belgiske offentligt ansatte). Lønnen for EU-ansatte, der bor i Tyskland, vil blive justeret med 0,6 % (sammenlignet med 1,3 % for tyske offentligt ansatte, som også får yderligere lønstigninger i slutningen af året på op til 2,4 %), mens tallet er på 0,4 % for EU-ansatte i Nederlandene (2 % for nederlandske offentligt ansatte) og 1,9 % for EU-ansatte i Frankrig (2 % for franske offentligt ansatte).

Mange EU-ansatte, som arbejder i andre medlemsstater, vil få en nominel lønnedgang, for eksempel i Prag (-2,7 %), Ljubljana (-2,2 %), Sofia (-1,7 %), Athen (-1,1 %) og Rom (-0,1 %).

Den 4.  november anmodede medlemsstaterne Kommissionen om at gøre brug af undtagelsesklausulen, som gør det muligt at suspendere metoden, hvis en række rent juridiske kriterier vedrørende "en alvorlig og pludselig forringelse af den økonomiske og sociale situation" – som ikke kan registreres ved hjælp af metoden – er opfyldt. En analyse baseret på European Economic Forecast for efteråret 2011, som blev udsendt den 10. november, viste, at disse betingelser ikke er opfyldt, og at den foreslåede reduktion i købekraften på 1,8 % fuldt ud svarer til de ændrede vilkår for offentligt ansatte i medlemsstaterne. Det er nu op til Rådet at vedtage forslaget inden årets udgang.

Dette udelukke r dog ikke strukturelle reformer i EU-administrationen. Kommissionen foreslår derfor også en 5 % nedskæring i personalet i alle institutioner og agenturer, en forøgelse af minimumsarbejdsugen til 40 timer uden lønkompensation, en forhøjelse af den almindelige pensionsalder fra 63 til 65 år, en væsentlig skærpelse af reglerne for førtidspensionering og foranstaltninger vedrørende karrierereglerne, såsom en væsentlig nedskæring i lønnen for visse stillinger.

Dette er på linje med de foranstaltninger, som er blevet truffet eller bliver drøftet for offentligt ansatte i medlemsstaterne , og vil medføre betydelige besparelser på over 1 mia. EUR under den kommende flerårige finansielle ramme og besparelser på 1 mia. EUR pr. år på længere sigt. Desuden har Kommissionen under hensyntagen til den seneste finansielle uro og de fortsatte bestræbelser på at gennemføre besparelser i de nationale myndigheder og skære ned på de statslige budgetter besluttet ikke blot at opretholde en særlig afgift, som skulle være udløbet i 2013, men også at forhøje denne solidaritetsafgift (som lægges oven i indkomstskatten) fra 5,5 % til 6 %.

De foreslåede strukturelle reformer omfatter ændringer i metoden. Hvis forslagene accepteres, vil metoden blive forenklet og udvidet med 10 år. For at gøre kurven af medlemsstater mere repræsentativ, vil den blive udvidet, så den kommer til at omfatte alle medlemsstaterne. En ny undtagelsesklausul vil gøre det muligt at reagere effektivt på en økonomisk krise i forbindelse med den årlige tilpasning.

Kontaktperson:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar