Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE MT

Ευρωπαϊκη Επιτροπη- Δελτιο Τυπου

Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ότι η Ελλάδα και η Μάλτα συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ

Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2011 - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να μεριμνήσει για την πλήρη συμμόρφωσή της με τους κανόνες της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά τις εξαιρέσεις στην ελληνική νομοθεσία για την προκήρυξη των δημοσίων έργων. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της επειδή θεωρεί ότι οι εξαιρέσεις αυτές επιτρέπουν στις ελληνικές αρχές την απευθείας ανάθεση συμβάσεων για την εκτέλεση δημοσίων έργων, όπως η κατασκευή δρόμων, γεφυρών και άλλων έργων υποδομής, χωρίς διαφανή και ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Επί του παρόντος, οι ελληνικές αρχές μπορούν να δηλώνουν ότι τα σχέδια αυτά είναι «ειδικού χαρακτήρα» - χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση. Το αίτημα της Επιτροπής προς την Ελλάδα διατυπώθηκε με τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Εάν η Ελλάδα δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή δύναται να παραπέμψει το θέμα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τη Μάλτα να τροποποιήσει τη νομοθεσία της περί δημοσίων συμβάσεων, ιδίως των εθνικών της διαδικασιών προσφυγής σχετικά με τις αποφάσεις ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Η Επιτροπή ανησυχεί ιδιαίτερα επειδή αυτοί οι κανόνες δεν συμμορφώνονται με την οδηγία για τις προσφυγές (2007/66/EC), η οποία καθορίζει πρότυπα σε κλίμακα ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζονται γρήγορα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προσφέροντες θεωρούν ότι οι συμβάσεις έχουν ανατεθεί άδικα. Εάν η εν λόγω οδηγία δεν εφαρμοσθεί πάραυτα και ορθά, υπάρχει ο κίνδυνος οι προσφέροντες να μην μπορούν να αμφισβητήσουν αποτελεσματικά την παράνομη ανάθεση συμβάσεων. Το αίτημα της Επιτροπής στη Μάλτα διατυπώθηκε με τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης, το δεύτερο στάδιο των διαδικασιών της ΕΕ επί παραβάσει. Σε περίπτωση που η Μάλτα δεν έχει κοινοποιήσει, εντός δύο μηνών, μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κοινοτικούς κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Μάλτα δεν έχει απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής.

Ιστορικό:

Ελλάδα

Η ελληνική νομοθεσία περί δημοσίων έργων, επιτρέπει τη χρήση διαπραγματευτικής διαδικασίας, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, για τα έργα «ειδικού χαρακτήρα», εφόσον έχουν καταταχθεί σε αυτή την κατηγορία από την αναθέτουσα αρχή μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η διαδικασία αυτή ουσιαστικά ισοδυναμεί με απευθείας ανάθεση, χωρίς διαφανείς και ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών.

Η σχετική οδηγία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (2004/18/ΕΚ) ορίζει αυστηρούς όρους και σενάρια για την εξαίρεση από τη γενική αρχή της διαφάνειας και του ανταγωνισμού, για παράδειγμα, σε επείγουσες και απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως οι φυσικές καταστροφές. Λόγω της ευρύτητας του πεδίου εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων στο ελληνικό δίκαιο, επιτρέπεται η χρήση αυτής της κατ'εξαίρεση διαδικασίας σε πολύ περισσότερες περιπτώσεις απ’ό,τι ορίζουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ελληνικές αρχές αναγνώρισαν τη μη συμμόρφωση της σχετικής εθνικής διάταξης με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.

Ωστόσο, η εν λόγω διάταξη δεν έχει ακόμη αλλάξει και βάσει του νόμου αυτού υπάρχει κίνδυνος να συνεχίζονται οι αναθέσεις χωρίς ανταγωνιστικές προκηρύξεις υποβολής προσφορών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει το δεύτερο στάδιο της επίσημης διαδικασίας επί παραβάσει εκδίδοντας αιτιολογημένη γνώμη.

Μάλτα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο νόμος της Μάλτας, που έχει κοινοποιηθεί από την κυβέρνηση της χώρας ως μέτρο μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τις προσφυγές, δεν εξασφαλίζει την πλήρη και ορθή εφαρμογή της κείμενης ενωσιακής νομοθεσίας για τις προσφυγές στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της οδηγίας που ισχύουν για τις διαδικασίες προσφυγής στους τομείς "κοινής ωφέλειας" (νερό, ενέργεια, μεταφορές και ταχυδρομικές υπηρεσίες). Όσον αφορά τους υπόλοιπους τομείς, δεν έχει πλήρως και ορθά μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο μια σειρά διαδικασιών σχετικά με την αναποτελεσματικότητα των συμβάσεων, τις κυρώσεις και τις προθεσμίες.

Ποιος είναι ο στόχος του εν λόγω κανόνα της ΕΕ?

Οι δημόσιες συμβάσεις ανατίθενται όταν οι δημόσιες αρχές δαπανούν δημόσιο χρήμα για την κατασκευή υποδομών και για αγορά παντοειδών αγαθών και υπηρεσιών, από συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστήματα επεξεργασίας λυμάτων και ναυπηγήσεις πλοίων, μέχρι την παροχή υπηρεσιών συμβούλου. Εκτιμάται ότι όλες μαζί οι δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται στην ΕΕ αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου το 17% του ΑΕΠ. Οι ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης που προβλέπονται με τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις προωθούν τον ανταγωνισμό, προσφέρουν καλύτερη προστασία κατά της διαφθοράς και επιτρέπουν στους φορολογουμένους να επωφεληθούν από αποτελεσματικότερα και υψηλότερης αξίας αγαθά και υπηρεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες

Δημόσιες συμβάσεις:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

Τελευταίες πληροφορίες για τις διαδικασίες επί παραβάσει που αφορούν όλα τα κράτη μέλη:

http://ec.europa.eu/eu_law/index_el.htm

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει, βλ.

MEMO/11/824

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar