Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Служителите на ЕС губят 1,8 % от покупателната си способност при годишното адаптиране на заплатите

Брюксел, 24 ноември 2011 г. — В момент, в който издръжката на живота в Белгия е нараснала с 3,6 % и заплатите на белгийските държавни служители се адаптират с 3,6 %, формулата за изчисляване на годишното адаптиране на заплатите на служителите на ЕС показа загуба на покупателната способност от 1,8 %.

Формулата, известна като „методът“, проследява промяната на покупателната способност на националните държавни служители в посока увеличение или намаление от кошница с 8 държави-членки (Обединеното кралство, Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Испания, Белгия и Люксембург — които образуват 76 % от БВП на ЕС). С други думи, тя се базира на политически решения на националните правителства в тези държави-членки.

Тази година, въпреки че имаше значителни разлики между съответните държави, общата промяна на покупателната способност на националните държавни служители в кошницата с държави-членки е -1,8 %. Точно същата загуба се предлага за служителите на ЕС, независимо от това къде са се установили в ЕС и за коя институция или агенция на ЕС работят. След това тази цифра ще се коригира с издръжката на живота в държавата, в която служителят се е установил.

Високата инфлация в Белгия (3,6 %) означава, че номиналното адаптиране за служителите на ЕС в Брюксел ще бъде 1,7 % (в сравнение с 3,6 % за белгийските държавни служители). Заплатите на служителите на ЕС в Германия ще бъдат адаптирани с 0,6 % (в сравнение с 1,3 % за германските държавни служители, които ще получат също допълнителни увеличения за края на годината на стойност до 2,4 %), с 0,4 % в Нидерландия (2 % за нидерландските държавни служители) и с 1,9 % във Франция (2 % за френските държавни служители).

Заплатите на много от служителите на ЕС, които работят в други държави-членки, ще бъдат намалени номинално — напр. в Прага (-2,7 %), Любляна (-2,2 %), София (-1,7 %), Атина (-1,1 %) и Рим (-0,1 %).

На 4 ноември държавите-членк и поискаха от Комисията да се позове на клаузата за изключение, която позволява използването на метода да бъде спряно в случай на изпълнение на строги правни критерии, свързани със „сериозно и внезапно влошаване на социално-икономическото положение“, което не може да бъде измерено с метода. Анализ, основан на европейските икономически прогнози от есента на 2011 г., оповестени на 10 ноември, показа, че тези условия не са изпълнени и че предложеното намаление с 1,8 % на покупателната способност отразява в пълна степен променените обстоятелства на националните държавни служители. Предложението сега трябва да бъде разгледано от Съвета и да бъде прието преди края на годината.

При все това обаче, това не изключва структурни реформи в европейската служба. Поради това Комисията предлага също намаляване на персонала с 5 % във всички институции и агенции, увеличаване на минималната работна седмица на 40 часа без компенсиращо адаптиране на заплатите, увеличаване на обичайната възраст за пенсиониране от 63 на 65 години, значително ограничаване на правилата за ранно пенсиониране и мерки във връзка с правилата относно професионалното развитие, като значително намаляване на заплатите на някои длъжности.

Това е в съответствие с мерките, предприети или обсъдени за националните държавни служби, и ще доведе до значителни икономии в размер на над 1 млрд. EUR през следващата многогодишна финансова рамка и 1 млрд. EUR всяка година в дългосрочен план. Освен това с цел предприемане на мерки във връзка с неотдавнашната тежка финансова ситуация и настоящите опити за реализиране на икономии в националните администрации и намаляване на националните бюджети Комисията реши не само да запази специалния данък, който изтича през 2013 г., но и да увеличи този налог за солидарност (който се прилага в допълнение към данъка върху доходите) от 5,5 % на 6 %.

Тези предложени структурни реформи включват и промяна на метода. Ако бъдат приети, предложенията ще доведат до опростяване на метода и до удължаване на срока за неговото прилагане на десет години. Представителността на кошницата с държави-членки ще бъде разширена, за да обхване всички държави-членки. Нова клауза за изключение ще позволи да се реагира по подходящ начин на настъпването на икономическа криза, когато се разглежда годишното адаптиране.

За контакти:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)


Side Bar